Sudski tumači i prevodioci Sjenica

Sjenica je gradsko naselje smešteno u centralnom delu Sanđžaka. Pripada Zlatiborskom upravnom okrugu i administrativni je centar istoimene opštine. Sam grad se nalazi sa desne strane Uvca, duž reke Grabovice, u prostranoj kotlini, koja je deo Sjeničko – pešterske visoravni. Područje je okruženo planinama Golijom, Jadovnikom, Ozrenom, Zlatarom, Giljevom, Žilindarom, Javorom, Ninajom, Jarutom i ostalima, a graniči se sa teritorijama Bijelog Polja, Prijepolja, Tutina, Novog Pazara, Ivanjice i Nove Varoši. Sjenica je poznata i kao jedno od najhladnijih mesta u Evropi. Do sada je najniža izmerena temperatura iznosila minus 39 stepeni Celzijusovih.

Sjenički kraj bio je naseljen u praistoriji, tu su živeli Dardanci, a zatim ilirsko pleme Autarijata. Grad se prvi put spominje polovinom 13. veka, kao mesto gde su dubrovački trgovci morali da zastanu i plate carinu. Tokom 15. veka, pod turskom vlašću, deo sjeničke teritorije pripadao je Bosanskom sanđžaku, a deo oblasti Brankovića. Krajem 18. i početkom 19. stoleća, Sjenica je postala jedan od pet kadiluka tada osnovanog Novopazarskog sanđžaka, a 1835. godine i njegovo središte. Posle Prvog balkanskog rata, Sjenica ulazi u sastav Kraljevine Srbije i postaje centar istoimenog sreza. I u narednim ratovima, mesto je imalo značajnu ulogu, budući da je oduvek predstavljalo važno uporište zbog svog političkog i geostrateškog položaja. Smeštena na tromeđi između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predstavljala je tačku na samoj raskrsnici trgovačkih puteva.

Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u opštini Sjenica živi više od 26 hiljada ljudi, a u samom gradu oko 14 hiljada. U ovoj višenacionalnoj sredini preovlađuju Bošnjaci, a zatim slede Srbi, Albanci, Crnogorci, Turci, Romi i ostali. Kako je Pešterska visoravan pogodna za uzgoj ovaca i goveda, ovo je jedna od primarnih delatnosti u pomenutom kraju. Sjenica je nadaleko čuvena i po siru i kačkavalju koji se spravljaju prema posebnoj, staroj recepturi.Varoš ima mnogo potencijala i u turističkom smislu. Najatraktivnije je, bez sumnje Sjeničko jezero na čijim obalama se nalaze naseobine Beloglavih supova, najvećih ptica u zemlji. Posebno divan pogled pruža se sa vidikovca „Molitva“, a u okolini se nalaze brojne pećine, kao i čuvena reka Uvac, sa svojim meandrima. Osim u pomenutom sjeničkom siru, posetioci mogu da uživaju i u drugim nadaleko poznatim specijalitetima: jagnjetini sa Peštera, sjeničkim pitama i suđžuku. Kraj je pogodan za planinarenje, ali i za skijanje, biciklizam i, naravno, lov i ribolov.

Kako Akademija Oxford kontinuirano nastoji da širi mrežu korisnika svojih usluga, omogućili smo i žiteljima Sjenice i okolnih mesta da kod nas, na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni dobiju prevod i overu svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava i to u okviru 40 svetskih jezika. Možemo, takođe, da ponudimo i neki od naših specijalizovanih programa za učenje i osposobljavanje, poput kurseva stranih jezika, na kojima, uz veoma dobre predavače, možete brzo i lako savladati željeni jezik i nakon toga dobiti međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju, zatim pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama, profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za obavljenje mnogih poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i obuku za rad na računarima, bez kojih se ne može ni zamisliti funkcionisanje u savremenom svetu.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Sjenica?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala u okviru, praktično, bilo kojih jezika, pa čak i onih retko gde zastupljenih u institucijama koje se bave ovim poslom, poput, recimo, romskog, persijskog, estonskog, hebrejskog, pakistanskog i korejskog. Najčešće se, naravno, traže prevodi koji obuhvataju najrasprostranjenije jezike – engleski, ruski, nemački, francuski, kao i portugalski, španski, turski, arapski, italijanski i grčki jezik. Prevodilac i sudski tumač Sjenica u svom radu koristi i jezike naših suseda: bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, rumunski, bugarski, mađarski, a uz to i slovenački, ukrajinski, holandski, poljski, slovački i češki, kao i skandinavske jezike: norveški, švedski, finski i danski. Zvanični materijali mogu biti prevedeni i sa ili na latinski jezik, zastupljen uglavnom u pisanim dokumentima iz oblasti prava, medicine, veterine ili farmacije, ali i u domenu kineskog i japanskog jezika. Želeći da izađemo u susret svim potencijalnim klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama, angažovali smo i vrsnog poznavaoca znakovnog jezika.

Jasno je da nam se stranke najčešće obraćaju sa zahtevom da dokumenta prevedemo sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom pravcu, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, u našem centru možete dobiti i uslugu direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, što je posao koji se ne obavlja tako često u sličnim institucijama. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Recimo da imate dokument sačinjen na italijanskom jeziku koji, iz vama poznatog razloga, treba da bude prebačen na nemački. Za razliku od uobičajenog postupka koji podrazumeva da se sadržaj prvo prevede sa italijanskog na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi nemački, prevodilac i sudski tumač Sjenica je dovoljno kvalifikovan, stručan, iskusan i opšte obrazovan da može pomenuti dokument odmah da prevede sa osnovnog italijanskog na ciljani nemački jezik. Opisanim načinom rada smanjuje se vreme potrebno za završetak posla, kao i cena usluge, budući da za njeno ispunjenje nije potrebno angažovati više strunjaka razlicitih profila.

Prevodioci i sudski tumači Sjenica prihvatiće i da urade samo overu vašeg dokumenta koji je već neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, prebacio na traženi jezik. Podrazumeva se da su i tada u obavezi da slede zakonom definisanu proceduru i da, pre svega, uporede predeveni i originalni materijal, kako bi proverili da li su ova dva spisa u svemu, osim u jeziku kojim su pisani, potpuno jednaki. Reč je o tome da isključivo onaj prevod koji se u svemu poklapa sa svojim izvorom može da bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača, budući da treba da ga zameni u međunarodnom pravnom prometu. Overeni dokument na traženom jeziku postaje validan sa stanovišta prava i zakona i, kao takav, biće prihvaćen u svim nadležnim institucijama.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da dokument koji imate nije urađen u skladu sa strogim i preciznim pravilima obrade zvaničnih materijala, neće moći da bude regularno overen. No, i u takvoj situaciji imamo stručnjake koji mogu da vam pomognu! Ne mislimo, pri tom, na naše prevodioce, već na lektore i korektore, iskusne i umešne profesionalce, koji će za tili čas uraditi redakturu postojećeg teksta i, nakon što detektuju sve što je pogrešno, ispraviće sve gramatičke, stilske i pravopisne greške, sravniti prevod sa originalom i poboljšati njegov kvalitet na svim nivoima. Na taj način ćete, bez prevelikih troškova i maltretiranja, dobiti materijal koji će moći bez problema da bude overen i uključen u pravni saobraćaj.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Sjenica?

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta, vrsni su znalci jezika sa kojima rade, a nemali broj njih spada u izvorne govornike. Iza njih su godine iskustva u poslovima obrade službene dokumentacije, kao i mnogobrojni zadovoljni klijenti. Kako prevodilac i sudski tumač Sjenica omogućava i overu prevoda, veoma dobro je upoznat sa stručnom pravnom terminologijom i odgovarajućim zakonima i propisima. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, naši profesionalci su, dakle, sposobni da na odgovarajući način obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata, bez obzira koliko su kompleksni njihovi sadržaji.

U materijale koji se određuju kao lični, a koji se prevode i overavaju u našem centru, spadaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola.

Prevodilac i sudski tumač Sjenica često dobija zahteve da na odgovarajući način obradi različita dokumenta potrebna za poslovanje na međunarodnom nivou, kao što je statut i osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, izvod iz Agencije za privredne registre, a uz to i poreski identifikacioni broj, različite vrste poslovnih ugovora, revizorski izveštaji, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanski stanja i uspeha, kao i potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnji izveštaji i potpuna tenderska dokumentacija. Mnogima čiji su poslovi vezani za tehniku, nauku i građevinu potrebni su overeni prevodi raznih stručnih pisanih materijala, te prevodioci i sudski tumači Sjenica rade i sa naučnim i tehničkim patentima, građevinskim dozvolama, uputstvima za rukovanje, deklaracijama proizvoda, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka i ostalim sličnim dokumentima.

Mnogi međunarodni pravni i sudski poslovi zahtevaju kvalitetan prevod i overu najrazličitijih pravnih akata, u koje, između ostalih, spadaju sudske presude, odluke i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka), saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, svi pravno zasnovani sporazumi (ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični), ali i različiti pravilnici, izveštaji, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati i izjave pojedinaca. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i precizan prevod tekovina Evropske Unije, često tražen u poslednje vreme.

Prevodilac i sudski tumač Sjenica može da izda overen prevod specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih drugih pisanih materijala iz oblasti medicine ili farmacije, koji su potrebni radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata.

U današnje vreme mnogo je onih koji se školuju, usavršavaju ili traže posao u inostranstvu, te možemo da vam ponudimo kvalitetan prevod, a zatim i overu diplome i dodataka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepisa ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i drugih sličnih materijala.

Prevodioci i sudski tumači Sjenica mogu da obrade i različite potvrde i uverenja, potrebne za podnošenje zahteva ili ostvarivanje i potvrđivanje nekih prava. Ovde, pored ostalih, spada potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o neosuđivanosti i o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kako je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford čuvanje poslovnih tajni i apsolutno uvažavanje privatnosti klijenata, možete biti sigurni da će sva vaša dokumenta, dok su u rukama naših stručnjaka, biti zaštićena od bilo kakve zloupotrebe, a podaci koji se u njima nalaze tretirani kao poverljivi. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Sjenica, pre imenovanja, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će uvek raditi u skladu sa važećim propisima i čuvati podatke do kojih u svom radu dolaze. Kod nas ćete, dakle, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonskim regulativama, dobiti i uvažavanje svih vaših zahteva i potreba, ali i bezuslovnu diskreciju.

Kako fukcioniše prevodilac i sudski tumač Sjenica?

Obrada zvaničnih pisanih materijala je kompleksan proces koji se može grubo podeliti na prevod i overu. Ova dva procesa, naravno, nisu potpuno odvojena i nezavisna, već se međusobno prožimaju i dopunjuju.

Prilikom prebacivanja dokumenata na traženi jezik, mora se voditi računa o tome da ovim postupkom treba da budu obuhvaćeni svi detalji izvornog materijala, što se posebno odnosi na stručne izraze i termine. U prevodu ovakvih tekstova, naime, ne sme biti nikakvih improvizacija, već sve mora da bude precizno i sistematično urađeno. Tom prilikom, pazi se i na gramatička i pravopisna pravila ciljanog jezika, ali i na stil pisanja službenih materijala. Gotov prevod kontrolišu, najpre, stručnjaci koji su na njemu radili, a nakon toga i lektori, uklanjajući i, eventuale, neuočene greške. Proces overe počinje tako što prevodilac i sudski tumač Sjenica pažljivo poredi prevedeni i izvorni tekst, sa ciljem da potvrdi njihovu istovetnost. Ako je to tako, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Na taj način, ovaj dokument postaje važeći u pravnom i zakonskom smislu i može se odmah koristiti u praksi, sa istom težinom koju imaju svi ostali originalni spisi. Prevod bez pečata sudskog tumača, ma koliko bio dobar i precizan, ne može da se koristi u pravnim, administrativnim ni bilo kojim drugim poslovima, jer ne poseduje zvaničnu potvrdu i dokaz da ga je prekontrolisalo stručno lice.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Sjenica ispunio vaše zahteve, te, nakon prevoda, i overio dokumenta, morate na uvid dostaviti originale ili makar njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale za obradu možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih službeniku koji je za to zadužen ili ih možete poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju sami odaberete. Ukoliko za vas radimo „hitan prevod“ dokumenata, koji podrazumeva znatno kraće rokove od uobičajenih, možete materijale skenirati i poslati nam ih elektronskom poštom, kako bi prevodioci što pre započeli svoj deo posla. Ipak, da bi prevodi mogli i da se overe, podsećamo da ste obavezni da nam donesete ili na odgovarajući način pošaljete i originale.

Kada se posao završi overeni prevodi vaših spisa se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu poslati. Ovaj posao poverićemo kurirskoj službi koju gotovo uvek angažujemo ili ćemo to uraditi putem preporučene poštanske pošiljke. Cenu pomenute usluge odrediće služba koja je bude izvršila, možete je platiti pouzećem i to potpuno odvojeno od cena overe, prevoda i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste, eventualno, koristili.

Cenovnik usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, to jest, na veću količinu materijala uvek se odobrava određeni popust. Pri tom, treba imati na umu da se prevodioci i sudski tumači Sjenica pridržavaju standarda svoje profesije, prema kome se na jednoj strani prevoda bilo kojih pisanih materijala, pa i službenih dokumenata, nalazi 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Cena „hitnog prevoda“ razlikuje se od uobičajene utoliko što se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija je visina uslovljena brojem prevedenih strana, ali i dužinom roka koji je klijent odredio za završetak kompletnog posla.

Još nešto o overi zvanične dokumentacije

Postoje pisani materijali za koje je, pored overe pečatom sudskog tumača, predviđena i overa haškim Apostille pečatom, koji se može tretirati kao potvrda na višem nivou. Naime, Apostille pečat je štambilj u koji se, na tačno određen način, upisuju potrebni podaci, a ova potvrda omogućava nesmetano korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine potpisale međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali ne zahtevaju nikakvu dalju proveru, ali se ovaj postupak na drugačije načine sprovodi kod različitih tipova dokumenata. Postoje, naime, oni kod kojih je, pored prevoda sadržaja, potrebno na traženi jezik prebaciti i podatke iz pečata, a ima situacija kada se, uz overu prevoda, traži i apostiliranje originala. U prvom slučaju, vaš dokumet će prvo biti overen Apostille-om, pa ćete ga onda doneti u naš centar na prevod i overu pečatom sudskog tumača, a u drugom slučaju, postupak je obrnut, to jest, prvo će ga prevodilac i sudski tumač Sjenica prebaciti na traženi jezik i overiti, a onda će biti apostiliran.

Kako naši jezički stručnjaci ne vrše overu Apostille pečatom, nisu ni dužni da poznaju sve pojedinosti ovog postupka, no oni će, u svakom slučaju, vama saopštiti sve što o tome znaju i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći da se o svemu raspitate. U Republici Srbiji su za apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu zaduženi osnovni sudovi, a oni se, prema novom zakonu o sedištima sudova, nalaze u svakom većem mestu.

Veoma je važno da se o svim pitanjima u vezi sa Apostille-om na vreme raspitate, kako bi proces overe vaših dokumenata tekao bez većih problema. Ako ustanovite da vaš materijal treba da se overi na ovaj način, biće potrebno da nadležnom sudu podnesete original dokukumenta koji apostilirate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Sjenici pitati za Apostille overu?

Iako je i ranije u Sjenici postojao Osnovni sud, on je 2000. godine ukinut, te je naredne 4 godine u ovom mestu funkcionisala samo Sudska jedinica, u okviru Osnovnog suda u Novom Pazaru. Međutim, na veliko zadovoljstvo ovdašnjih građana, Osnovni sud u Sjenici je ponovo počeo sa radom 2014. godine, te se u ovoj instituciji svi Sjeničani, koji za tim imaju potrebe, mogu raspitati o bitnim pojedinostima vezanim za overu haškim Apostille-om. Sud se nalazi u Ulici Ahmeta Abdagića bb, a broj telefona ove institucije je 020-5741-223.

Napominjemo da je veoma bitno da nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti, kako biste bili sigurni da ćete dobiti validne i korisne informacije.

Nemojte oklevati da telefonom, mejlom ili lično stupite u kontakt sa nama, ukoliko bilo šta želite da nas pitate u vezi sa načinom rada naših stručnjaka ili obradom zvaničnih spisa. Nastojaćemo da vam damo iscrpne odgovore, a u slučaju da je i to potrebno, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.


Kategorije prevoda za Sjenica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sjenicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sjenica

Spisak sudskih tumača za grad SjenicaSudski tumači za grad SjenicaSpisak sudskih tumača za grad Sjenica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sjenica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SjenicaSudski tumači za grad SjenicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sjenica

Sudski tumači i prevodioci u Sjenici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!