Sudski tumači i prevodioci Kanjiža

Na desnoj obali reke Tise, na gotovo najsevernijem delu naše zemlje, nalazi se gradsko naselje Kanjiža, kao administrativni centar istoimene opštine. Pripada Severno – banatskom upravnom okrugu, a sama teritorija opštine omeđana je područjem Novog Kneževca, Sente, Subotice, rekom Tisom i srpsko – mađarskom granicom. Mesto se do perioda posle Prvog svetskog rata zvalo Stara Kanjiže, kako bi se razlikovalo od naselja sa druge strane Tise, koje je u to doba imalo ime Nova Kanjiža. Međutim, ova Nova Kanjiža je tada preimenovana u Novi Kneževac, te je Stara Kanjiža izgubila prvi deo svog naziva. U ovom naselju živi oko 10 hiljada ljudi, od čega više od 80 odsto čine Mađari.

Kanjiža je bila naseljena još u veoma davna vremena, budući da se na ovom delu nalazio jedan od plićaka, preko koga se lako mogla preći Tisa, a na osnovu pisanih izvora koji datiraju iz 13. veka, može se videti da je mesto važilo za poznati prelaz preko reke. U drugoj polovini 17. veka dolazi do postepenog potiskivanja turske vlasti, a Hrišćanski savez oslobađa veći deo Ugarske, pa tako i Kanjižu, koja je na samom početku narednog stoleća ušla u sastav Potiske vojne krajine. Postepeno, ali sigurno, se razvija, zahvaljujući svojim prirodnim resursima, ali i činjenici da se nalazila na poštanskom putu Subotica - Temišvar. Početkom 20. veka, pod nazivom Mađarska Kanjiža doboja status grada, kao i mnoge značajne institucije i građevine. U blizini je otkrivena lekovita voda, pa je 1913. u Narodnom parku izgrađena banja, koja i danas predstavlja jedno od poznatijih lečilišta u zemlji.

Šezdesetih godina prošlog veka počeo je pravi ekonomski i privredni uspon Kanjiže. Modernizuju se putevi, dolazi do eksploatacije nafte, napravljen je novi most preko Tise. Razvija se građevinska i metalska industrija, ali i proizvodnja izolacionog materijala.

Kanjiža zaista može da se pohvali prirodnim okruženjem izuzetnih odlika. Pored Tise, tu je i jezero Kereš i nekoliko manjih jezera, koja se uglavnom koriste za sportski ribolov. Svake godine na reci Tisi dešava se jedinstven fenomen, takozvano „cvetanje“, koga nema nigde na drugom mestu, kada se iznad reke, u toku samo jednog dana, pojavljuju maleni insekti, pod imenom Tiski cvet.

Kao istureni deo državne teritorije, Kanjiža ima veoma značajnu ulogu u međunarodnom saobraćaju i robnom prometu, te predstavlja jedan od najznačajnijih ulaza u našu zemlju. Stoga ne čudi činjenica da Akadmija Oxford i ovde može sa zadovoljstvom da ponudi usluge svojih kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, koji sva zvanična dokumenta prevode u okviru 40 svetskih jezika, a nakon toga vrše i njihovu overu na način koji je zakon definisao. Svi stanovici Kanjiže i okolnih mesta koji su za to zainteresovani mogu kod nas pohađati i profesionalnu obuku za rad na računarima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za razna zanimanja III ili IV stepana stručnosti, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kao i kurseve stranih jezika, na kojima se željeni jezik lako i brzo savlada uz iskusne i stručne profesore.Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kanjiža?

Prevodilački tim Akademije Oxford čine visoko obrazovani i, nadasve, iskusni, jezički stručnjaci koji su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta i savršeno poznaju i odgovarajuće segmente pravnih nauka koji se odnose na posao obrade zvanične dokumentacije. Iza njih su godine prakse i mnogi zadovoljni klijenti, tako da, zaista, nećete pogrešiti ukoliko ih angažujete za prevod i overu vaših materijala.

Prevodioci i sudski tumači Kanjiža osposobljeni su za rad sa čak 40 jezika koji se govore širom sveta, a mreža usluga koje pružaju se svakodnevno širi i obogaćuje. Osim prevoda koji uključuje srpski jezik, dokumenta se, naravno, obrađuju i u okviru jezika koji se govore u našem okruženju: mađarskog, hrvatskog, bosanskog, makedonskog, albanskog, rumunskog i bugarskog, ali naravno i onih najtraženijih – engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, španskog i portugalskog. U našem prevodilačkom centru radi se i sa grčkim, italijanskim, slovenački, holandski, ukrajinskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa skandinavskim jezicima – finskim, norveškim, danskim i švedskim. Iako latinski već vekovima nije živ jezik i danas je prisutan u mnogim oblastima medicine, farmacije, veterine ili prava, te prevodilac i sudski tumač Kanjiža prevodi i materijale koji su na njemu napisani, ali i u obrnutom smeru, sa latinskog na neki drugi potreban jezik. Uvek sa neskrivenim ponosom ističemo i to da kod nas rade kvalifikovani stručnjaci za malo gde zastupljene jezike – korejski, etonski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski, kao i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će biti velika pomoć klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, prilikom obavljanja poslova koji se tiču obrade zvanične dokumentacije.

Usluga po kojoj se naš prevodilački centar razlikuje od ostalih iz iste branše jeste direktno prevođenje između dva jezika, od kojih nijedan nije srpski. Da ne bude zabune, i ostale naše kolege prihvataju da urade ovakvo prebacivanje sadržaja, ali to rade postupno, odnosno, najpre dokument sa osnovnog jezika, na kome je sačinjen, prevedu na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način se gubi mnogo dragocenog vremena, a cena usluge se povećava, s obzirom na to da je angažovano više stručnjaka. Međutim, prevodilac i sudski tumač Kanjiža, blagodareći visokom profesionalizmu, opštem obrazovanju i iskustvu, može pomenuti posao da obavi direktno, ne prebacujući uopšte sadržaj na srpski jezik, već odmah sa bazičnog na ciljani jezik, koji je klijent u zahtevu naveo. Ovakav način rada, bez ikakve sumnje, ide na ruku svim korisnicima naših usluga, budući da se posao završava u veoma kratkom roku, a i troškovi su, svakako, znatno niži nego u drugim institucijama sličnog tipa.

Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa željom da za njih potpuno obradimo zvaničnu dokumentaciju, odnosno da je i prevedemo i overimo, niste naravno u obavezi da koristite kompletnu uslugu. Možete nas kontaktirati čak i kada ste, recimo, već na nekom drugom mestu preveli materijal na traženi jezik i sada vam je potrebna samo njegova overa. Prevodioci i sudski tumači Kanjiža će ovu uslugu obaviti maksimalno profesionalno, uz poštovanje svih pravila koja je zakon odredio za overu zvanične dokumentacije. To znači da će morati pažljivo da pregledaju vaš prevod i u svim stavkama ga uporede sa originalom, budući da se overa ne može izvršiti ukoliko ova dva spisa nisu potpuno sadržinski jednaka. Ako je sve u redu, na prevod se stavlja pečat i potpis sudskog tumača i na taj način on, iz pravne i zakonske perspektive, postaje potpuno legalan i u istom rangu kao i njegov original. U slučaju da se ispostavi da ceo prevod ili neki njegovi delovi nisu urađeni kako treba, naravno da nećete ponovo plaćati za prebacivanje teksta na traženi jezik, već će naši iskusni i vrlo stručni lektori i korektori uraditi redakturu vašeg prevoda, otkloniti sve pravopisne, gramatičke i stilske greške i potpuno ga izjednačiti sa originalom. Ovako popravljen dokument, u svakom smislu te reči, moći će, bez problema da bude overen i svrstan u zakonski prihvatljive zvanične materijale.

Koja sve dokumenta mogu prevesti i overiti prevodioci i sudski tumači Kanjiža?

Imajući u vidu stručnost i praktično iskustvo kojim se mogu pohvaliti članovi našeg prevodilačkog tima, neće biti neskromno ako kažemo da nam možete poveriti obradu bilo koje vrste zvanične dokumentacije i očekivati da ćete za razumno kratko vreme, na jednom mestu, bez nepotrebnih lutanja od službe do službe, dobiti prevod na vrhunskom nivou kvaliteta i preciznosti, kao i overu prema svim predviđenim pravilima. Za sve pomenute usluge platićete svakako najnižu moguću cenu, pošto se Akademija Oxford uvek trudi da bude na strani svojih klijenata.

Prevodilac i sudski tumač Kanjiža će, na vaš zahtev, obraditi sva dokumenta koja se tiču poslovanja van granica jedne država, kao što su, na primer, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni ugovori (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi), ulazne i izlazne fakture, kao i statut preduzeća, bilans uspeha, revizorski, godišnji, finansijski i ostali izveštaji, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), osnivački akt preduzeća, a uz to i poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), te bilansi stanja, potvrde o kvalitetu proizvoda i kompletna tenderska dokumentacija, bez čijeg overenog prevoda je nemoguće učešće na bilo kom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda.

Od ličnih isprava i dokumenata prevode se i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, kao i potvrda o prebivalištu i radna dozvola.

Kako se sudski sporovi i pravni poslovi često protežu i na druge zemlje i njihove pravne sisteme, prevodilac i sudski tumač Kanjiža obrađuje i različita pravna akta, kao što su na primer brojne vrste sudskih presuda, odluka i rešenja ( presuda o razvodu braka i mnoge druge), zatim saglasnost o zastupanju, razni izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati, izjave ali i zahtev za dobijanje vize i svi tipovi zakonski utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, onih o prometu nepokretnosti i mnogih drugih. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije, koji se vrlo često traži u poslednje vreme.

Prevodioci i sudski tumači Kanjiža rade i sa svom naučnom, tehničkom, građevinskom, medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, te tako često dobijaju zahtev da, nakon kvalitetnog prevoda, overe naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Svima koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u inostranstvu, potreban je overen prevod nekih dokumenata koja se tiču obrazovnog sistema ili nivoa stečenog obrazovanja. Takvi materijali se, takođe, obrađuju u našem prevodilačkom cetru, a najčešće se radi sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjima o položenim ispitima ili nastavnim planovima i programima fakulteta.

U cilju završavanja različitih administrativnih ili pravnih poslova, potrebno je nadležnim institucijama podneti overene prevode mnogih potvrda i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Kanjiža najčešće obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i potvrdu o stranju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o neosuđivanosti.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kanjiža?

Kako biste, po završetku posla naših stručnjaka, dobili pravno i zakonski validna dokumenta na jeziku koji ste tražili, morate poznavati sam proces njihove obrade i tako blagovremeno ispuniti onaj mali deo obaveza koji se od vas u tom smislu očekuje. Da bi vam bilo jasno zašto je, pored ostalog, neophodno da na adresu našeg prevodilačkog centra na predviđen način dostavite originalna dokumenta, ukratko ćemo opisati faze obrade kroz koje će proći vaši zvanični materijali.

Oni se, dakle, na početku iščitavaju i vrlo pažljivo prevode na traženi jezik, s tim što se posebna pažnja poklanja prevodu stručnih pravnih termina, kao i tome da sve pojedinosti iz originala budu adekvatno prebačene na traženi jezik. Nakon toga, prevodilac i sudski tumač Kanjiža pregleda materijal, ispravlja eventualne pravopisne i gramatičke greške i stilski doteruje prevod tako da on sasvim odgovara duhu ciljanog jezika. Pre same overe, kontrolu će izvršiti i lektori i popraviti greške koje možda do tada nisu uočene. Ovako upakovan prevod sudski tumač studiozno i sistematično poredi sa originalom, pošto je njegova primarna obaveza da svojom stručnošću zajamči da su ove dve verzije istog dokumenta potpuno jednake. Tada će prevod overiti svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Nakon toga, on postaje prihvatljiv za sve nadležne institucije jedne države i može se, bez zadrške, uključiti u međunarodni pravni saobraćaj, sa istom zakonskom snagom, kao i svaki drugi original.

Verujemo da je sada jasno zbog čega stalno podvlačino da nam na uvid, radi kompletne obrade, morate dostaviti i originalan dokumenta ili njihove fotokopije koje su prethodno overene u odgovarajućoj službi. To možete uraditi tako što ćete doći u našu poslovnicu i materijale predati ovlašćenom koordinatoru ili tako što ćete ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju smatrate najpovoljnijom i najpouzdanijom.

Ukoliko imate potrebu da vaša dokumenta budu obrađena za izuzetno kratko vreme, te niste u prilici da prihvatite rokove koje prevodilac i sudski tumač Kanjiža nudi, možete zatražiti „hitan prevod“ dokumenata i očekivati da ćemo dati sve od sebe da u predviđenom roku ispunimo sve što tražite. Budući da je u pomenutom načinu rada dragocen svaki minut, jedino u ovoj situaciji nam možete skenirana dokumenta poslati na mejl, kako bi prevodioci što pre počeli posao. Ipak nemojte zaboraviti da morate, ukoliko želite da prevode i overimo pečatom sudskog tumača, doneti ili poslati i izvorne materijale.

Kada se obrada dokumentacije završi, uz overen prevod, vraćaju vam se i originali i možete ih sve lično preuzeti u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. To ćemo uraditi ili preporučeno preko Pošte Srbije ili angažovanjem kurirske službe koja je naš čest sadardnik. Cenu dostave odrediće angažovana firma, a bitno je da naglasimo i da ti troškovi idu na vaš račun, te da ih plaćate potpuno nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu ili neku drugu uslugu našeg prevodilačkog centra koju ste, eventualno, koristili.

Cene usluga koje kod nas možete dobiti uvršćene su u zvanični cenovnik Akademije Oxford i možete ih videti na oficijelnom sajtu kompanije. O njima se, takođe, možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predtavništvu. Cena prevoda određuje se, prema broju obrađenih strana, a, prema pravilu prevodilačke profesije, koga se i mi pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Kada je u pitanju „hitan prevod“, na osnovnu cenu se dodaje i takozvana „taksa za hitnost“, koja se određuje na osnovu količine obrađenog materijala i kratkoće predviđenog roka.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Za plasman na međunarodnu pravnu scenu, kod nekih dokumenata neće biti dovoljan samo pečat ovlašćenog sudskog tumača, već se traži i overa takozvanim Apostille pečatom. Uvedena na osnovu odredaba haške Konvencije iz 1961. godine, ova potrvda podrazumeva nesmetanu upotrebu dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su potpisale pomenuti dokument. Republika Srbija je, kao pravni sledbenik nekadašnje Jugostavije, jedna od zemalja u kojoj se praktikuje ova overa, a vrše je teritorijalno nadležni osnovni sudovi.

Apostille pečat je izrađen u obliku štambilja u koji se, na propisan način, upisuju potrebni podaci, a sama overa se razlikuje od dokumenta do dokumenta i ni u jednoj situaciju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač. Prevodioci i sudski tumači Kanjiža nemaju obavezu da poznaju sve aspekte apostiliranja vezane za svaki pojedinačni dokument, te će vas oni uputiti na nadležnu instituciju u kojoj ćete dobiti potrebna obaveštenja. Vrlo je, naime, važno da se o tome blagovremeno informišete kako biste znali koji će biti tačan redosled postupaka u toku overe vašeg materijala, budući da ima slučajeva kada se, pored prevoda sadržaja dokumenta, traži da na ciljani jezik budu prebačeni i podaci iz Apostille pečata, a ponekad se, pored prevoda, mora apostilirati i originalni dokument.

Zvanični materijali overeni Apostille-om oslobođeni su bilo kakve druge kontrole i mogu se nesmetano koristiti u pravnom prometu, a od ove potvrde oslobođene su administrativne iprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko – konzularnih predstavnika.

Gde se raspitati o Apostille overi?

U Sudskoj jedinici u Kanjiži svi ovdašnji stanovici kojima su potrebne informacije o apostiliranju dokumenata mogu potražiti validna obaveštenja i sve to na Glavnom Trgu 3 ili na broj telefona 024-874-455. Institucija višeg nivoa, čija odgovarajuća služba vam takođe može koristiti u pomenutu svrhu, jeste Osnovni sud u Senti, koji se nalazi na Glavnom Trgu 2, a broj telefona je 024-814-081.

Iako smo pokušali da što detaljnije objasnimo sve aspekte rada naših stručnjaka, rado ćemo odgovoriti na vaše dodatna pitanja ukoliko nas pozovete telefonom, pošaljete mejl ili dođete u našu poslovnicu. Ako i to bude potrebno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Kanjiža

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kanjižu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kanjiža

Spisak sudskih tumača za grad KanjižaSudski tumači za grad KanjižaSpisak sudskih tumača za grad Kanjiža

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kanjiža

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KanjižaSudski tumači za grad KanjižaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kanjiža

Sudski tumači i prevodioci u Kanjiži

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!