Sudski tumači i prevodioci Kula

Grad Kula se nalazi u zapadnom delu Bačke, na raskrsnici puteva između Novog Sada, Sombora i Subotice. Kroz mesto protiče Veliki bački kanal, te tako postoje povoljni uslovi za razvoj rečnog saobraćaja, poljoprivrede i turizma. Kula je i sedište istoimene opštine, a na osnovu podataka sa popisa iz 2002. godine, u njoj živi oko 19 hiljada ljudi.

Prema istorijskim zapisima, Kula je jedno od najstarijih naselja u ovom delu Vojvodine. Smatra se da je, u prvoj polovini 16. veka ovde bio turski zemljani grad, u čijoj je okolini živeo i jedan broj Srba i Bunjevaca. Narodno predanje kaže da je na teritoriji današnjeg grada u vreme osmanlijske vlasti postojala manja kula, odnosno osmatračnica, pa je tako nastao dati toponim. U svakom slučaju, područje je tokom burne istorije često menjalo gospodare, a državi Srbiji je pripojeno tek nakon Prvog svetskog rata.

Tokom 18. i 19. veka počinje ozbiljnije da se razvija zemljoradnja i stočarstvo, za šta su postojali i prirodni uslovi, a krajem 18. stoleća počinje naseljavanje Mađara, što je imalo ekonomski, ali i politički uticaj na sudbinu ovih krajeva. Od velikog značaja za samu Kulu, ali i Bačku u celosti, bilo je iskopavanje odvodnog kanala, koji je vodio do Vrbasa i predstavljao preteču današnjeg Velikog bačkog kanala. U privrednom pogledu, bila je značajna prerada konoplje i vlakana svilene bube, kao i proizvodnja piva. Formiraju se i mnogi zanatski cehovi – krojača, obućara, tkača, ćurčija... Otvaraju se fabrike plugova, šešira, vunanih tkanina, kože, ali je, na žalost, većina njih prestala sa radom za vreme svetske ekonomske krize sredinom 20. veka.

Danas poljoprivredna proizvodnja u mnogome utiče na razvoj Kule i okoline, imajući u vidu da je u njoj, direktno ili indirektno, zaposlen veliki broj ljudi. Iako na teritoriji opštine, osim poljoprivredne, postoje i srednje stručne škole za obrazovanje kadrova u oblasti ekonomije, mašinstva i elektrotehnike, gotovo sve nekada uspešne fabrike u ovom delu zemlje sada su pod stečajem, te stopa nezaposlenosti nije za zanemarivanje.

Upravo u želji da učini nešto kako bi stanovnicima Kule i okolnih naselja pomogla da pronađu pogodan posao, Akademija Oxford ovde organizuje profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, a svi koji to žele mogu se osposobiti i da koriste kompjuter za bilo kakav posao ili za obrazovanje. Takođe, mladima nudimo dobro osmišljenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili fakultetu, dok ljudima svih uzrasta i interesovanja omogućujemo da nauče ili usavrše neki strani jezik pohađajući naše strtifikovane kurseve koje vode iskusni i visokokvalifikovani predavači.

Pored svega pomenutog, u našem stručnom timu nalaze se i prevodioci i sudski tumači Kula koji će na jednom mestu omogućiti svima koji za tim imaju potrebu, da dobiju kvalitetan prevod svih vrsta zvaničnih isprava i dokumenata, a nakon toga i overu istih prema svim važećim propisima. Jezici za koje su naši profesionalci kvalifikovani obuhvataju gotovo sve koje možete da zamislite. Tačnije, prevodilac i sudski tumač Kula radi sa oko 40 jezika koji se govore širom sveta, u šta se, svakako ubrajaju i uobičajeni prevodi sa ili na srpski jezik. Osim jezika koji u svetu imaju primat, po broju govornika ili po popularnosti, poput engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, italijanskog i španskog, tu su i grčki, portugalski, turski, arapski, ali i ukrajinski, holandski, češki, poljski i slovački jezik. U našoj zemlji često se javlja potreba za prevođenjem zvanične dokumentacije i ličnih isprava sa ili na jezike zemalja koje su nam teritorijalno bliske, rečju, bosanski, slovenački, hrvatski, makedonski, bugarski, rumunski, albanski i mađarski, ali se prevodi rade i u domenu skandinavskih jezika – finskog, švedskog i norveškog. Prevodilac i sudski tumač Kula prevodi i u okviru kineskog, japanskog i latinskog jezika, ali i retko gde u prevodilačkim centrima zastupljenih jezika – hebrejskog, estonskog, romskog, persijskog, pakistanskog i korejskog. Poštujući nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i sa teškoćama u govoru uključe u sve aspekte društvenog života, u svoj tim smo uključili i prevodioca za znakovni jezik.Svi prevodioci i sudski tumači Kula poseduju najviše kvalifikacije kada su u pitanju njihovi radni jezici, a odlični su poznavaoci svih propisa i zvanične terminologije koja se koristi pri prevođenju javnih isprava. Pored toga, oni su široko obrazovani ljudi sa mnogim različitim interesovanjima, tako da su kadri da svojim klijentima ponude i uslugu koja se ne smatra baš uobičajenom, a to je direktan prevod u okviru dva strana jezika. Pojasnićemo sve jednim primerom. Recimo da imate lekarski nalaz na nemačkom jeziku koji, iz nekog razloga treba da se prevede na engleski. Prevodilac i sudski tumač Kula neće vaš materijal prebacivati sa nemačkog na srpski, pa tek nakon toga na traženi engleski, kako se uglavnom radi, već će sadržaj sa nemačkog biti odmah preveden na engleski. Ne samo da se ovakvim načinom rada štedi vreme, već to bitno utiče i na cenu same usluge, što sve ide u korist naših klijenata.

Na jednoj strani odštampanog prevoda se, shodno zakonima ove profesije, nalazi 1800 slovnih mesta, u koja su ubrojani i razmaci između reči. Ovo važi za sve tekstualne sadržaje, pa i zvanična dokumenta i javne isprave, te i prevodioci i sudski tumači Kula cene svojih usluga obračunavaju prema pomenutom pravilu.

Ima slučajeva da nam se klijenti obraćaju sa molbom da samo overimo njihov dokument, koji je već neko sa strane preveo. Podrazumeva se da možemo obaviti i ovaj posao, ali je neophodno da nam svakako na raspolaganju bude originalni dokument, na temelju koga je dotični prevod urađen, kako bi prevodilac i sudski tumač Kula mogao da ga, pre overe, pažljivo uporedi sa prevodom i uveri se da su oni isti u svim važnim pojedinostima. Tada će na prevod da stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i na taj način će mu pripisati istu zakonsku težinu kakvu u pravnom saobraćaju ima izvorni dokument. Lektori i kolektori, koje takođe imamo u svojim redovima su tu da pomognu ukoliko nešto u prevodu koji ste doneli nije urađeno kako treba. Oni će uraditi redakturu teksta, prema svim pravilima koje određuje zakonski proces prevoda ovekvih materijala, i omogućiti vam da dobijete savršeno upakovan prevod.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Kula?

U svako doba nam se možete obratiti za prevod i overu bilo koje lične isprave ili zvanične dokumentacije i biti apsolutno sigurni da ste došli na pravo mesto, s obzirom na to da ćete bez ikakvog lutanja od jedne do druge službe, na istom mestu, u razumno kratkom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti overeni prevod traženog dokumenta uz maksimalnu bezbednost i čuvenje svih podataka koji se u vašem materijalu nalaze. Svi prevodioci i sudski tumači Kula iznad svega poštuju privatnost svojih klijenata, a zakletvom koju su položoli pre stupanja na dužnost, obavezali su se da će na sve načine čuvati materijal sa kojim rade od svake moguće zloupotrebe.

Kod nas, dakle, možete dobiti overen prevod svih dokumenata koja se mogu okarakterisati kao lična, a to su, pored lične karte, pasoša i vozačke dozvole i izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola i razni drugi spisi sličnog tipa.

Poslovanje van državnih granica često zahteva prevod i overu obimne dokumentacije koja se tiče raznih biznis transakcija, te prevodioci i sudski tumači Kula prihvataju da obrade sve vrste ugovora, recimo, kupoprodajne, o saradnji, o prometu roba i usluga i mnoge druge, zatim ulazne i izlazne fakture, poslovne odluke i, u savremenim poslovima, veoma zastupljenu dokumentaciju za tender. U ovu grupu zvaničnih spisa ulaze i poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), godišnji i revizorski izveštaji, ali i bilans stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća i rešenje o osnivanju privrednog lica. Svi oni čiji se poslovi tiču građevinarstva ili tehnike obično traže overeni prvod laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naučnih i tehničkih patenata, deklaracija proizvoda, ali i uputstava za rukovanje i građevinskih projekata.

Prevodilac i sudski tumač Kula može, na zahtev klijenta, da prevede i overi i sva dokumenta koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, potrebna, na primer, za nastavak školovanja ili profesionalno usavršavanje u inostranstvu. To su, između ostalih, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i, podrzumeva se, diploma i dodatak diplomi.

Raznovrsne potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti se u pojedinim situacijama podnose nadležnim službama, pa se, tako, overen prevod izdaje i za potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci ili onu o neosuđivanosti.

Mnogim ljudima je potreban prevod i zvanična overa dokumenata koji se tiču farmacije i medicime, u cilju bezbednog korišćenja uvoznih lekova ili radi lečenja van zemlje, pa tako prevodioci i sudski tumači Kula sa posebnom pažnjom obrađuju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze.

Sva pravna akta, takođe, mogu biti predmet prevoda i overe, a iz pravosudne i sudske oblasti traži se i zvanična overa kvalitetnog prevoda različitih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, sudskih odluka, kao i dozvola za boravak, punomoćja, zahteva za dobijanje vize, te svih sudskih presuda i rešanja, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka. U poslednje vreme sve češće se pojavljuju zahtevi za prevodom tekovina Evropske Unije, pa prevodioci i sudski tumači Kula pružaju i ovakve usluge.

Neke pojedinosti rada prevodilaca i sudskih tumača Kula

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim jezičkim stručnjacima, možete biti sigurni da ćete, pre svega, dobiti prevod dokumenta na zavidnom nivou kvaliteta, koji ni u jednom bitnom segmentu neće odstupati od originala. Svi podaci iz izvornog dokumenta će, u duhu traženog jezika, biti uvršćeni u prevod, a biće poštovani i pravni termini, kao i stil koji je korišćen u originalu. Prevod će, razume se, prekontrolisati i naši lektori i, ako je potrebno, u njemu ispraviti sve gramatičke i pravopisne greške. Dokument koji je, na pomenuti način, doveden do perfekcije, neće predstavljati nikakav težek zadatak za sudskog tumača, budući da će se on brzo uveriti da je prevod identičan originalu, sa kojim ga mora vrlo pažljivo uporediti. Poslednji korak u obradi materijala predstavlja sama overa, to jest stavljanje pečata i potpisa licenciranog sudskog tumača na prevedeni materijal, čime on postaje potpuno legalan i može se, bez ikakvih smetnji, upotrebiti u bilo koju zakonsku svrhu u stranoj zemlji.

Prevodioci i sudski tumači Kula moraju, kako bi vam obezbedili overen prevod, da imaju uvid i u originalna dokumenta koja obrađuju ili makar njihove regularno overene kopije, pošto zakonski određena procedura predviđa da se ona moraju uporediti sa prevodom pre zvanične overe. Stoga vas molimo da ovo obavezno imate na umu kada nam budete donosili materijale u poslovnicu ili ih slali na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom koja posluje u vašem gradu. Dokumenta za prevod i overu možete skenirati i poslati na naš mejl jedino u slučaju da zahtevate „hitan prevod“, to jest da niste u prilici da prihvatite rokove koje prevodilac i sudski tumač Kula nudi za završetak traženog posla. No, i u ovakvoj situaciji ne smete zaboraviti da ste u obavezi da nam blagovremeno pošeljete ili donesete i originale, kako bi vaši prevodi mogli da dobiju zvanični karakter.

Kada vaša dokumenta budu kompletno obrađena, prevodi se spajaju sa originalima i možete ih lično preuzeti u našoj poslovnici ili ih dobiti na određenu adresu. Ove zvanične materijale možemo da vam pošaljemo preporučeno, preko Pošte Srbije, ili kurirskom službom koju obično angažujemo. Cena dostave biće obračunata prema zvaničnom cenovniku službe koja će obaviti pomenutu uslugu, a platićete je odvojeno od cene koja se odnosi na prevod i overu dokumenata.

Svi zainteresovani klijenti mogu na oficijelnom sajtu Akademije Oxford da pogledaju cenovnik svih naših usluga, a možete se o tome raspitati i kod naših ovlašćenih koordinatora.

Dodatne informacije o overi zvanične dokumentacije

Izvestan broj država, među kojima je bila i naša ondašnja, je 1961. godine potpisao Konvenciju u Hagu kojom je određen način legalizacije dokumenata koja se koriste van granica jedne zemlje. Shodno tome, za pojedine vrste javnih isprava i zvaničnih spisa predviđena je, pored overe sudskog tumača, i overa Apostille pečatom, koji omogućava da se dokumenta izdata u pravnom sistemu jedne države nesmetano koriste u svim drugim koje su potpisale hašku Konvenciju.

Pošto među profesionalne obaveze koje ima prevodilac i sudski tumač Kula ne spada i poznavanje svih pojedinosti ove overe, najtoplije vam preporučujemo da se pre nego se upustite u proces dobijanja overenog prevoda, raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji o svim aspektima apostiliranja dokumenata. Treba da znate da se za neka dokumenta traži Apostille overa i originala i prevoda, dok je u nekim drugim slučajevima dovoljno da se ovaj pečat nalazi samo na prevedenom materijalu. Takođe, u određenim slučajevima, zakon predviđa da je neophodno da se, pored prevoda dokumenta, uradi i prevod Apostille pečata.

Za ovu legalizaciju zvaničnih spisa u Republici Srbiji su nadležni osnovni sudovi, a sve informacije koje prikupite će umnogome olakšati i ubrzati proces dobijanja legalno overenog prevoda.

Kako doći do validnih obaveštenja o Apostille-u?

Ako živite u Kuli ili nakom susednom mestu, sve što treba da znate o pomenutoj overi možete saznati u nadležnoj službi Sudske jedinice u Kuli, koja se nalazi u Ulici Maršala Tita 268, a broj telefona je 025-722-113. Nadređena institucija je Osnovni sud u Vrbasu, u Ulici Palih Boraca, broj 9/c. Nemojte zaboraviti da ovlašćenom službeniku ovom prilikom tačno navedete koji je dokument u pitanju, kao i u koju svrhu vam je potreban njegov overeni prevod, kako biste bili sigurni da će vam pružiti validne informacije.

Na sva vaše pitanja koja se tiču naših usluga i načina rada, rado će odgovoriti ovlašćeni koordinatori u našoj poslovnici, a, ako procene da je potrebno, zakazaće vam i besplatnu konsultaciju sa stručnim licem.


Kategorije prevoda za Kula

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kulu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kula

Spisak sudskih tumača za grad KulaSudski tumači za grad KulaSpisak sudskih tumača za grad Kula

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kula

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KulaSudski tumači za grad KulaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kula

Sudski tumači i prevodioci u Kuli

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!