Sudski tumači i prevodioci Kladovo

Gradsko naselje Kladovo je administrativni centar istoimene opštine, na desnoj obali Dunava, u Borskom okrugu. Ovo je sedište našeg najvećeg proizvođača električne energije, Hidroenergetskog sistema Đerdap, kao i vrlo važno kulturno i tranzitno mesto u ovom delu Srbije. Kladovo ima oko 10 hiljada stanovnika, dok na području cele opštine živi oko 32 hiljade ljudi i to u 23 naselja i 6 zaselaka. Na obali Dunava smešteno je čak 18 od svih ovih naseljenih mesta, a osim Kladova, osobine varošica imaju i Tekija i Brza Palanka.

Ovaj gradić se može svrstati u starija naselja u Podunavlju, a smatra se da je nastao na mestu rimskog vojnog graničnog logora, po imenu Zanes. Naime, nakon što je pomenuti logor rasformiran, Sloveni su tu osnovali Novi grad. Posle toga, na istom mestu, Bali – beg, komandant turske vojske, podiže jako utvrđenje i daje mu ime Fetislam. Samo Kladovo se prvi put spominje u jednom austrijskom vojnom dokumentu krajem 16. veka, a potom ga je opisao i turski putopisac i geograf Evlija Čelebija.

Krajem 18. veka u Kladovu su živeli Turci, Srbi i Vlasi, a mesto se oslobodilo osmanlijske vlasti tek 1810. godine, kada su ga Turci bez borbe predali srpskoj i ruskoj vojsci, a komandant srpske vojske, Petar Dobrnjac, postaje i prvi komandant grada.Kladovo je, nakon Drugog svetskog rata, bio prvi oslobođeni grad u tadašnjoj Jugoslaviji i to izvanrednim dejstvom sovjetske armije.

Danas je ovaj gradić privredno i administrativno sedište Ključa, oblasti u istočnoj Srbiji, između planina Miroč i Deli Jovan i reka Dunav i Tisa. Mnogi turisti ga obilaze kako bi uživali u lepotama Đerdapske klisure i mnogim arheološkim nalazištima, ali i videli jednu od najvećih hidroelektrana u svetu. Posebno su zanimljivi Trajanov most, Trajanova tabla, tvrđava Diana, lokalitet Glamija, kao i tvrđava Fetislam, u okviru koje se nalazi i otvoreni amfiteatar.

Blizina granice, a uz to i činjenica da su se mnogi stanovnici ovih krajeva otisnuli u Evropu, pa i na udaljenija mesta, u potrazi za poslom i lakšim životom, dovela je do potrebe za kvalitetnim prevodom i overom razne zvanične dokumentacije i ličnih isprava. Upravo zbog toga, Akademija Oxford i u Kladovu može da ponudi usluge prevodilaca i sudskih rumača, koji će, brzo i precizno uraditi prevod bilo kog dokumenta, a zatim ga, na propisan način, učiniti validnim za dalji pravni promet.

Osim toga, svi koji to žele, mogu naučiti ili usavršiti neki strani jezik na našim dobro organizovanim kursevima, gde, nakon polaganja završnog ispita, polaznici dobijaju međunarodno priznati sertifikat o govornim i pisanim sposobnostima koje su stekli. Profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III ili IV stepena, pomoći će mnogima da dođu do posla, a u tu svrhu nudimo i obuku za rad na računarima, bez koje se danas ne može zamisliti bilo koji segment života. Nakon pohađanja naše pripremne nastave za polaganje prijemnih ispita, svi budući srednjoškolci, gimnazijalci i studenti će se bez problema upisati u željenu obrazovnu instituciju.

Šta sve mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Kladovo?

Izuzetna pogodnost koju nude prevodioci i sudski tumači Kladovo ogleda se u mogućnosti da klijenti na jednom mestu, u relativno kratkom roku, a po, bez sumnje, najkonkurentnijim cenama na tržištu, dobiju stručno, kvalitetno i tačno urađen prevod dokumenata, a potom i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Ovo, naravno, ne znači da isključivo i u svakoj situaciji morate koristiti obe usluge, već se možete opredeliti i za jednu koja vam je u tom trenutku potrebna. Tako će prevodilac i sudski tumač Kladovo prihvatiti da overi i materijal koji je neko drugi, izvan našeg prevodilačkog centra, preveo. Pre toga će, shodno pravilima svoje profesije, detaljno pregledati dati prevod i po svim stavkama ga uporediti sa originalom. Ukoliko među njima nema odstupanja, overiće prevod svojim pečatom i tim činom ga svrstati u dokumenta podobna za međunarodni pravni saobraćaj. U slučaju da se pokaže da nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno kako valja ili da vi sami želite neke izmene, naši profesionalni lektori i korektori su tu da reše i ovaj problem. Redakturom celog teksta oni će popraviti sve što je potrebno, poštujući pravila prevođenja zvanične dokumentacije i dati vam prevod u kome su i najmanji detalji dovedeni do savršenstva.

Prevodioci i sudski tumači Kladovo rade prevode u okviru čak 40 jezika koji se govore širom sveta, a među njima su i stručnjaci kojih je u našoj zemlji vrlo malo, poput onih sa vrhunskim znanjem pakistanskog, korejskog, persijskog, estonskog, hebrejskog i romskog jezika. Sasvim je logično što se najčešće traže prevodi dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski, te obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, ali prevodilac i sudski tumač Kladovo osposobljen je i za rad sa arapskim, kineskim i japanskim jezikom, ali i sa gotovo svim jezicima koji su najrasprostranjeniji na tlu Evrope – engleskim ruskim, nemačkim, francuski, španskim, portugalskim, kao i sa italijanskim, grčkim, ukrajinskim, turskim, holandskim, češkim, poljskim, slovenačkim i slovačkim, ali i sa skandinavskim jezicima – norveškim, finskim i švedskim. U našim krajevima često se traže i prevodi sa ili na jezik nekog od naših suseda, odnosno, mađarski, bugarski, rumunski, bosanski, hrvatski, makedonski ili mađarski, a prevodilac i sudski tumač Kladovo specijalizovan za znakovni jezik će izaći u susret svim klijentima sa govornim i slušnim smetnjama. Iako se više nigde ne govori i određen je kao mrtav jezik, latinski je i sada prisutan u raznim pisanim materijalima koji se tiču medicine, prava, farmacije, veterine i drugih naučnih disciplina, te prevodilac i sudski tumač Kladovo prevodi i u okviru ovog jezika.

Dužina prevoda jedne kucane strane određena je pravilom prevodilačke struke, koje i naši stručnjaci primenjuju, a po kome to iznosi 1800 karaktera, u koje su ubrojani i razmaci između reči. Ova pojedinost važi za prevod bilo koje vrste tekstualnih sadržaja, pa, samim tim, i zvaničnih dokumenata.

Usluga koja naš stručni tim izdvaja od drugih koji se bave ovim poslom jeste direktno prevođenje u domenu dva strana jezika. Naime, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Kladovo visokoobrazovani ljudi sa raznovrsnim interesovanjima i znanjima, mogu, ako klijent to od njih traži, da jedan dokument, izvorno izdat na stranom jeziku, recimo, grčkom, odmah prevedu na drugi strani jezik, na primer, italijanski, a da im nije potrebno da u međuvremenu dotični sadržaj prebacuju prvo na srpski, pa tek onda na jezik koji se u krajnjem obliku dokumenta traži. Na taj način, oni značajno štede vreme i novac svojih stranaka, a posao se uvek završava u dogovorenom roku, na obostrano zadovoljstvo.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Kladovo

Sva dokumentacija koju nam klijenti dostave na prevod i overu će biti apsolutno zaštićena od bilo kakve zloupoterebe, pošto je jedan od osnovnih postulata rada Akademije Oxford čuvanje poslovne tajne i privatnosti svih sa kojim sarađujemo. Treba istaći i to da su svi prevodioci i sudski tumači Kladovo, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu, kojom su se pred nadležnim organima, obavezali da će svoj posao obavljati prema svim važećim propisima, u šta, među prvima, spada i čuvanje podataka koji su im tokom prevođenja i overe dostupni. Dakle, sva vaša dokumenta će biti sasvim bezbedna, a obavljnim poslom ćete, sigurni smo, biti potpuno zadovoljni, s obzirom na to da su svi članovi našeg tima osobe sa najvišim profesionalnim kvalifikacijama, vrlo dobro upoznate sa stručnom pravnom i zakonskom terminologijom koja se odnosi na prevod i overu zvaničnih dokumenata i ličnih isprava.

Prevodilac i sudski tumač Kladovo je jezički profesionalac koji će prevodu vaših dokumenata svojim pečatom dati zakonski karakter, ali je neophodno da prethodno ispoštuje kompletnu proceduru koja je predviđena za ovu vrstu posla. Pre svega, sam prevod mora biti precizan i tačan i poklapati se sa originalom u svim bitnim aspektima, pre svega po podacima koji se u njemu nalaze, a zatim i u terminološkom, jezičkom i stilskom pogledu. Osim toga, jasno je da se traži da odgovara duhu jezika na koji se prevodi, i da bude u skladu sa njegovim pravopisnim i gramatičkim pravilima. Kada prevod stigne do sudskog tumča, nastupa njegovo upoređivanje sa originalnim dokumentom, kako bi se otkrile eventualne razlike među njima. Ako ih zaista nema, sudski tumač overava prevod svojim pečatom, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj dokument spraman za sve moguće pravne, administrativne i druge poslove, pošto je on, u očima zakona, isto što i original.

Vaša dokumenta koja ćemo prevesti i overiti, a to svakako moraju biti originali ili makar njihove regularno overene kopije, možete lično doneti i predati ih koordinatoru u našoj poslovnici, a, ukoliko vam ovo ne odgovara, možete iskoristiti preporučenu dostavu Pošte Srbije ili kurirsku službu u vašem mestu i poslati materijale na našu adresu. Ponekad se, međutim, srećemo sa situacijom da je neophodno da dokumenta što je to moguće pre stignu do naših stručnjaka, jer klijent zahteva takozvani „hitan prevod“, koji se mora uraditi za znatno kraće vreme od uobičajenog, pa tada dozvoljavamo da skenirana dokumenta pošaljete na naš mejl, ali vam nepominjemo da ne smete zaboraviti da nam u dogledno vreme dostavite i originale, to jest, da ih donesete u našu filijalu ili pošaljete na adresu iste, pošto moramo imati uvid u njih ukoliko želite da vaši materijali budu overeni onako kako zakon određuje.

Preuzimanje overenih prevoda, kao i njihovih originala vrši se na dva načina. Možete, naravno, doći u našu poslovnicu u dogovoreno vreme i uzeti svoje materijale, a možemo vam ih poslati na naznačenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili, opet, preko kurirske dostave. Službe koje vrše ovu uslugu će odrediti i njenu cenu, ona će ići na vaš račun i to odvojeno od one koju treba da platite za usluge naših stručnjaka.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Kladovo?

Prevod i overa svih vrsta ličnih, poslovnih, sudskih, obrazovnih, medicinskih, kao i drugih vrsta dokumenata specijalnost su naših stručnjaka.

Pored tehničke i građevinske dokumentacije, i koju spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i građevinski projekti i naučni i tehnički patenti, nakon preciznog prevoda, overavaju se i sva dokumenta potrebna za vođenje firme ili sklapanje poslova na međunarodnom nivou. Takvi su, recimo, revizorski izveštaji, bilanski stanja i uspeha, sva tenderska dokumentacija, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), te godišnji izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre i sve vrste faktura,poslovnih ugovora i odluka.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Kladovo obrađuje, u domenu svog posla, i raznovrsnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, koja je potrebna klijentima radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja nekih uvoznih lekova i preparata. Ovde spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim prouzvodima, kao i specifikacije raznih farmaceutskih prouzvoda.

Prevod i overa se rade i za sva pravna akta, odnosno za svu dokumentaciju koja se odnosi na pravosudni sistem, u koju spadaju različite sudske presude i rešenja, zahtev za dobijanje vize, licence, sertifikati, kao i dozvola za boravak, razni izveštaji, pravilnici, punomoćja i sudske odluke. Prevodilac i sudski tumač Kladovo osposobljen je da, ukoliko klijent to zahteva, uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije, pravnih akata ove državne zajednice.

Sva pisana dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom mogu biti prevedena i overena u našem centru, a najčešće se traže overeni prevodi prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom studiranju ili školovanju, nastavnih planova i programa fakulteta i, naravno, diplome i svih njenih dodataka.

Overeni prevod možete dobiti i za sva lična dokumenta i isprave, poput izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, saobraćajne dozvole, kao i potvrde o prebivalištu, radne dozvole i, svakako, pasoša, vozačke dozvole i lične karte.

Mnogim klijentima je potreban zvanično priznat prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju, radi sklapanja braka u inostranstvu, a prevodilac i sudski tumač Kladovo može da izda overen prevod i svih ostalih potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti koje se predaju nadležnim službama radi ostvarivanja određenih prava. Takvi su, recimo, potvrda o stanju na tekućem računu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, kao i potvrda o neosuđivanosti.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Overa pečatom sudskog tumača nije jedina kojom se jednom dokumentu može pripisati zvanični karakter. Postoji i Apostille potvrda, uvedena na osnovu međunarodne Konvencije u Hagu, koja se izdaje za pojedina dokumenta i omogućava njihovo korišćenje na teritorijama svih država koje su potpisale pomenuti dokument. Overa Apostille pečatom ne isključuje overu sudskog tumača, ali je veoma važno da svi koji učestvuju u obradi dokumentacije namenjene inostranoj upotrebi budu na vreme upoznati sa svim njenim detaljima.

Budući da prevodilac i sudski tumač Kladovo nema obavezu da zna sve pojedinosti vezane za ovu overu, pošto je ona u nadležnosti osnovnih sudova, molimo vas da se temeljno raspitate o svim njenim aspektima koji će uticati i na način rada naših stručnjaka. Rečju, ukoliko je za vaš dokument predviđeno apostiliranje, morate se obavestiti i o tome da li se traži prevod sadržaja pečata, pored prevoda dokumenta, kao i da li se Apostille-om overava samo prevedeni materijal ili i on i originalni.

Dobijanjem validnih informacija o ovim detaljima, bitno ćete uštedeti vreme potrebno za dobijanje validnog dokumenta, a poštedećete i sebe i druge dodatnih komplikacija.

Koga pitati za Apostille overu?

Kao što smo napomenuli, posao apostiliranja dokumenata je u našoj zemlji poveren osnovnim sudovima, a žitelji Kladova i susednih mesta ove informacije mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Kladovu, u Ulici 22. septembra bb ili na broj telefona 019-801-284. Ova služba radi u sklopu Osnovnog suda u Negotinu, čije je sedište na Trgu Stevana Mokranjca 1. Broj telefona ovog suda je 019-542-158.

Odgovore na sva pitanja koja se tiču naših usluga i načina rada, a kojih se nismo dotakli u ovom tekstu, možete dobiti od naših ovlašćenih koordinatora. Oni će vam, ako bude potrebno, zakazati i besplatnu konsultaciju u našoj filijali.


Kategorije prevoda za Kladovo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kladovo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kladovo

Spisak sudskih tumača za grad KladovoSudski tumači za grad KladovoSpisak sudskih tumača za grad Kladovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kladovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KladovoSudski tumači za grad KladovoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kladovo

Sudski tumači i prevodioci u Kladovu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!