- Sudski tumači i prevodioci - Sokobanja

Sudski tumači i prevodioci Sokobanja

Kotlina u kojoj leži Sokobanja okružena je planinama Ozrenom, Rtnjem, Leskovikom i Devicom, a nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, u Zaječarskom upravnom okrugu. Cela teritorija sokobanjske opštine obuhvata 25 naselja, od kojih je samo jedno gradskog tipa, a to je sama Sokobanja, koja je, tako, i kulturno – obrazovno, zdravstveno, privredno, turističko i administrativno – upravno sedište ove oblasti. Mnogi lokalni putevi povezuju Sokobanju sa okolnim izletištima – Jošanicom, Lepterijom, Rtnjem i Ozrenom, a teritorija pomenute opštine graniči se sa mestima: Ražanj, Aleksinac, Svrljig, Knjaževac i Boljevac.

Današnja Sokobanja je bila naseljena još u rimsko vreme, a Turci su je zauzeli devet godina posle Kosovske bitke, 1398. godine. Za vreme ratova krajem 17. i u prvoj polovini 18. veka, Banja je dva puta prelazila u ruke Austrijanaca, a u Prvom srpskom ustanku hajduk Veljko Petrović u dva navrata zauzima ovo mesto, gde provodi dosta vremena. Poloinom 19. veka Turci konačno odlaze iz Sokobanje i dolazi do pripajanja Srbiji. Na podsticaj kneza Miloša, obnovljeno je staro i izgrađeno još jedno kupatilo, ali i konak za samog knjaza. Mesto počinje da se razvija i širi, a postaje zastupljena i turistička delatnost. Sokobanju, radi oporavka, lečenja, ali i odmora i uživanja, posećuje sve više ljudi, a među njima i poznati pisci toga vremena. Tako je, hvaleći lekovita svojstva ovog mesta, Branislav Nušič napisao krilaticu koja se i danas često citira: „Sokobanja, Soko grad, dođeš mator, odeš mlad.“

Sokobanja je prva ekološka opština u Srbiji, te tako u njoj ne postoje druge privredne grane, osim turizma. Sva proizvodnja i uslužne delatnosti organizovane su u svrhu prijema i boravka gostiju, te je ovo mesto jedna od omiljenih destinacija u našoj zemlji. U okolini se, osim planina Rtnja i Ozrena, nalaze i mnoga zanimljiva mesta koja privlače posetioce, poput poznatog srednjovekovnog Soko grada, iz doba vizantijskog cara Justinijana, ali i izletišta Lepterija, pored samog izvora reke Moravice, u kome se nalazi i vodopad Ripaljka.



Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u Sokobanji živi oko 8 hiljada ljudi, a ovo je jedno od mnogih mesta u našoj zemlji gde svi kojima je to potrebno mogu dobiti profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III ili IV stepena, uz rad sa iskusnim stručnjacima Akademije Oxford, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita na svim fakultetima, u gimnazijama, višim i srednjim školama. Svi žitelji Sokobanje i okolnih naselja mogu kod nas naučiti i usavršiti neki strani jezik, ali se i obučiti za rad na računarima, što je neophodna sposobnost u današnje vreme. Uz sve pomenuto, prevodioci i sudski tumači Sokobanja svojim klijentima nude prevod svih vrsta zvanične dokumentacije na izuzetno visokom nivou, kao i overu materijala koju vrši akreditovani stručnjak.

Koje sve usluge nude prevodioci i sudski tumači Sokobanja?

U paketu usluga naših jezičkih stručnjaka nalazi se, pre svega, prevod dokumenata ili javnih isprava na traženi jezik, koji mora biti urađen uz poštovanje i primenu svih principa rada sa ovakvom vrstom materijala. To podrazumeva pažljiv prevod svih detalja i podataka koji se nalaze u originalnom dokumentu, jer u pomenutom domenu ne sme biti nikakvih improvizacija. Valja, dakle, poštovati terminologiju koja se koristi u dokumentu, kao i primenjeni stil i način izražavanja, a prevod mora biti napisan bez slovnih, gramatičkih i pravopisnih grešaka, u duhu traženog jezika. Na osnovu napisanog, jasno je da prebacivanje zvaničnih dokumenata sa jednog na drugi jezik može da obavi samo visoko stručna osoba, sa velikim radnim iskustvom, pošto će kasnije ovaj materijal proveriti i prekontrolisati sudski tumač licenciran upravo za jezik na koji je dokument preveden. Ova kontrola, zapravo, podrazumeva poređenje prevedenog i originalnog spisa, kako bi se utvrdilo da se oni ne razlikuju ni u jednom od predviđenih aspekata, jer u suprotnom overa neće moći da se izvrši. Naime, kada se na prevedeni dokument stavi pečat i potpis sudskog tumača, to predstavlja zakonsku potvrdu da je neki profesionalac, što će reći ovlašćeni sudski tumač, utvrdio da on ne odstupa od originalnog dokumenta, te da se može koristiti u pravnom prometu sa punom zakonskom snagom.

Dakle, posao sudskog tumača biće onemogućen ukoliko nam na uvid nisu dostavljena originalna dokumenta ili barem njihove kopije, prethodno overene u nadležnoj instituciji. Ovo se odnosi i na situaciju kada naši stručnjaci treba za klijenta da urade samo overu dokumenta koji je već, na nekom drugom mestu, preveden na traženi jezik, s obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Sokobanja ima obavezu da pre overe pažljivo i sistematično uporedi prevod sa izvornom verzijom materijala. U slučaju da se pokaže da dokument nije urađen kako treba, odnosno da se ne poklapa sa originalom, radi se redaktura kompletnog teksta. Ovaj posao obavljaju lektori i korektori, veoma važni članovi stručnog tima Akademije Oxford, koji efikasno i umešno ispravljaju sve greške i doteruju prevod do savršenstva. Na taj način omogućuju klijentima da za kratko vreme dobiju materijal koji će, bez ikakvih problema, da prođe zvaničnu overu.

Vaša dokumentacija može u našem centru da bude prevedena na čak 40 svetskih jezika, u šta je, naravno, uključen i najčešće tražen prevod na srpski ili sa našeg maternjeg na određeni strani jezik. Osim toga, prevodioci i sudski tumači Sokobanja rade i sa, malo gde drugde zastupljenim jezicima, kao što su romski, estonski, hebrejski, pakistanski, persijski i korejski, ali i sa veoma traženim engleskim, ruskim, nemačkim, francuskim, španskim, arapskim, kineskim i turskim jezikom. Na našim prostorima često se traži prevod na jezike naših bivših zemljaka – bosanski, slovenački, hrvatski ili makedonski, ali i sa pomenutih na druge jezike. Osim prevoda u okviru kineskog i japanskog, prevodilac i sudski tumač Sokobanja u svom radu koristi i skandinavske jezike – norveški, švedski i finski, a uz to i ukrajinski, holandski, portugalski, italijanski, grčki, kao i mađarski, rumunski, bugarski, albanski, ali i poljski, češki i slovački jezik. Uprkos tome što se više ne smatra živim jezikom, latinski je još uvek prisutan u raznim spisima vezanim za medicinu, farmaciju, prava, veterinu i druge nauke, te prevodioci i sudski tumači Sokobanja nude i prevod koji se tiče jezika Starog Rima. Najzad, ali ne i najmanje važno, pomenimo i to da se među našim stručnjacima nalazi i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, te usluge Akademije Oxford mogu bez ikakvih smetnji koristiti i osobe sa slušnim i govornim ograničenjima.

Osobenost po kojoj klijenti pamte, pa i dalje preporučuju naše stručnjake je mogućnost direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, koju, zahvaljujući svom ogromnom iskustvu i profesionalnim sposobnostima, može da ponudi prevodilac i sudski tumač Sokobanja. Da bismo bili jasniji, reći ćemo da to ustvari znači da jedan zvanični dokument izdat u nekoj stranoj zemlji i napisan na jeziku koji se tamo govori ne mora da bude preveden na srpski, pa tek onda prosleđen drugom stručnjaku koji ga prebacuje na traženi strani jezik. Različiti afiniteti i interesovanja naših prevodilaca, kao i njihovo vrhunsko poznavanje više jezika dozvoljavaju ovo neposredno prevođenje kojim klijenti brže i jeftinije završavaju sav posao za koji su nas angažovali.

Valjalo bi napomenuti da se na jednoj odštampanoj strani prevedenog teksta, bez obzira kojoj vrsti on pripada, prema prevodilačkim pravilima, nalazi 1800 karaktera, sa sve ubrojanim razmacima između reči. Prevodioci i sudski tumači Sokobanja pomenuti princip prihvataju i za prevod zvanične dokumentacije, te se, na osnovu toga i obračunava cena ove usluge.

Predaja originalnih dokumenata

Veoma je važno da nam, ukoliko se odlučite za angažovanje naših stručnjaka, na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta, jer, kako je već rečeno, bez njih sudski tumač neće moći da izvrši overu na način predviđen zakonom. Materijale koji će se prevoditi, a zatim i overavati možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenim koordinatoru, sa kojim možete dogovoriti i sve bitne detalje. U slučaju da vam ovo ne odgovara, prihvatićemo i da nam dokumentaciju pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe.

Iako će vam prevodioci i sudski tumači Sokobanja uvek ponuditi razumno kratko vreme za završetak posla, ponekad se dešava da klijentu to iz nekog razloga ne odgovara, pa mora, na njegov zahtev, da se radi takozvani „hitan prevod“. Posebnost ove usluge ispoljava se u različitom načinu formiranja cene, na šta svakako utiče rok koji se traži za završetak posla, kao i broj strana koji se obrađuje, ali i po načinu dostave materijala. Radi se o tome da isključivo u ovom slučaju možete dokumenta koja se prevode i overavaju da skenirate i pošaljete na naš mejl, pošto je to najbrži način da ona stignu do naših stručnjaka i da se što pre započne njihova obrada. Međutim, podrazumeva se da su nam i u ovoj situaciji za overu neophodni originali, te vas podsećamo da ih na vreme donesete ili pošaljete na našu adresu, kako bismo mogli da ispunimo sve što se od nas očekuje.

Koordinatorima u našoj poslovnici možete napomenuti i na koji način želite da preuzmete svoje materijale, nakon što budu kompletno obrađeni, odnosno, prevedeni i overeni. Možete, naravno, doći u našu poslovnicu i lično preuzeti dokumenta, a možemo vam ih i poslati na adresu koju navedete u zahtevu. Moramo da istaknemo i to da sami snosite troškove dostave materijala, nezavisno od onih za prevod i overu, a visinu cene određuje kompanija koju ćemo angažovati za pomenutu uslugu, odnosno Pošta Srbije ili neka kurirska služba.

U zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, koji možete pogledati na našem oficijelnom sajtu, pobrojane su visine novčanih sredstava koje treba da izdvojite za ponuđene usluge, a o svemu tome vas može informisati i ovlašćeni službenik u našoj poslovnici.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Sokobanja

Osobe koje prevode i overavaju vaša dokumenta predstavljaju jedan skladni tim pažljivo odabranih profesionalaca, koji svojim visokim stručnim kvalifikacijama i poznavnjem propisa garantuju visok kvalitet usluga. Ono o čemu se posebno vodi računa u radu Akademije Oxford jeste zaštita svih podataka koji postaju dostupni tokom obrade zvanične dokumentacije. S tim u vezi treba naglasiti da su svi prevodioci i sudski tumači Sokobanja, pre imenovanja, pred nadležnim licima, položili zakletvu da će posao obavljati u skladu sa svim zakonskim odredbama i svoje klijente i njihova dokumenta zaštititi od svakog vida zloupotrebe. Zbog svega ovoga smo sigurni da ćete saradnjom sa nama biti više nego zadovoljni i da ćete nam se i kasnije obraćati za poslove prevoda i overe.

Dugogodišnje iskustvo i brojni zadovoljni klijenti su ono što nam dozvoljava da kažemo da su naši stručnjaci najbolji izbor koji možete da napravite kada je u pitanju obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira kom tipu one pripadale. Prevodilac i sudski tumač Sokobanja kadar je da prevede i overi bilo koji poslovni dokument, potreban za međunarodni biznis, poput bilansa stanja i uspeha, rešenja o osnivanju pravnog lica, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i statuta i osnivačkog akta preduzeća, poslovnih pisama, te, godišnjih, finansijskih i revizorskih izveštaja. Overeni prevod se izdaje i za tendersku dokumentaciju, poreski identifikacioni broj (PIB), ulazne i izlazne fakture, poslovne odluke i sve vrste ugovora, kao što je onaj o prometu roba i usluga, o saradnji ili kupoprodajni.

Uz prevod i overu svih vrsta dozvola – vozačke, saobraćajne, radne ili dozvole boravka, prevodilac i sudski tumač Sokobanja obrađuje i najrazliitije potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti, koje se, u pisanoj formi, predaju nadležnim institucijama. Ovde, između ostalih, spada potvrda o kvalitetu proizvoda, saglasnost o zastupanju, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, potvrda o stanju na bankovnom računu, naslednička i druge vrste izjava, kao i potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti ili, često tražena, potvrda o slobodnom bračnom stanju.

Klijenti nam se neretko obraćaju i sa zahtevom da prevedemo i overimo razna dokumenta koja se odnose na obrazovni sistem i neke njegove institucije, te prevodilac i sudski tumač Sokobanja iz ovog domena najčešće radi sa prepisom ocena, uverenjem o položenim ispitima, nastavnim planovima i programima fakulteta, ali i sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, te potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju.

Budući da su naši stručnjaci profesionalno osposobljeni da prevedu i overe svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, klijenti često traže overen prevod lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i razne dokumentacije o medicinskim proizvodima.

Predmet overe i prevoda mogu biti i dokumenta iz oblasti tehnike i građevinarstva, poput uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, a prevodioci i sudski tumači Sokobanja rade i sa svom sudskom dokumentacijom, odnosno, pravnim aktima ali izdaju i prevod tekovina Evropske Unije.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Osim overe koju vrši ovlašćeni sudski tumač, za neka dokumenta zahteva se i, možemo reći, nadovera takozvanim haškim Apostille pečatom. Ova legalizacija dokumenata uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije 1961. godine, a apostilirani dokument ne zahteva nikakvu dalju overu i proveru i može se nesmetano koristiti u međunarodnom pravnom prometu. Međutim, kako je za neke spise, pre Apostille overe, potrebno izvršiti i overu pečatom sudskog tumača, preporučljivo je da se o detaljima vezanim za tok obrade vašeg dokumenta na vreme raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji, pošto prevodilac i sudski tumač Sokobanja nije u obavezi da poznaje sve pojedinosti ovog procesa.

Trebalo bi da se obavestite o tome da li je, pre svega, za vaš dokument uopšte potrebna Apostille potvrda, a ukoliko jeste, obavezno saznajte i da li se traži prevod sadržaja pečata, kao i da li je dovoljno overiti samo prevod ili to mora da se uradi i sa originalnim dokumentom.

Apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi u našoj zemlji vrše osnovni sudovi, koji se, prema novoj organizaciji, nalaze u svakom većem mestu.

Kako do informacija o Apostille-u?

Naši klijenti iz Sokobanje i okolnih mesta mogu potražiti obaveštenja o apostiliranju od nadležnog službenika Sudske jedinice u Sokobanji , u Ulici Svetog Save 19, ili na broj telefona 018-830-210. Ova instutucija nalazi se pod pokrovitljstvom Osnovnog suda u Aleksincu, čija adresa je Ace Milivojevića 2. Pomenuti sud ima i izdvojenu sudsku kancelariju u Ražnju, u Partizanskoj bb.

Pretpostavljamo da smo uspeli da pojasnimo sve detalje koji se tiču posla prevoda i overe zvanične dokumentacije, ali smo, naravno, uvek raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja, te vas pozivamo da nas, bez ustezanja, kontaktirate telefonom, na mejl ili da dođete u našu poslovnicu, gde vam, ukoliko bude potrebno, može biti zakazana i besplatna konsultacija sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Sokobanja

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Sokobanju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Sokobanja

Spisak sudskih tumača za grad SokobanjaSudski tumači za grad SokobanjaSpisak sudskih tumača za grad Sokobanja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sokobanja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SokobanjaSudski tumači za grad SokobanjaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Sokobanja

Sudski tumači i prevodioci u Sokobanji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!