Sudski tumači i prevodioci Lučani

Na području zapadne Srbije nalazi se gradsko naselje Lučani, koje predstavlja centar opštine koja nosi isto ime. Mesto leži na reci Bjelici, pritoci Zapadne Morave, između padina Ovčara i Krstaca, a u administrativnom pogledu pripada Moravičkom upravnom okrugu. Od Beograda je udaljeno 170 kilometara, a magistralnim, lokalnim i železničkim putevima dobro je povezano sa ostalim delovima naše zemlje, kao i sa susednom Crnom Gorom. Opštinu Lučani, pored pomenutog grada, čini još 35 seoskih naselja, među kojima je i Guča, u svetu poznata po Saboru trubača.

Lučani se u pisanim dokumentima prvi put spominju u turskom defteru iz 1476. godine, kao selo koje se nalazilo u kadiluku Brvenik, u oblasti kojom je vladao knez Pavle. Postoji nekoliko objašnjenja porekla naziva mesta. Po jednoj je nastalo od glagola „lučiti“, po drugoj od imenice „luč“, to jest, drvo za potpalu, a postoji i priča koja se vezuje za rimski grad Kruševlje na Ruji. Njega su, naime, sluge osvetljavale bakljama od luča, te su nazvani „lučarima“.

Danas Lučani imaju više od 3 hiljade stanovnika, a na teritoriji cele opštine živi skoro 21 hiljada ljudi. Četvrtina radno aktivnih žitelja obavlja neke poslove u prerađivačkoj industriji, a ovaj deo Srbije poznat je po proizvodnji voća i povrća, pre svega šljiva, malina, jabuka, ali i krompira. Lučani su prepoznatljivi i po fabrici baruta „Milan Blagojević – Namenska“.Osim dečjih vrtića u Lučanima i Guči, u ovoj opštini radi 6 matičnih osnovnih škola sa 15 izdvojenih odeljenja. Srednja škola u Guči, sa odeljenjem u Lučanima obuhvata 5 područja rada i 12 obrazovnih profila.

Kulturni život odvija se posredstvom opštinskog Centra za kulturu i sport, sa sedištem u Guči, a u istom mestu smeštena je i Biblioteka opštine Lučani. Pored Sabora trubača, u svetu poznatog kao „bisera srpske narodne duhovnosti“, posetiocima ovih krajeva privlačni su i manastiri u obližnjoj Ovčarsko - kablarskoj klisuri, takozvana „srpska Sveta gora“, ali i manifestacije kao što su „Raspevano Dragačevo“ ili Sabor tkalja u Donjem Dupcu. Tu je i Muzej trube u Guči, posvećen istorijatu Sabora trubača, Lapidarijum, muzej nadgrobnika i krajputaša u Guči, kao i mnogi kulturno - istorijski spomenici i prirodne lepote.

Lučani su poznati i po fudbalskom klubu „Mladost“, ali i po mnogim uspešnim sportistima. Razvoju sportskog života doprinosi i moderan Sportsko - rekreacioni centar u Guči, u okviru koga se nalazi bazen i tereni za male sportove. Lučani su često domaćin sportskim ekipama koje ovde dolaze na pripreme, te bi mesto moglo da razvije sportsko - rekreativnu turističku ponudu.

Lučani su još jedno od mnogih mesta u Srbiji u kome deluju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Oni se bave prevodom i overom svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, te omogućavaju klijentima da na istom mestu, u relativno kratkom roku i po povoljnoj ceni dobiju materijal na novom jeziku koji će biti validan sa stanovišta prava i zakona. Svi stanovnici Lučana i okolnih naselja kod nas se mogu profesionalno osposobiti za obavljanje poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, naučiti da rade na računaru, pohađati kurseve stranih jezika ili se kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnih ispita u srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili na fakultetu koji žele da upišu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Lučani?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se sa više od 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta. Najčešće se, kako se i očekuje, rade prevodi u kombinaciji jezika koja na jednoj strani uključuje srpski, ali i nejrasprostranjenije i najpopularnije jezike poput ruskog, engleskog, nemačkog ili francuskog. Prevodilac i sudski tumač Lučani radi i sa španskim, portugalskim, italijanskim, grčkim, arapskim i turskim, kao i sa jezicima koji se govore u susednim dežavama - albanskim, makedonskim, rumunskim, bugarskim, mađarskim, hrvatskim i bosanskim. Sadržaje službenih materijala možemo da prevedemo na neki od skandinavskih jezika - norveški, švedski, danski ili finski, kao i sa pomenutih na neki drugi jezik. Naši stručnjaci su kvalifikovani i za prebacivanje materijala u okviru ukrajinskog, slovenačkog, holandskog, poljskog, češkog, slovačkog, kao i kineskog i japanskog jezika. S obzirom na to da se diplomirani profesionalci koji se bave prevođenjem sa ili na estonski, hebrejski, romski, korejski, pakistanski ili persijski jezik ne mogu naći u svim prevodilačkim centrima, ponosni smo na činjenicu što i oni predstavljaju deo naše stručne ekipe. Prevodioci i sudski tumači Lučani u svom radu koriste i latinski jezik, koji se i danas, uprkos tome što se već vekovima nigde ne govori, može sresti u pisanim dokumentima iz sveta medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Kod nas će usluge prevođenja i obrade službenih materijala, bez ikakvih problema, moći da dobiju i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnost, budući da u svojim redovima imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Prevodilačka usluga po kojoj su prevodioci i sudski tumači Lučani poznati u svojoj branši jeste neposredno prebacivanje pisanih sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. Naime, ponekad klijent ima potrebu da dokument sačinjen na nekom jeziku koji se govori van Srbije prevede na neki drugi, takođe strani, jezik. Takav posao se u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, tačnije, materijali sa prvo prebacuju na srpski, pa tek nakon toga na ciljani strani jezik. Stoga, postupak traje duže, a više i košta, jer u izradi prevoda učestvuje više stručnjaka različitih specijalnosti. No, prevodilac i sudski tumač Lučani poseduje takve stručne kvalifikacije, opšte obrazovanje, kao i iskustvo i brojna interesovanja, da je sposoban da opisani posao uradi direktno, uopšte ne koristeći srpski jezik, već odmah prevodeći tekst sa osnovnog na traženi strani jezik. Na taj način omogućava svojim klijentima da brže i jeftinije dođu do konačnog oblika svoje dokumentacije.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Lučani

U našem prevodilačkom centru rade diplomirani filolozi i vrhunski znalci jednog ili više jezika za koje su specijalizovani. Umešnost u prevođenju, bogato profesionalno iskustvo, kao i činjenica da su mnogi od njih izvorni govornici jezika sa kojima rade, predstavlja dobru preporuku za njihovo angažovanje na obradi vaših službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači Lučane dobro poznaju sve važeće propise i regulative, budući da se bave i zvaničnom overom dokumenata, a vladaju i stručnom pravnom terminologijom koja je zastupljena u javnim ispravama i ostalim spisima koje obrađuju.

Rad sa službenim materijalima odvija se prema strogo definisanim pravilima. Tu nema mesta nikakvoj improvizaciji i subjektivnoj proceni, te tako čin prevođenja na traženi jezik mora da bude obavljen precizno i pedatno, pošto se očekuje da celokupan sadržaj osnovnog spisa bude tačno iskazan u novom dokumentu. Izrazito se vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, budući da na njima počiva smisao jednog ovakvog materijala. Prevodioci i sudski tumači Lučane perfektno poznaju gramatiku, pravopis i, uopšte uzev, duh jezika sa kojima rade, te će sve obaviti u skladu sa ovim pravilima, ali će nastojati i da slede stil pisanja zvaničnih spisa, koji je vrlo karakterističan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi kontrolišu ga prvo sami autori, a zatim i lektori, koji imaju zadatak da izdvoje i isprave i ono što je tada ostalo neuočeno, a odudara od osnovnog dokumenta ili od pravila obrade.

Na ovom mestu materijal preuzimaju sudski tumači, koji će ga, pre svega, uporediti sa izvornim spisom, sa ciljem da utvrde da je prevod u svemu podudaran sa svojim originalom. Ukoliko, dakle, nema razlika u sadržaju, korišćenim terminima ili stilu izrade, prevodilac i sudski tumač Lučane overiće prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Na taj način daje zakonsku potvrdu da je dotični dokument validan u pravnom sistemu, te da se, kao takav, može koristiti i podnositi u sve nadležne ustanove jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Lučane će za vas obraditi sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod i overu svih vrsta službenih materijala, tako da odmah, nakon toga, možete nesmetano da ih koristite u praksi.

Prevodilac i sudski tumač Lučani profesionalno obrađuje sve vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava koje se u različitim prilikama podnose nadležnim institucijama. Najčešće se, recimo, traži potvrda o slobodnom bračnom stanju, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji. Pored toga, tu su i potvrda o stanju na bankovnom računu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, kao i saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, naslednička i mnoge druge izjave pojedinaca, potvrda o redovnom zaposlenju i ostali srodni meterijali.

Moderno društvo otvorenih granica mnogima je omogućilo zasnivanje radnog odnosa, usavršavanje ili školovanje van granica svoje zemlje, te se tako često traže overeni prevodi dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili pojedinim njegovim institucijama. Iz ovog domena prevodioci i sudski tumači Lučane obrađuju potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomu i sve dodatke koju uz nju idu, nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima, prepise ocena i mnoge druge materijale ovog tipa.

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuje i kompletna medicinska i farmaceutska dokumentacija, uglavnom potrebna radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. Ovde, između ostalog, spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima i slični spisi.

Osim pisanih materijala iz oblasti tehnike, nauke i građevine, u koje, recimo, možemo ubrojati uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinske projekte i naučne i tehničke patente, prevodilac i sudski tumač Lučani kvalifikovan je za prevod i overu raznoraznih dokumenata koja se koriste za vođenje poslova koji prevazilaze granice jedne države. To su, na primer, svi tipovi biznis ugovora, a najčešće - kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, zatim statut i osnivački akt preduzeća, revizorski, godišnji, finansijski i mnogi drugi izveštaji, različite poslovne odluke, rešenje o osnivanju privrednog lica, a uz to i ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), kao i kompletna tenderska dokumentacija, bez čije kvalitetne obrade nije moguće učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda. Ovde se misli na uputstva za ponuđače, predmere, obrasce, opšte uslove i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Lučani radi sa ličnom kartom, pasošem, krštenicom (izvodom iz matične knjige rođenih), uverenjem o državljanstvu, saobraćajnom dozvolom, venčanim listom (izvodom iz matične knjige venčanih), kao i sa vozačkom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, umrlicom (izvodom iz matične knjige umrlih), radnom dozvolom i svim ostalim pisanim materijalima koji su vezani isključivo za jednu osobu.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, to jest pravnih akata ove zajednice evropskih država, ali i obradu mnogih drugih dokumenata koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su, na primer, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, pravilnici, izveštaji, sve vrste punomoćja i ovlašćenja, sertifikata i licenci, kao i pravno utemeljenih sporazuma, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. U ovu grupu službenih materijala spadaju i sve vrste sudskih presuda, odluka i rešenja, od kojih je, na primer, vrlo često tražen overeni prevod presude o razvodu braka.

Zaštita dokumenata koja nam dostavljate na obradu je nešto o čemu se u našoj kompaniji posebno vodi računa, budući da je reč o materijalima koji se koriste u zvaničnom pravnom prometu. Svi prevodioci i sudski tumači Lučani su, pre imenovanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili odgovarajuću zakletvu, kojom su obavezani na rad u skladu sa aktuelnim propisima, ali i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i podacima koji im se u poslu otkrivaju. To znači da će naši stručnjaci učiniti sve kako bi vaša dokumenta bila zaštićena od potencijalnih zloupotreba, a vaša privatnost biće zagarantovana. Na taj način ćete u našem centru, pored obrade dokumentacije na izuzetno visokom nivou kvaliteta, dobiti i diskreciju, poštovanje i apsolutnu sigurnost u svakom mogućem pogledu.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Lučane?

Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa željom da uradimo kompletnu obradu njihovih dokumenata, odnosno da ih, nakon prevoda, i overimo, korišćenje oba segmenta usluge nije obavezno u svakoj situaciji. To znači da možete od nas tražiti i da samo overimo prevod koji je za vas uradio neki drugi stručnjak, van našeg prevodilački centra. I u ovakvoj situaciji postupamo prema zakonski definisanom procesu overe, odnosno, najpre vršimo detaljno i pažljivo upoređivanje prevoda koji ste doneli sa njegovim originalom, koji se, takođe, mora dostaviti na uvid. Reč je o tome da samo materijal koji ni u jednoj pojedinosti ne odudara od svog izvora može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača i na taj način uvršćen među pravno validne spise. Ukoliko je to slučaj i sa vašim dokumentom, biće na regularan način overen, tako da ćete odmah dobiti materijal koji se bez problema može koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

S druge strane, ako se desi da prevod koji ste doneli u nečemu odudara od originala ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Lučani naložiće redakturu spornog teksta, koju će izvršiti naši stručni lektori i korektori. Oni će uraditi jezički pregled prevoda i originala, detektovati i ispraviti sve gramatičke, slovne, pravopisne i stilske greške, u svim pojedinostima izjednačiti prevod sa originalom i na taj način popraviti njegov kvalitet. Zahvaljujući ovom postupku nećete snositi dodatne troškove koje bi iziskivao ponovni prevod dokumenta, već ćete za mnogo manje novca i za kraće vreme dobiti overeni i upotrebljiv materijal na jeziku koji vam je potreban.

Prevodilac i sudski tumač Lučani nastoji da svaki posao obavi za što kraće vreme, jer je to, pre svega, u interesu klijenata, ali će, ako je to potrebno, prihvatiti da uradi i takozvani „hitan prevod“, koji treba da bude završen onda kada klijent to traži. Iako opisana situacija podrazumeva rad pod otežanim okolnostima, kvalitet prevoda se svakako neće promeniti. Ipak, postoji nešto što će se razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti, a to je cena usluge, budući da se sada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvani dodatak za hitnost. Njegov iznos zavisi od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji klijent traži za završetak celog posla.

Dostava i preuzimanje dokumentacije

Da biste dobili kompletnu uslugu, odnosno, i prevod i overu materijala, neophodno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje su prethodno overene u nadležnoj ustanovi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, a, ako vam tako više odgovara, možete ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Budući da se elektronskim putem ne mogu slati originalni materijali, ovakav način dostave u uobičajenim okolnostima nije dozvoljen, međutim, prihvatićemo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl u slučaju da od nas tražite „hitan prevod“. Ovo je, naime, najbrži put do naših prevodilaca, a u opisanoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena. Ipak, moramo da naglasimo da ste i tada obavezni da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji se sami odredili za završetak obrade, dostavite i originalne materijale, jer, u suprotnom, nećemo moći da ispunimo ono što se od nas traži.

Preuzimanje overenih prevoda i originala, kao i njihova isporuka, obavlja se u skladu sa dogovorom između klijenata i našeg prevodilačkog centra, a na način koji strankama najviše odgovara. Mi nudimo dve mogućnosti - da sami dođete u našu poslovnicu i podignete svoje materijale ili da ih mi pošaljemo na naznačenu adresu. Isporuku će izvršiti Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke ili kurirska služba sa kojom godinama na ovom polju sarađujemo. Dostava materijala na ovakav način tretira se kao dodatna usluga u odnosu na one koje su vam omogućili naši jezički stručnjaci, pa se naplaćuje prilikom preuzimanja materijala, u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford. Cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

U najvećem broju slučajeva za uključivanje službenih materijala u pravni saobraćaj dovoljan je pečat ovlašćenog sudskog tumača, no, postoje dokumenta kod kojih se traži i neka vrsta overe na višem nivou. To je takozvani Apostille pečat, uveden na osnovu odredaba međunarodne Konvencije, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Među njima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Srbija pravni sledbenik, pa se apostiliranje dokumenata sprovodi i u našoj zemlji. Taj posao obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Apostille potvrda omogućava da se overeni materijali mogu koristiti u pravnim sistemima svih država koje su potpisale pomenutu Konvenciju i ne zahtevaju nikakvu dalju proveru niti overu. Specifičnosti ovog postupka ogledaju se, pre svega, u tome što on nije predviđen za sva zvanična dokumenta, te se, na primer, nikada ne sprovodi kod isprva izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprva neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Pored toga, apostiliranje nema isti tok kod svih tipova dokumenata, te se, recimo, ponegde traži overa samo prevoda, a u drugom slučaju i prevoda i originala. Kako je Apostille pečat izrađen u obliku štambilja, u koji se, na propisan način, upisuju traženi podaci, ima situacija kada se zahteva da i sam sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik.

Budući da prevodioci sudski tumači Lučani nemaju obavezu da do tančina poznaju sve detalje procesa apostiliranja, neće moći da vam pruže sve informacije u vezi s tim. Oni će vam samo dati osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljnije raspitati. Za overu Apostille-om odgovarajućoj službi osnovnog suda podnosi se propisani zahtev i predaje original dokumenta koji se overava, njegova fotokopija, koje će ostati sudu, kao i fotokopija vaše lične karte.

Kako do informacija o Apostille-u?

Za teritorije opština Ivanjica i Lučani nadležan je Osnovni sud u Ivanjici, te u ovoj ustanovi možete dobiti sva potrebna obaveštenja u vezi sa apostiliranjem dokumenata. Sud se nalazi u Ulici Boška Petrovića 9, a broj telefona je 032-662-390.


Kategorije prevoda za Lučani

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lučane


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Lučani

Spisak sudskih tumača za grad LučaniSudski tumači za grad LučaniSpisak sudskih tumača za grad Lučani

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lučani

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LučaniSudski tumači za grad LučaniCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lučani

Sudski tumači i prevodioci u Lučanima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!