Sudski tumači i prevodioci Požega

U zapadnom delu Srbije, u Zlatiborskom upravnom okrugu, nalazi se gradsko naselje Požega i predstavlja sedište istoimene opštine. Teritorija je smeštena između planina Ovčara, Kablara, Trešnjice, Maljena i Blagaje, u oblasti oko gornjeg toka Zapadne Morave i donjih tokova reka Skrapež i Đetinje. Mesto je od Beograda udaljeno 180, a od Užica 25 kilometara i zauzima važan položa, kako na putevima koji vode duž Zapadne Morave, tako i na potezu Beograd- Bar. U gradu živi oko 13 hiljada ljudi, a na celom opštinskom području, u koje ulazi još 41 seosko naselje, ima više od 29 hiljada stanovnika.

Zahvaljujući rekama i plodnom zemljištu, teritorija Požege bila je naseljena još 2600 godina pre nove ere. Ovi krajevi su oko 1196. godine ušli u sastav Nemanjine srednjovekovne države, a postoje pisani podaci o tome da je današnjih pet požeških sela Stefan Lazarević 1405. poklonio manastiru Mileševi. Turci osvajaju pomenutu oblast 1463. godine, a početkom narednog veka Požega se javlja kao zijamet (feudalno dobro) vojvode Mustafe. Polovinom 17. veka mesto je, pod imenom Skrapež, bilo naseljeno muslimanskim življem, dok su Srbi živeli na periferiji požeške kotline. Posed ovog naselja, postojalo je, naime, i srpsko selo Požega, koje je bilo deo Požeške nahije. Polovinom 19. veka Turci se iseljavaju u Užice, Bosnu i Sanđžak, a Skrapež ostaje gotovo bez stanovnika i u njega postepeno počinje da dolazi srpski živalj. Na podsticaj kneza Miloša Obrenovića, radi se urbanistički plan i na mestu današnje Požege niče varošica na raskršću glavnih puteva. U okolna sela doseljavaju se ljudi iz Hercegovine, Bosne, Crne Gore, kao i iz krajeva oko Lima i Uvca.

Danas je Požega mesto u kome rade dve osnovne i tri strednje škole: gimnazija, Tehnička i Poljoprivredna, sa domom učenika. Najveći broj radno sposobnog stanovništva zaposlen je u prerađivačkoj industriji, ali i u trgovini, građevinarstvu i uslužnim delatnostima, a značajan je i broj ljudi koji se bave poljoprivredom.Požega ima svoju lokalnu TV stanicu, radio, ali i Kulturni centar, galeriju i biblioteku. Domaćin je i nekolicini tradicionalnih manifestacija, a na njenom području nalaze se i značajne crkve i manastiri, koji su proglašeni za spomenike kulture. To je, recimo, manastir u Godoviku, manastir u Prilipcu, koji je podigao knez Lazar, kao i crkva u Gornjoj Dobrinji, zadužbina kneza Miloša Obrenovića.

Budući da je jedan od osnovnih ciljeva rada Akademije Oxford, osim, naravno, kvaliteta i povoljnih cena, i želja da svakome kome je to potrebno, omogućimo da dobije prevod i overu zvanične dokumentacije, bez obzira u kom mestu u Srbiji živi, sa zadovoljstvom možemo da istaknemo da i stanovnici Požege i okolnih naselja mogu koristiti usluge našeg prevodilačkog centra i na istom mestu, pod veoma povoljnim uslovima dobiti kompletnu obradu službenih materijala. Pored toga, u prilici smo da ponudimo i izuzetno dobro osmišljenu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima, kao i obuku za rad na računarima, kurseve jezika na kojima ćete brzo i lako savladati željeni jezik, uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače i nakon toga dobiti sertifikat koji je priznat svuda u svetu. Takođe, kad nas možete dobiti i profesionalnu obuku, to jest prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Požega

Jezički stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford će vaša zvanična dokumenta prevesti na jezik koji tražite, a zatim ih overiti, poštujući, pri tom, utvrđenu zakonsku proceduru. Cilj njihovog posla je da vam omoguće dobijanje materijala na novom jeziku koji ćete moći dalje da koristite u pravnom prometu, sa istom vrednošću kakvu imaju ostali originali.

Proces obrade vaših dokumenata počinje, naravno, prebacivanjem njihovih sadržaja na ciljani jezik. To nije nimalo jednostavan posao, budući da se svaka pojedinost iz originala mora tačno prevesti, a to se posebno odnosi na prevod stručnih termina, koji i čine osnovu službenih materijala. Prevodioci i sudski tumači Požega tokom rada, naravno, poštuju gramatička i pravopisna pravila jezika na koji prevode, a novi dokument, podrazumeva se, mora biti urađen u skladu sa stilom pisanja zvaničnih spisa. Kada sve prebace na traženi jezik, prevodioci proveravaju prevod i popravljaju sve što je potrebno, a nakon toga, materijal prolazi i lektorsku kontrolu, gde će se uočiti i ostale greške koje su, eventualno, promakle.

Na početku overe, prevodilac i sudski tumač Požega mora prevod temeljno uporediti sa originalnim materijalom. Ovo predstavlja deo zakonom definisane procedure i podrazumeva da jedino oni prevodi koji su potpuno jednaki svom izvoru mogu biti overeni i svrstani u pravno validna dokumenta. Ukoliko se, dakle, utvrdi da između prevedenog i originalnog spisa ne postoje razlike u sadržaju, upotrebljenim terminima ili stilu, prevodilac i sudski tumač Požega će overiti prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i na njega staviti svoj potpis. Na taj način, on dobija istu pravnu važnost kao i bilo koji drugi priznati službeni dokument i može se odmah koristiti u praksi.

Sa kojim sve jezicima radi prevodilac i sudski tumač Požega?

Profesonalci koji će, u okviru Akademije Oxford, obraditi vaša dokumenta ili javne isprave su zaista vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, a mnogi su i njihovi izvorni govornici. Pored odgovarajućih visokoškolskih diploma, prevodioci i sudski tumači Požega poseduju i dugogodišnje iskustvo u radu sa službenim materijalima i izuzetno dobro poznaju zakonske propise i stručnu pravnu terminologiju koja se odnosi na posao kojim se bave. Iza njih je veliki broj zadovoljnih mušterija koji, nakon prvog angažovanja, po pravilu nastavljaju sa njima da sarađuju i u budućnosti, kad god imaju potrebu za nekim segmentom ili kompletnom obradom zvaničnih materijala.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata na neki od 40 svetskih jezika za koje su prevodioci i sudski tumači Požega kvalifikovani. Pored uvek aktuelnih jezika – ruskog, nemačkog, engleskog, francuskog, španskog i portugalskog, radimo i sa onima koje ćete sresti u malom broju ostalih prevodilačkih agencija, kao što su korejski, persijski, hebrejski, estonski, pakistanski i romski jezik. Takođe, radimo i prevode koji obuhvataju italijanski, grčki, turski, arapski, slovački, češki, poljski, ukrajinski, kao i holandski, norveški, danski, finski, švedski, ali i kineski i japanski jezik. Klijenti često traže prebacivanje sadržaja dokumenata u okviru jezika naših suseda ili naroda sa kojima smo nekada bili u zajedničkoj državi, te prevodilac i sudski tumač Požega radi i sa slovenačkim, bosanskim, hrvatskim, makedonskim, albanskim, bugarskim, rumunskim i mađarskim. Iako se više ne smatra živim jezikom, budući da se vekovima nigde ne govori, latinski je i danas prisutan u nekim pisanim materijalima koji se odnose na medicinu, farmaciju, veterinu ili pravne nauke, pa je ovo još jedan od jezika koji se koristi u radu naših stručnjaka. Sa ciljem da izađemo u susret svim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, u svoj profesionalni tim smo uvrstili i izuzetenog poznavaoca znakovnog jezika.

Usluga po kojoj se naš prevodilački centar izdvaja od ostalih iz iste branše jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Zamislimo, na primer, situaciju da imate dokument izdat, recimo na francuskom jeziku koji, iz nekog razloga, treba da se prevede na engleski. Uobičajen način rada u ovakvim situacijama bi bio prebacivanje sadržaja materijala sa osnovnog francuskog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi engleski. Za ovaj posao potrebno je angažovati stručnjaka za osnovni i stručnjaka za ciljani jezik, a sam postupak zahteva i prilično puno vremena. Prevodilac i sudski tumač Požega je, međutim, toliko stručno i opšte obrazovan, iskusan i umešan, da će dotični materijal odmah sa francuskog prevesti na engleski, uopšte, pri tom, ne prebacujući njegov sadržaj na naš jezik. Na taj način posao će biti završen u veoma kratkom roku, a cena ove usluge će svakako biti niža u odnosu na ostale prevodilačke centre, budući da se ne angažuje više stručnjaka.

Šta još mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Požega?

Iako je celokupna obrada zvaničnih dokumenata usluga koju najčešće pružamo svojim klijentima, pošto omogućava da na jednom mestu, brzo i po povoljnoj ceni dobijete overeni prevod koji je odmah upotrebljiv u praksi, prihvatićemo i da samo delimično obradimo vaš dokument, odnosno da ga, recimo, samo overimo u slučaju da ste njegov prevod već dobili na nekom drugom mestu. Treba da znate da smo i u ovoj situaciji obavezni da ispoštujemo proces overe službenih materijala, koji predviđa detaljno poređenje prevoda koji imate sa njegovim originalom. Prevodilac i sudski tumač Požega mora, dakle, utvrditi da se prevod i izvorni dokument poklapaju u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, kako bi mogao da ga overi svojim pečatom. Ukoliko se, međutim, pokaže da to nije tako, ili se u vašem prevodu uoče neke druge nepravilnosti, overa pečatom sudskog tumača neće biti moguća pod tim okolnostima. Ipak, možemo da vam ponudimo rešenje u vidu redakture teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, vrhunski profesionalci i važni članovi našeg stručnog tima. Oni će izvršiti jezički pregled prevoda i originala, uskladiti ova dva dokumenta u svim predviđenim aspektima i ispraviti eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške. Nakon njihove intervencije, dobićete dokument kome sudski tumač Požega neće moći da uputi nikakvu zamerku i koji će dobiti zvaničnu potvrdu u vidu pečara ovlašćenog lica.

Prevodioci i sudski tumači Požega nastoje da u svakoj situaciji, bez obzira sa koliko teškim poslom treba da se suoče, ponude klijentu najkraći mogući rok za završetak posla. No, ukoliko ste u tolikoj žurbi da ne možete da prihvatite ponuđene termine, možete dobiti i „hitan prevod“ materijala, koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših stručnjaka sa ciljem da se izađe u susret vašem zahtevi i posao završi za izuzetno kratko vreme. Ovo je usluga koja će se drugačije naplatiti u odnosu na prevod pod uobičajenim okolnostima. Naime, u pomenutoj situaciji, na osnovnu cenu dodaje se i taksa za hitnost, čiji je iznos uslovljen brojem obrađenih stranica, kao i dužinom postavljenog roka.

Sa kojim sve dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Požega?

Zahvaljujući izuzetnoj stručnosti, kao i praktičnom znanju i velikom iskustvu, naši jezički profesionalci kadri su da odole i najtežem izazovu i kvalitetno obrade čak i najzahtevnije službene materijale.

Pored ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, prevodilac i sudski tumač Požega prevodi i overava i sve vrste dozvola: vozačku, saobraćajnu, radnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, ali i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (krštenicu, venčani list i umrlicu) i različite vrste potvrda i uverenja koje se, u cilju ostvrivanja i potvrđivanja nekih prava ili podnošenja zahteva, predaju nadležnim institucijama. To su, između ostalih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o kvalitetu proizvoda, o stanju na bankovnom računu, uverenje o položenim ispitima, potvrda o neosuđivanosti ili ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje, recimo, nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Uz sve vrste poslovnih ugovora (kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, o sardanji i ostale), kod nas možete dobiti i overen prevod različitih dokumenata koja se odnose na međunarodni biznis, poput, na primer, rešenja o osnivanju privrednog lica, ulaznih i izlaznih faktura, osnivačkog akta i statuta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, ali i izvoda iz Agencije za privredne regisre (APR-a), poreskog identifikacionog broja (PIB-a) i svih vrsta poslovnih izveštaja: godišnjih, revizorskih, finansijskih i mnogih drugih. Prevodilac i sudski tumač Požega obrađuje i svu dokumentaciju koja je potrebna za učešće na nekom tenderu, a to su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmere i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Na vaš zahtev prevodimo i overavamo sve tipove pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, kao i sva pravna akta, to jest sudske presude, odluke i rešenja (na primer, presuda o razvodu braka), pravilnike, izveštaje, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikate, izjave, te saglasnost o zastupanju, zahtev za izdavanje vize i ostale pisane materijale koji se koriste u međunarodnim pravnim poslovima. Prevodioci i sudski tumači Požega osposobljeni su i za prevod tekovina Evropske Unije.

Osim uputstava za rukovanje, u našem prevodilačkom centru obrađuju se i građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tenički patenti i ostala tehnička, građevinska i naučna dokumentacija. Prevodilac i sudski tumač Požega može da vam izda i overen prevod bilo kog dokumeta koji se tiče obrazovnog sistema ili nekih njegovih institucija. Ovde, pored ostalih, spadaju diploma i dodaci diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena i nastavni planovi i programi fakulteta. U našem prevodilačkom centru svi klijenti koji se leče u inostranstvu ili koriste strane lekove i preparate mogu dobiti kvalitetan prevod, a zatim i overu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih srodnih pisanih materijala iz domena medicine ili farmacije.

Treba da znate da je jedan od osnovnih principa našeg rada upravo bezuslovna zaštita i čuvanje svih dokumenata koja nam se poveravaju, kao i podataka koji se u njima nalaze. Svi prevodioci i sudski tumači Požega su, naime, pre stupanja na dužnost položili predviđenu zakletvu koja ih obavezuje da rade u skladu sa važećim zakonskim regulativama i iznad svega poštuju privatnost svojih klijenata. Možete, u svakom slučaju, biti sigurnu da će u našem prevodilačkom centru biti sprečena bilo kakva zlouptreba vaših materijala i da ćete dobiti pravno i zakonski validan prevod dokumenata, u dogovorenom roku i uz maksimalno uvažavanje vaših zahteva i potreba.

Dostava i preuzimanje materijala

Da bi vaši službeni materijali mogli da se do kraja obrade, moramo imati uvid u njihove originale ili makar overene kopije istih. Dokumenta nam možete lično doneti i u našoj poslovnici ih predati ovlašćenom koordinatoru, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave na teritoriji vašeg grada. Jedino kada treba za vas da uradimo „hitan prevod“, dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, budući da je ovo najbrži i najkraći put do naših prevodilaca koji, u ovoj situaciji, moraju što pre da započnu posao, kako bi se ispunili zahtevi klijenta. No, kako se elekrtonskom poštom ne mogu slati originali, molimo vas da nam ih naknadno, a vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak posla, dostavite na neki od dva, gore pomenuta, načina.

Kada obrada dokumenata bude završena, njihove overene kopije, zajedno sa originalima, možete, takođe, lično preuzeti u našoj poslovnici, a možete tražiti i da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu. Ovu uslugu poverićemo kurirskoj službi, našem dugogodišnjem saradniku, ili Pošti Srbije, koja će dokumenta isporučiti u obliku preporučene pošiljke. Treba da napomenemo i to da troškovi dostave idu na vaš račun, da ih plaćate pouzećem, odvojeno od onih koji se odnose na prevod i overu, i to u visinu koju odredi angažovana služba.

Sve cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete raspitati i u našoj filijali. Važno je da znate i da se na jednoj strani prevoda, shodno standardu koga se pridržavamo, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo se odnosi na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta.

Još nešto o overi službenih spisa

Postoje dokumenta koja, osim pečatom sudkog tumača, moraju biti overena i haškim Apostille pečatom, kako bi postala pravno validna. Ova potvrda podrazumeva upotrebu sližbenih materijala u svim državama koje su 1961. godine potpisale međunarodnu Konvenciju, kojom se predviđa ukidanje legalizacije javnih isprava.

Apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu je proces koji ni u jednom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača, ali se razlikuje od jednog do drugog dokumenta. Postoje, recimo, situacije kada se traži da se Apostilom overi ne samo prevod materijala, nego i njegov original, a ponekad je potrebno uraditi prevod sadržaja samog pečata na traženi jezik. Naime, Apostille potvrda ima oblik štambilja u koji se, na propisan način, upisuju određeni podaci.

U Republici Srbiji za apostiliranje su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, a za ovaj posao potrebno je priložiti original dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu i fotokopiju lične karte podnosioca zahteva.

Budući da prevodioci i sudski tumači Požega nisu zaduženi za overu Apostille-om, oni ne moraju da poznaju sve detalje ovog procesa, ali će vas uputiti na nadležnu instituciju u vašem mestu gde možete dobiti sve potrebne informacije. Preporučljivo je da se o pomenutim pojedinostima na vreme raspitate, kako bi overa vaših dokumenata tekla na predviđen način i bila završena na vreme, bez nepotrebnih komplikacija.

Kako do informacija o Apostille-u?

O svim pomenutim pitanjima možete se obavestiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u Požegi , u Ulici Uče Dimitrijevića 6 ili na broj telefona 031-715-982. U sastavu ove pravosudne institucije funkcioniše i Prijemna kancelarija u Arilju, u Ulici Svetog Ahileja 52 i Prijemna kancelarija u Kosjeriću , u Ulici Olge Grbić 10.

U slučaju da postoj nešto što u gornjem tekstu nije dovoljno jasno objašnjeno, a odnosi se na naš način rada ili na neke detalje obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nam se obratite lično, u našoj poslovnici, ili da nas kontaktirate telefonom ili mejlom. Učinićemo sve da što podrobnije odgovorimo na vaša pitanja , a, ukoliko i za tim bude bilo potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Požega

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Požegu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Požega

Spisak sudskih tumača za grad PožegaSudski tumači za grad PožegaSpisak sudskih tumača za grad Požega

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Požega

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PožegaSudski tumači za grad PožegaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Požega

Sudski tumači i prevodioci u Požegi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!