Sudski tumači i prevodioci Loznica

U zapadnom delu Srbije, blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom nalazi se grad Loznica, koji pripada Mačvanskom okrugu. Kroz ovo mesto protiče mala reka Štira, koja se nedaleko odatle uliva u Drinu. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, u Loznici živi dvadesetak hiljada ljudi.

Prema istorijskim podacima, ovaj deo naše zemlje je u najdavnija vremena bio naseljen Ilirima, a najstarije naselje o kome postoje pisani izvori datira iz rimskog doba i bilo je nazvano Ad Drinum.

Današnje ime grada najverovatnije potiče od reči „lozica“, odgosno vinova loza koja je zasađena na brojnim za to pogodnim terenima u okolini. Naseljno mesto na području današnje Loznice prvi put se spominje početkom 14. veka, u povelji kralja Milutina, a gradsko naselje je oformljeno tek polovinom 19. veka, godinu dana nakon pripajanja ove teritorije Kneževini Srbiji. Tokom Prvog svetskog rata, u neposrednoj blizini Loznice odigrala se i čuvena Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska odnela pobedu nad austrougarskom. Druga poznata bitka iz ovog perioda je ona na Mačkovom kamenu, a zatim i Kolubarska bitka. Grad je pretrpeo značajne gubitke i u Drugom svetskom ratu, a tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije Loznica je bila prvo utočište mnogim izbeglim i unesrećenim ljudima. Procenjuje se da je tada kroz ovaj grad prošlo oko 70 hiljada osoba sa ratom zahvaćenih područja, a neki od njih su ovde i ostali.Danas u Loznici ima 14 osnovnih, kao i jedna osnovna muzička škola, gimnazija i 3 srednje stručne škole. Među radno sposobnim stanovništvom, najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji i u trgovini, ali je, na žalost, stopa nezaposlenosti prilično visoka.

U ovom gradu postoje i mnoge znamenitosti, poput crkve Pokrova Presvete Bogorodice, Muzeja Jadra, gimnazije i biblioteke „Vuk Karađžić“, galerije „Mića Popović“ i mnogih drugih. U blizini se nalazi i Banja Koviljača, kao i Tršić, rodno mesto Vuka Karađžića, manastir Tronoša, kao i spomen kosturnice na Gučevu, Mačkovom kamenu i u Tekerišu.

Svim zainteresovanim stanovnicima Loznice i okolnih mesta Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi usluge kvalifikovanih i stručnih prevodilaca i sudskih tumača koji mogu za relativno kratko vreme, pod prihvatljivim uslovima i po veoma povoljnoj ceni da prevedu i overe sve vrste dokumenata, kako poslovnih, tako i ličnih. Osim toga, organizujemo i kvlifikacije za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti, što vam može pomoći da, u ova krizna vremena, lakše nađete odgovarajući posao, a kod nas možete, brzo i lako, savladati i rad na računaru i time steći još jednu krucijalnu veštinu za današnje poslovanje. Učenici i budući studenti su često u potrazi za kvalitetnom pripremnom nastavom za upis u srednje škole, gimnazije i fakultete, pa smo u prilici da i to ponudimo svima koje to zanima. Naši kursevi stranih jezika su, bez sumnje, jedni od najboljih koji se nude u Srbiji, a njihova posebna prednost je u tome što nakon završenog kursa i stečenog znanja, o tome dobijate i međunarodno priznati sertifikat.

TESTOVI


Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Loznica?

Najbrži i najlakši način da dođete do konačne verzije svog dokumenta je da našim stručnjacima poverite sav posao u vezi sa tim, što će reći, da tražite da prvo urade prevod materijala koji vam je potreban, a zatim i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Pored prevoda koji se podrazumeva, to jest, sa srpskog na neki strani jezik i obrnuto, sa nekog stranog na naš maternji jezik, u prilici smo da vam ponudimo usluge stručnjaka za čak 40 svetskih jezika, od kojih se, naravno, najčešće traže oni za engleski, nemački, francuski, ruski, španski, italijanski, grčki, kao i za arapski, turski, portugalski i kineski jezik. Osim toga, vaša dokumenta možemo da prevedemo i na albanski, mađarski, rumunski, bugarski, belgijski, holandski ili ukrajinski jezik, ali i sa ovih na neki drugi jezik koji vam je potreban. Klijenti nam se vrlo često obraćaju i sa zahtevom da za njih prevedemo tekst sa ili na slovenački, hrvatski, makedonski ili bosanski jezik, a u našem stručnom timu nalaze se i stručnjaci koje ćete retko gde naći u našoj zemlji, a to su prevodioci i sudski tumači za japanski, korejski, pakistanski, estonski, persijski, kao i romski, hebrejski i znakovni jezik. Pružamo i usluge prevoda dokumentacije sa i na latinski jezik. U vezi sa prevođenjem u okviru stranih jezika, bitno je da naglasimo da prevodioci i sudski tumači Loznica vrše direktno prebacivanje potrebnog materijala sa jednog na drugi jezik, a da pri tom nemaju potrebu da ga u međuvremenu prevedu na srpski. Tome, svakako, doprinosi njihovo perfektno poznavanje stranih jezika, ali i opšta obrazovanost i brojna interesovanja, a sve ovo se radi i u interesu naših klijenata, pošto za manje novca i za kraće vreme mogu da dobiju dokument koji im je potreban i to u konačnom obliku.

U slučaju da vam prevod dokumenta nije potreban, pošto ga već imate, prevodioci i sudski tumači Loznica mogu, ako je to potrebno, izvršiti samo njegovu overu. Da bi to uradili, važno je da obave upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim dokumentima na osnovu kojih je taj prevod i urađen. Ovo je važno pošto između izvornog materijala i njegovog prevoda ne sme biti nikakve razlike. Kada potvrde da je to baš tako, prevod će overiti svojim potpisom i pečatom sa registracionim brojem i tako mu dati pravnu važnost koju imaju i sva druga dokumenta korišćena u pravnom prometu.

Ako prevodom koji je za vas neko drugi uradio niste zadovoljni iz nekog razloga ili je on neadekvatno urađen, možete zatražiti i usluge naših profesionalnih lektora i korektora. Oni će vam, bez svake sumnje, uraditi vrhunsku redakturu dotičnog prevoda, na osnovu svih pravila prevođenja i poštujući propisana pravila za ovu vrstu posla, tako da ćete svakako biti zadovoljni obavljenim poslom.

Prevodioci i sudski tumači Loznica rade na sledeći način

Prevod dokumenta i njegova overena kopija su dve sasvim razlučite stvari. Reč je o tome da prevod, čak i kada je najsavršeniji, nije pravno validan i neće ga prihvatiti nijedna nadležna služba. Tek kada se on overi pečatom sudskog tumača, koji je ovlašćen za konkretni jezik, postaje zakonski i važeći u svom pravnom saobraćaju i može se koristiti za obavljanje svih administrativnih poslova.

Dakle, prevod dokumenta ili lične isprave mora da bude kvalitetan i precizan, što vam, bez sumnje, omogućuju prevodioci i sudski tumači Loznica. On mora da bude urađen bez gramatičkih, pravopisnih, stilskih i slovnih grešaka i da sadržajno, jezički i stilski odgovara originalu. To je posebno važno zbog toga što sudski tumač Loznica neće moći da overi traženi dokument ukoliko proceni da on po nečemu odudara od izvornog, to jest, ako između prevoda i originala uoči nekakve razlike.

Za proces overe, kao što se vidi, potrebna su i originalna dokumenta koja prevodioci i sudski tumači pre stavljanja pečata, detaljno porede sa urađenim prevodom i, tek kada potvrde njhovu identičnost, svrstavaju ih u zakonski i pravno važeće, svojim pečatom i potpisom.

Da zaključimo, važno je da nam na uvud dostavite originalna, to jest, izvorna dokumenta koja se prevode ili bar njihove kopije, koje su, onako kako zakon predviđa, overene u nadležnoj službi. To možete uraditi lično, dolaskom u našu poslovnicu ili nam materijal pošaljite poštanskom preporučenom pošiljkom. Za slanje dokumenata možete odabrati i neku kurirsku službu koja posluje na teritoriji Loznice, kao što su „D Express“ ili „Aks Express Kurir“.

Isključivo u situaciji kada vam je rok koji nude prevodioci i sudski tumači Loznica predug jer vam je potreban „hitan prevod“ dokumenata, dozvoljavamo da nam materijal za rad dostavite skeniran na mejl. Ovo radimo u cilju da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev za brzom uslugom, ali da bi posao mogao do kraja da se završi molimo vas da nam, što to pre bude moguće, dostavite i originalan materijal, bez koga je overa nemoguća.

Valjalo bi i da na početku naše saradnje napomenete ovlašćenom predstavniku Akademije Oxford kako želite da preuzmete gotova dokumenta, to jest, hoćete li ih lično preuzeti ili je potrebno da vam ih pošaljemo preko kurirske službe ili preporučeno, preko „Pošte Srbije“. Ako materijal dobijate na adresu, pored overe i prevoda, plaćate i cenu dostave, čiju visinu određuje služba koja vrši pomenutu uslugu.

Same cene prevoda i overe možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a trebalo bi da znate i da se, kako nalažu pravila prevodilačke profesije, na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, u šta se ubrajaju i razmaci između reči. Ista stvar važi i za prevod dokumenata i ličnih isprava.

Dokumenta koje obrađuju prevodioci i sudski tumači Loznica

Našim stručnjacima možete, mirne duše, poveriti prevod i overu bilo kog dokumenta koji vam je poreban za dalju upotrebu. Oni će posao završiti u predviđenom roku, kvalitetno i precizno, a osim njihove profesionalnosti, bitna stvar za sve potencijalne klijente je i apsolutna diskrecija, odnosno čuvanje tajnosti dostupnih podataka i privatnosti stranaka, koju garantuju prevodioci i sudski tumači Loznica. Svi oni su, naime, pre stupanja na dužnost položili zakletvu kojom su se obavezali da će u svom radu poštovati propise i savesno ispunjavati dužnosti za koje su se osposobili na studijama.

Lična dokumenta, koja prevodioci i sudski tumači Loznica obrađuju za vas, obuhvataju: radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivelištu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uobičajene lične isprave: vozačku dozvolu, pasoš i ličnu kartu.

Prevodioci i sudski tumači Loznica prihvatiće i obraditi i sva dokumenta koja su vam potrebna za nastavak školovanja, zaposlenje, penzionisanje ili za ostvarivanje nekih drugih prava, a tiču se obrazovnih institucija. To su, na primet, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole.

U dokumenta koja se, u izvesnom smislu, takođe mogu odrediti kao lična, spada i sva medicinska i farmaceutska dokumentacija, odnosno: razna uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Od poslovne dokumentacije prevodioci i sudski tumači Loznica rade sa gotovo svim vrstama materijala, a neki od njih su fakture, revizorski i godišnji izveštaji, patenti, sve vrste poslovnih ugovora, kao što su na primer oni o prometu roba i usluga ili kupoprodajni, ali i bilanski stanja i uspeha, sva tenderska dokumentacija, rešenja o osnivanju privrednog lica, kao i statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre i razne vrste poslovnih odluka. U širem smislu, u ovu vrstu dokumenata mogu da se ubroje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, to jest, sva tehnička dokumentacija.

Prevodioci i sudski tumači Loznica prevode i overavaju i sve vrste potvrda i uverenja koje se predaju raznim nadležnim institucijama, a među najtraženijima su potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna kod sklapanja braka sa nekim stranim državljaninom, kao i potvrda o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o stanju na tekućem računu u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju.

Informacije o overi dokumenata

U većini slučajeva, overa prevedinih dokumenata pečatom ovlašćenog sudskog tumača će biti sasvim dovoljna za njihovo uključivanje u pravni promet. Međutim, za neku vrstu dokumentacije, a na osnovu međunarodne Konvencije, zahteva se i overa haškim Apostille pečatom.

Naime, pošto se pokazalo da komplikovana procedura legalizacije dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu, ne može da prati razvoj savremenih odnosa u svetu i sve prometnijeg međunarodnog pravnog saobraćaja, postignut je dogovor o zameni procesa legalizacije overavanjem spomenutim Apostille pečatom. Ova potvrda je neophodna kako bi se javne isprave i dokumenta izdata u jednoj od država koje su potpisale Konvenciju u Hagu 1961. godine, mogla nesmetano koristiti i u svim drugim državama potpisnicama.

Nakon što se overe Apostille-om, dokumenta su oslobođena ikakvih naknadnih overa i spremna su za međunarodni pravni promet.

Imajući u vidu da prevodioci i sudski tumači Loznica nisu dužni da zanaju sve o načinu ove legalizacije, molimo vas da se u nadležnoj službi blagovremeno raspitate o tome da li je za vaš dokument potrebno apostiliranje, kao i o tome da li se Apostille pečat stavlja i na originalni i na prevedeni materijal, ali i da li je potreban prevod samog pečata. Ovi podaci će u mnogome ubrzati i olakšati rad naših stručnjaka i omogućiti vam dobijanje zakonski prihvatljivog materijala.

Gde dobiti informacije o apostiliranju?

Za izdavanje Apostille potvrde u Srbiji su nadležni Osnovni sudovi, koji se nalaze u svakom većem mestu. Osnovni sud u Loznici smešten je u Ulici Jovana Cvijića broj 66, a sudske jedinice koje su u njegovom sastavu nalaze se u Krupnju i u Ljuboviji. Inače, ovaj pravosudni organ nadležan je za grad Loznicu, kao i za opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija.

 

Informacije možete pokušati da dobijete i na broj telefona 015-893-308.

 

Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje nudimo, na raspolaganju smo svim zaintetsovanim strankama. Ako je to potrebno, možemo da vam zakažemo i besplatnu konsultaciju u našem predstavništvu i razjasnimo sve što vas muči.


Kategorije prevoda za Loznica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Loznicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Loznica

Spisak sudskih tumača za grad LoznicaSudski tumači za grad LoznicaSpisak sudskih tumača za grad Loznica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Loznica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LoznicaSudski tumači za grad LoznicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Loznica

Sudski tumači i prevodioci u Loznici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!