Sudski tumači i prevodioci Ljubovija

U severozapadnom delu Srbije nalazi se gradsko naselje Ljubovija, administrativni, privredni i kulturni centar istoimene opštine. Leži na desnoj obali reke Drine, na putu između Šapca i Bajine Bašte. Pored same Ljubovije, u sastav opštine ulazi i 26 naselja seoskog tipa, a ova administrativna oblast ograničena je rekom Drinom, kao i teritorijama opština Valjevo, Osečina, Krupanj, Mali Zvornik i Bajina Bašta. Oblast naše zemlje u kojoj se nalazi Ljubovija se inače naziva Azbukovica i predstavlja graničnu zonu prema Bosni i Hercegovini.

Naselje Ljubovija formiralo se postepeno, zahvaljujući blizini državne granice i potrebi za raznim administrativnim ustanovama. Nastanak mesta vezuje se za početak 19. veka, kada je ovde ustanovljen granični prelaz. Polovinom stoleća u naselju je oformljen i karantin, a u tu svrhu su podignuti novi objekti, pogodniji za duži boravak ljudi. Izgrađene su i mnoge mehane. Usled razvoja trgovine, Azbukovački srez počinje da napreduje, a tome je doprinosilo otvaranje karantina, kao i skela koja je vozila preko Drine. To je dovelo do toga da je sredska kancelarija 1860. godine iz Drlača premeštena u Ljuboviju. Pomenute promene uslovile su intenzivnije naseljavanje ovog mesta, te tako Ljubovija 1861. dobija status varošice. Naselje je, na žalost, potpuno uništeno u katastrofalnoj poplavi 1896. godine, a Nova Ljubovija podignuta je na obližnjem uzvišenju, gde se i danas nalazi.

Iako je Ljubovija osnovana sa ciljem da postane centar pograničnih i carinskih vlasti u kome će biti razvijena trgovina i zanatstvo, danas ova oblast spada u red najmanje razvijenih u našoj zemlji. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, a nekada je bila zastupljena i industrijska proizvodnja - rudarstvo, metaloprerađivačka, hemijska, prehrambena, duvanska i industrija građevinskog materijala. Međutim, proces privatizacije krajem 20. i početkom 21. veka doveo je do smanjenja proizvodnje, kao i broja zaposlenih. Inače, u samoj Ljuboviji danas živi skoro 4 hiljade ljudi.U mestu postoji osnovna škola sa 5 matičnih i 16 područnih škola, kao i Srednja škola u okviru koje radi Gimnazija, kao i odeljenja za obrazovanje ekonomskih tehničara, trgovaca i ugostitelja. Organizator svih kulturnih dešavanja u opštini je Gradska biblioteka „Milovan Glišić“ u Ljuboviji, a ovo mesto je poslednjih godina postalo naročito popularno po čuvenoj Drinskoj regati koja se organizuje svakog leta. U maju se održava i međunarodni Gastro festival, na kome posetioci, pored posmatranja pripreme i degustacije riblje čorbe, mogu da uživaju u mnogim kulinarskim specijalitetima azbukovačkog kraja.

Svi žitelji opštine Ljubovija mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, postati korisnici kvalitetnih usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a tiču se prevoda i overe svih tipova zvanične dokumentacije. Osim toga, možemo da ponudimo i naše sertifikovane kurseve stranih jezika, zatim obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za moge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ljubovija?

Stručnjaci koji se u okviru profesionalnog tima Akademije Oxford, bave obradom vaših zvaničnih dokumenata imaju za to potrebne kvalifikacije, kao i licence odobrene od strane nadležnih državnih institucija. Svi prevodioci i sudski tumači Ljubovija poseduju diplome odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, kao i izuzetno visok nivo poznavanja jednog ili više jezika sa kojima rade. Moramo istaći i činjenicu da su mnogi članovi naše ekipe upravo izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, te možete biti sigurni da će vaši službeni materijali biti precizno prebačeni na jezik koji vam je potreban. Da bi prevedene spise mogli da na propisan način i overe, prevodioci i sudski tumači Ljubovija su dobro upućeni u sve aktuelne propise, kao i u stručnu pravnu terminologiju, značajnu u obradi ovakvog tipa pisanih materijala. Visok nivo profesionalizma, kao i bogato iskustvo, čine naše stručnjake pravim izborom kada je u pitanju prevod i overa zvanične dokumentacije, pošto klijentima omogućuju da brzo i lako, po povoljnim cenama i bez ikakvih lutanja od jedne do druge službe, dobiju pravno validan materijal na jeziku koji su tražili.

Proces obrade dokumenata i javnih isprava počinje prevođenjem sadržaja na ciljani jezik i predstavlja složen i odgovoran posao, budući da se očekuje da svi podaci iz izvornog spisa adekvatno budu prebačeni na novi jezik, što posebno važi za stručne izraze i termine, koji predstavljaju osnovu bilo kog službenog materijala. Prevodilac i sudski tumač Ljubovija radi u skladu sa gramatikom, pravopisom i ostalim osobenostima ciljanog jezika i nastoji da novi dokument bude napisan u specifičnom stilu izrade službenih materijala. Da bi prevod bio „očišćen“ od svih nepravilnosti, prolazi dve kontrole. Prvu obavljaju sami prevodioci, a drugu lektori, čije će iskusno oko uočiti i najsitnije greške, koje će, pre procesa overe, biti korigovane.

Takav prevod, doveden do perfekcije, sada preuzimaju sudski tumači, koji, pre svega, vrše detaljno i pažljivo poređenje prevedenog i osnovnog dokumenta. Naime, radi se o tome da samo materijal koji u potpunosti odgovara svom izvoru može da bude regularno overen, te će i dotični spis, ako se u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu poklapa sa svojim originalom, biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača i njegovim potpisom. Zahvaljujući tome postaće validan u pravnom prometu i moći će da se predaje u sve nadležne ustanove. S druge strane, prevod koji nije overen je, u očima zakona, sasvim bezvredan dokument, pošto na sebi ne nosi zvaničnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Ljubovija?

Stručnjaci koji i našem prevodilačkom centru rade sa vašim dokumentima osposobljeni su za prevođenje u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Kod nas, recimo, možete dobiti prevod materijala koji na jednoj strani obuhvata i neki od jezika vrlo retko zastupljenih u ostalim prevodilačkim centrima. Takvi su, na primer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski ili estonski jezik. Prevodilac i sudski tumač Ljubovija, naravno, radi i sa uvek traženim i svuda zastupljenim engleskim, ruskim, nemačkim i francuskim jezikom, ali i sa arapskim, turskim, grčkim, italijanskim, portugalskim i španskim. Službeni materijali se prevode i na jezike iz našeg neposrednog okruženja, poput mađarskog, bugarskog, makedonskog, bosanskog, rumunskog, albanskog i hrvatskog, ali i sa ovih na neke druge jezike. Naši stručnjaci su kvalifikovani i za prevode koji obuhvataju slovenački, holandski, poljski, češki, ukrajinski ili slovački jezik, kao i kineski i japanski, te jezike iz skandinavske grupe - norveški, švedski, finski i danski. Kako bismo zadovoljili potrebe klijenata oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će u administrativnim poslovima biti dragocena pomoć osobama sa ovakvim specifičnim potrebama. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni jezik, i danas se može sresti u pisanoj dokumentaciji vezanoj za oblast pravnih nauka, medicine, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Ljubovija radi i sa ovim jezikom.

Jasno je da najčešće radimo prevode koji obuhvataju srpski jezik, ali možemo da se pohvalimo i činjenicom da su naši jezički stručnjaci u toj meri profesionalno i opšte obrazovani, ali i iskusni i umešni, da su u mogućnosti da svojim klijentima ponude direktan prevod između dva strana jezika. To znači da će prevodioci i sudski tumači Ljubovija materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski, odmah, u jednom potezu prevesti na traži strani jezik. Da bismo pojasnili prednosti koje klijentima donosi ovakav način rada, dodaćemo i to da se opisani prevod u većini ostalih institucija koje se bave ovim poslom obavlja posredno, u skladu sa sistemom „korak po korak“, to jest, sadržaji dokumenata se prvo prebacuju sa izvornog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je, dakle, da sistem koji primenjuju prevodioci i sudski tumači Ljubovija obezbeđuje klijentu brže, ali i jeftinije dobijanje pravno validnog materijala na traženom jeziku, što se, kao što smo rekli, postiže zahvaljujući vrhunskoj stručnosti ali i brojnim interesovanjima i afinitetima naših jezičkih eksperata.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Ljubovija?

U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford prevode se i overavaju svi tipovi službenih materijala, bez obzira na to koliko su složeni njihovi sadržaji ili na koju se sferu društvenog života odnose.

Lična dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Ljubovija obuhvataju radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i, naravno, pasoš i ličnu kartu, kao bazične lične isprave.

Budući da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država a ponekad i kontinenata, potrebni su adekvatno overeni prevodi različitih dokumenata iz poslovne sfere. Ovde, između ostalog, spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), različite poslovne odluke, kao i revizorski izveštaji, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi stanja, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, ali i godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, bilans uspeha, te različite vrste poslovnih ugovora, od kojih su najčešće traženi kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Za učešće na različitim tenderima potreban je kvalitetan prevod i overa opštih uslova, obrazaca, predmera, uputstava za ponuđače i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama, pa obradu svih ovih dokumenata možete dobiti u našem prevodilačkom centru.

Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, koja obuhvata laboratorijska ispitivanja tehnički uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, kao i naučne i tehničke patente, prevodilac i sudski tumač Ljubovija radi i sa svim pisanim materijalima kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama. Takvi su, na primer, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, ali i prepisi ocena, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i mnogi drugi spisi koje je potrebno predati nadležnim institucijama u slučaju zaposlenja, školovanja ili usavršavanja u nekoj stranoj zemlji.

Budući da se danas mnogi ljudi leče u inostranstvu ili koriste uvozne lekove i preparate, neretko dobijamo zahteve da prevedemo materijale koji su povezani sa medicinom ili farmacijom. Tako prevodilac i sudski tumač Ljubovija obrađuje uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i mnoga druga srodna dokumenta.

Radi prijavljivanja za posao ili ostvarivanja nekih drugih ličnih prava u inostranstvu je često potrebno odgovarajućoj službi podneti overene prevode traženih potvrda i uverenja, te se u našem prevodilačkom centru profesionalno obrađuju potvrde o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na bankovnom računu, o neosuđivanosti, a posebno često, potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće ući u bračnu zajednicu sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Domen rada prevodilaca i sudskih tumača Akademije Oxford obuhvata i sudsku i pravosudnu dokumentaciju, u koju, između ostalog, spadaju sve vrste sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i mnoga druga pravna akta, poput, na primer, zahteva za dobijanje vize, različitih izjava pojedinaca, dozvola za boravak, licenci, sertifikata, kao i zakonski utemeljenih sporazuma, odnosno, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Ovde se mogu ubrojati i ovlašćenja, izveštaji, punomoćja, pravilnici, saglasnost o zastupanju i mnogi drugi slični materijali. Prevodioci sudski tumači Ljubovija omogućiće klijentima da dobiju i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji se ne radi u svim prevodilačkim centrima.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi naši jezički stručnjaci su, pre stupanja na dužnost koju vrše, položili predviđenu zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svakoj prilici poštovati aktuelne propise i profesionalno se odnositi prema svim materijalima i podacima koji su im tokom rada dostupni. To, zapravo, znači da će vaša dokumenta, dok su na obradi u prevodilačkom centru Akademije Oxford, biti apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Kako je jedan od osnovnih principa rada naše kompanije dobrobit i zadovoljstvo klijenata, učinićemo sve da zaštitimo vašu privatnost i, uz kvalitetnu obradu materijala, obezbedimo i apsolutno diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ljubovija?

Prevodioci i sudski tumači Ljubovija će u svakoj situaciji klijentima ponuditi najkraći rok za završetak obrade dokumenata, ali će, ukoliko to bude potrebno, prihvatiti i da urade „hitan prevod“ materijala, koji će biti završen u terminu koji sama stranka odredi. Iako se u opisanoj prilici radi u izmenjenim i otežanim okolnostima, kvalitet prevoda koji ćete dobiti u našem centru će sasvim sigurno ostati nepromenjen. Međutim, cena ove usluge biće drugačija od uobičajene, budući da se tada uz osnovne troškove obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čiji je iznos uslovljen brojem obrađenih strana, ali i dužinom vremenskog perioda u kome prevodioci i sudski tumači Ljubovija treba da završe sav posao.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i samo overu prevoda, koji je za vas prethodno uradio neki drugi stručnjak. Naglašavamo, međutim, da će prevodilac i sudski tumač Ljubovija i u ovakvoj situaciji sprovesti zakonom definisanu proceduru overe, odnosno da će morati da izvrši upoređivanje donetog prevoda sa njegovim originalom, koji se, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Opisani postupak je, jednostavno, nešto što smo uvek obavezni da poštujemo, te nema nikakvog razloga da se ovakva overa razlikuje od one koju sprovodimo u slučaju prevoda uređenih u našem centru. Ako se, dakle, utvrditi da je prevod koji imate sadržajno jednak originalu, te da se poklapaju upotrebljeni stručni termini, kao i stil izrade, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača i time svrstan među pravno validna dokumenta.

Ukoliko se, pak, ispostavi da nešto u prevodu koji imate nije urađeno prema pravilima obrade službenih materijala ili se prevedena i originalna verzija dokumenta u nečemu razlikuju, overa neće moći da se sprovede. U tom slučaju prevod će preuzeti lektori i korektori i uraditi njegovu kompletnu redakturu, ispravljajući sve pravopisne, gramatičke i stilske greške i u potpunosti sravnjujući prevod sa izvornim dokumentom. Zahvaljujući njihovoj stručnoj intervenciji, nećete imati dodatnih troškova koje bi iziskivalo ponovno prevođenje materijala, te ćete za znatno manje novca dobiti dokument na traženom jeziku, koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u praksi.

Kako započeti saradnju sa prevodilačkim centrom Akademije Oxford?

Iz opisanog načina rada naših jezičkih stručnjaka jasno ste mogli da uvidite da je za ispunjenje vaših zahteva, odnosno, za dobijanje pravno validnog prevoda dokumenta, neophodno da nam na uvid dostavite originale ili makar njihove regularno overene fotokopije, kako bi u procesu obrade mogli da budu upoređeni sa spisima na novom jeziku. To možete učiniti dolaskom u našu poslovnicu i predajom dokumenata ovlašćenom službeniku. Takođe, materijale možete na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neki kurirske službe koja vrši dostave u vašem kraju. Isključivo u slučaju kada je potrebno da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, prihvatamo slanje skeniranih spisa na naš mejl, ali svakako moramo da napomenemo da ste i tada dužni da nam naknadno, a poštujući rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesite ili na predviđene načine pošaljite i originale, kako bi proces obrade mogao da se kompletira.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford a informacije o tome možete dobiti i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Valjalo bi da znate da se prevodioci i sudski tumači Ljubovija pridržavaju prevodilačkog standarda po kome se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, mada se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Na osnovu broja strana odrediće se i cena prevoda, a uobičajena praksa podrazumeva da se na veću količinu materijala odobrava i određeni popust.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Osim overe koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, za koju su u našoj zemlji zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi. Njihova sedišta se, prema novom zakonu, nalaze u gotovo svim većim mestima, a postupak apostiliranja obično je poveren predsednicima suda ili ovlašćenim sudijama. Apostille overa predstavlja formalnost uvedenu u na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine u Hagu potpisalo stotinak država. Materijali overeni na ovakav način mogu da se upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije i ne zahtevaju nikakvu naknadnu potvrdu.

Apostille pečat izrađen je u obliku štambilja i u njega se, na odgovarajući način, upisuju traženi podaci. Sam postupak se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata, te je potrebno poznavati sve njegove pojedinosti, kako bi obrada vaših materijala tekla bez problema i bila završena u predviđenom roku. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Ljubovija nije obavezan da do tančina poznaje postupak apostiliranja, on vas samo može obavestiti o osnovnim stvarima vezanim za ovu overu i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate.

Nakon što utvrdite da je za vaš konkretni dokument predviđeno apostiliranje, morate saznati i to da li se traži da i sadržaj pečata bude takođe preveden na ciljani jezik, kao i to da li je Apostille pečatom potrebno overiti samo prevod, ili i prevod i original. Za ovakvu overu materijala, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koju zadržava sud, kao i fotokopiju vaše lične karte. Nije zgoreg da znate i da se Apostille pečatom nikada ne overavaju administrativne isprave direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Koga i gde u Ljuboviji pitati za apostiliranje službenih materijala?

Sve informacije o vezi sa Apostille overom stanovnici Ljubovije i okolnih naselja mogu dobiti u Sudskoj jedinici u Ljuboviji, u Ulici Vojvode Mišića 45 ili na broj telefona 015-661-950. Ako bude potrebno, možete de obratiti i instituciji višeg nivoa, a to je Osnovni sud u Loznici, čija je adresa Jovana Cvijića bb, a broj telefona 015-898-135.

Nemojte oklevati da nam se obratite, ukoliko postoji išta što bi trebalo još da vam pojasnimo u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili sa postupkom obrade zvanične dokumentacije. Nastojaćemo da vam damo što detaljnije odgovore, a ako treba, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Ljubovija

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ljuboviju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ljubovija

Spisak sudskih tumača za grad LjubovijaSudski tumači za grad LjubovijaSpisak sudskih tumača za grad Ljubovija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ljubovija

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LjubovijaSudski tumači za grad LjubovijaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ljubovija

Sudski tumači i prevodioci u Ljuboviji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!