Sudski tumači i prevodioci Surčin

Opština Surčin je najmlađa beogradska opština. Formirana je tek pre nešto više od 10 godina, tačnije 2004., izdvajanjem iz teritorije opštine Zemun. Nalazi se na južnom kraju Panonske nizije, uz reku Savu i obuhvata najplodnije zemljište na teritoriji glavnog grada.

U sastav Surčina ulazi 7 sela i to su, naravno, Surčin, zatim Dobanovci, Jakovo, Boljevci, Progar, kao i Bečmeni i Petrovčić, a tu su i naselja Ledine, Radiofar i Novi Surčin. Opština se graniči sa Novim Beogradom, Zemunom, Čukaricom i Obrenovcem, a izvan teritorije Beograda, sa opštinom Pećinci.

Relativno povoljne cene građevinskog zemljišta, kao i mogućnost legalnog podizanja objekata, čine ovaj kraj primamljivim, kako za izgradnju porodičnih kuća, tako i za podizanje proizvodnih pogona i drugih poslovnih objekata. Surčin je mrežom državnih puteva izuzetno dobro povezan sa drugim delovima prestonice, kao, uostalom, i sa svim krajevima Srbije. Na istoku drumski saobraćaj ide ka Novom Beogradu, na severu prema Zemunu, na zapadu ka Pećincima, a na jugoistoku se spaja sa Čukaricom i šumadijskim delom Beograda.

Posebnu pogodnost, naročito za poslovne ljude, predstavlja činjenica da je u severoistočnom delu opštine Surčin smešten kompleks aerodroma „Nikola Tesla“.

Važna je i činjenica da turistička ponuda ovog dela Beograda postaje sve bogatija. Naime, na svakom savskom pristaništu duž surčinske obale nalaze se uređene plaže i marine, a zanimljivo je da se grade i nautička sela, veoma primamljiva za turiste.Broj stanovnika je u konstantnom porastu, a trenutno je iznad 40 hiljada.

Prepoznavši aktuelnu potrebu klijenata za kvalitetnim prevodom dokumenata i njihovom overom, Akademija Oxford je upravo na teritoriji ove beogradske opštine otvorila jednu od svojih mnogobrojnih poslovnica. U njoj će prevodioci i sudski tumači Surčin sa zadovoljstvom odgovoriti na sve vaše zahteve, koji se tiču njihovog posla. Pored toga, nudimo vam i mogućnost da se, po veoma pristupačnim cenama, obučite za rad na računarima, bez kojih je danas nemoguće obavljati bilo kakav posao, kao i da pohađate kvalitetne kurseve stranih jezika, gde ćete, uz kvalifikovane predavače, za kratko vreme postati sposobni da se služite izabranim stranim jezikom. Takođe, nakon polaganja ispita na kraju kursa, dobijate međunarodno priznati sertifikat kojim se potvrđuje nivo znanja jezika. Osim pomenutog, kod nas možete izvršiti prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za razna zanimanja III i IV stepena stručnosti ili se valjano pripremiti za polaganje prijemnih ispita za srednje škole i fakultete.

Koje usluge nude prevodioci i sudski tumači Surčin?

Ukoliko vam je potreban prevod nekog dokumenta ili bilo kog drugog materijala, naš prevodilački tim će tu uslugu obaviti brzo i kvalitetno. Osposobljeni smo za rad sa 40 stranih jezika, što zapravo znači da su prevodioci i sudski tumači Surčin kadri da prevedu potrebna dokumenta sa ili na srpski jezik, ali i na ili sa engleskog, nemačkog, ruskog, francuskog, kao i italijanskog, španskog, portugalskog i holandskog jezika. Klijenti vrlo često imaju potrebe za prevodom sa ili na neki jezik koji se govori u susednim državama, kao što su albanski, makedonski, bugarski, rumunski, mađarski, bosanski ili hrvatski, ali i grčki, turski, slovenački, kao i češki, poljski ili slovački. Prevodioci i sudski tumači Surčin su, naravno, kvalifikovani i za ove vrste prevoda. Ponosni smo, takođe, i što možemo da ponudimo kvalitetne prevodioce za finski, norveški i švedski, odnosno, za sve skandinavske jezike, ali i za retko tražene, no ipak nezaobilazne jezike, poput estonskog, korejskog ili pakistanskog. Ukoliko klijent za tim ima potrebu, nudimo i prevod dokumentacije sa i na latinski jezik, koji se smatra mrtvim, ali je još uvek i te kako prisutan u domenu nauke, poglavito medicine i prava.

Svi koji sa nama sarađuju su naročito zadovoljni činjenicom da prevodioci i sudski tumači Surčin sva potrebna dokumenta i materijale mogu da prevedu direktno sa jednog na drugi strani jezik. Naime, u većini prevodilačkih centara, ova usluga se obavlja posredno, odnosno, traženi materijal se prvo prevodi na srpski jezik, pa tek onda na određeni strani jezik. Jasno je da sve to produžuje vreme potrebno za dobijanje konačne verzije dokumenta, a i cena je svakako veća. Prevodioci i sudski tumači Surčin, dakle, rade drugačije zahvaljujući svojim visokim kvalifikacijama i širokom opštem obrazovanju, pa su direktnim prevodom sa jednog na drugi strani jezik u prilici da svojim klijentima uštede i vreme i novac.

Nakon prevoda traženih dokumenata, sudski tumač Surčin će, ukoliko je to zakonom predviđeno, na njih staviti svoj pečat, ali tek pošto je obavio predviđenu proceduru upoređivanja prevedenih i originalnih materijala.

Iako prevodioci i sudski tumači Surčin obavljaju poslove koji se međusobno prožimaju i dopunjuju, niste u obavezi da kod nas obavite oba posla, to jest i prevođenje i overu dokumenata. Možete nam, dakle, doneti i već prevedena dokumenta za koja se traži overa sudskog tumača i on će na njih staviti svoj pečat, ukoliko su ispunjena sva zakonom propisana pravila za takav postupak. Osim toga, naš stručni tim lektora i korektora može, na vaš zahtev, da izvrši i potpunu redakturu materijala koje je za vas preveo neko drugi, ali niste zadovoljni obavljenim poslom ili on nije urađen prema pravilima službe.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Surčin?

Poštujući čuvenu maksimu koja tvrdi da je vreme novac, prevodioci i sudski tumači Surčin svojim klijentima štede i jedno i drugo i nude im priliku da na istom mestu, u predviđenim rokovima i po najpovoljnijim cenama na tržištu dobiju precizno i tačno prevedenu dokumentaciju koju će, potom, ukoliko je to potrebno, svojim pečatom overiti ovlašćeni sudski tumač.

U pravnom i drugom poslovnom prometu, uloga sudskog tumača je od neprocenljive važnosti. Zapravo, dokument koji je neko preveo, ma koliko taj prevod bio savršen, je potpuno bezvrean u zakonskom smislu. Nijedna nadležna institucija ga neće, kao takvog, prihvatiti. Zbog toga je neophodno da se na takav dokument stavi pečat ovlašćenog sudskog tumača. Šta ta overa ustvari znači? Da bismo pojasnili, potrebno je da najpre opišemo način rada sudskog tumača. Dakle, nakon pro prevodilački tim uradi tačan prevod traženog dokumenta, on se prosleđuje na overu. Ali, sudski tumač Surčin neće na njega tek tako staviti svoj pečat. Pre svega, on je dužan da detaljnim upoređivanjem prevedenog dokumenta sa njegovom originalnom verzijom, potvrdi njihovu identičnost i tek tada ga overava svojim pečatom. Klijentima se moze činiti da su prevedeni dokument i njegova overena varijanta, zapravo potpuno isti, ali to uopšte nije tako. Overeni prevod, naime, ima zvaničnu potvrdu da je jednak originalu i da se, kao takav, može dalje koristiti u svim poslovima.

Imajući u vidu sve gore navedeno, od klijenata zahtevamo da nam, svakako, prilikom dostavljanja dokumenata koja se prevode i overavaju, donesu i njihove originale na uvid. To mogu da urade lično, ako dođu u jednu od naših poslovnica na teritoriji Beograda ili mogu svu dokumentaciju poslati preko neke kurirske službe ili „Pošte Srbije“. Neophodno je samo da pošiljka bude preporučena.

Postoji i jedna situacija kad je moguće da nam materijal koji se prevodi dostavite skeniran na mejl. To važi u slučaju da vam je neophodan hitan prevod, u izuzetno kratkom roku, pa prosto nema vremena za pomenuti način dostave, jer je važno da prevodioci što pre započnu i završe svoj deo posla. Ipak, da bi i sudski tumač mogao da na odgovarajući način izvrši overu, bićete u obavezi da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid.

Po završenom prevodu i overi, vaš materijal možete preuzeti lično, u našoj poslovnici gde je predat ili je, pak, moguće da vam ga pošaljemo preporučenom pošiljkom, preko neke kurirske službe. U tom slučaju biće potrebno da, osim prevoda i overe, izdvojite novac i za dostavu, prema važećem zvaničnom cenovniku službe koja će vam materijal doneti. Bilo bi poželjno da nam, na početku saradnje, naglasite koji od ova dva načina preuzimanja gotovih dokumenata vam više odgovara.

Koja dokumenta prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Surčin?

U poslovnim i drugim zakonskim transakcijama koriste se mnoga dokumenta i sva ona mogu biti prevedena i overena u našem stručnom timu. Prevodioci i sudski tumači Surčin, dakle, obrađuju svu poslovnu dokumentaciju, kao što su: statuti i osnivačka akta preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaji, ali i razne vrste faktura i svi tipovi ugovora. Pored toga, stavljanjem pečata sudskog tumača, pravno validni postaju i prevodi raznih potvrda i uverenja, poput potvrde o stanju na bankovnom računu, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, o prebivalištu ili o nekažnjavanju, kao i potvrde o redovnom zaposlenju. Osim toga, prevodioci i sudski tumači Surčin će za vas obraditi i sva dokumenta koja se tiču pravnog sistema, to jest sudova, poput presude o razvodu braka i drugih rešenja i sudskih presuda, odnosno svih pravnih akti. Kod nas, takođe, možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije.

U lična dokumenta koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Surčin, pre svega, spadaju lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Tu su, zatim, i saobraćajna i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, potvrda o prebivalištu, kao i izbod iz matične knjige umrlih.

Klijentima je za zaposlenje, nastavak školovanja ili, pak, ostvarivanje nekih drugih prava, vrlo često potreban prevod i overa dokumenata koji su vezani za obrazovni sistem, pa prevodioci i sudski tumači Surčin nude i ovu vrstu usluga. Ovde, pre svega, mislimo na diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrdu o položenom stručnom ispitu ili o redovnom školovanju, kao i potvrdu o položenim ispitima.

Da još jednom ponovimo, ukoliko odlučite da posao prevoda i overe dokumenata poverite našem stručnom timu, brzo, lako i relativno jeftino ćete doći do konačne verzije traženog dokumenta koja je zakonski validna i spremna za korišćenje u drugim poslovima.

Šta još treba da znate o radu prevodilaca i sudskih tumača Surčin?

Prevodioci i sudski tumači Surčin će, svojim profesionalizmom i širokim obrazovanjem, svakako učiniti da nam se klijenti, kada jednom uspostavimo saradnju, uvek iznova obraćaju za svaku potrebnu uslugu. Ipak, da bi oni svoj posao obavili na pravi način, biće im potrebne i neke dodatne informacije. Neophodno je, naime, da se klijent blagovremeno, u nadležnom sudu, raspita o tome koje su sve overe potrebne za dokument koji nam dostavlja na prevod, pošto pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoje i one koje se, u pravnom sistemu, tretiraju kao overe višeg ranga.

Recimo, pojedina dokumenta iz oblasti obrazovanja zahtevaju i takozvanu nadoveru, kojom ona postaju validna i za korišćenje u inostranstvu. Ovaj posao obavlja najpre Ministarstvo prosvete, pa posle toga Ministarstvi inostranih poslova.

Takođe, za neka dokumenta je, prema međunarodnoj konvenciji, potrebna i overa takozvanim haškim Apostille pečatom, odnosno legalizacija overenog prevoda. Ovu overu vrši teritorijalno nadležan sud u mestu u kome je izdat dotični dokument.

Kada je reč o javnim ispravama, može se zahtevati i diplomatsko – konzularna legalizacija, poznatija kao puna legalizacija, koju sprovode diplomatsko – konzularni predstavnici države u kojoj će se koristiti dotični dokument, potvđujući na taj način njegovu istovetnost sa originalom.

Kako do informacija o Apostille–u i nadoveri?

Prema redosledu i nivou overavanja dokumenata, nadležni organi u našoj zemlji su sledeći: osnovni sudovi, pa Ministarstvo pravde, Ministarstvo inostranih poslova i, najzad, diplomatsko – konzularno predstavništvo države u kojoj će tražena dokumenta biti upotrebljena.

Sve informacije o neophodnim overama zainteresovane stranke mogu dobiti u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici, broj 15, kao i u jednom od tri osnovna suda, koji se nalaze na Novom Beogradu. Prvi osnovni sud je u Bulevaru Nikole Tesle 42, a Drugi i Treći u Bulevaru Mihajla Pupina, brij 16. Treba imati u vidu da su osnovni sudovi teritorijalno nadležni za određene opštine, a Surčin spada u domen rada Trećeg osnovnog suda.

Poštovanje privatnosti klijenata i cena usluga

Svi prevodioci i sudski tumači Surčin imaju visoko obrazovanje i zavidan nivo znanja konkretnog jezika, ili više njih. Oni su, takođe, široko obrazovane osobe, sa brojnim interesovanjima, dobro upućene u pravnu terminologiju koja se koristi prilikom prevođenja dokumenata. Zakletvom koju su položili pre stupanja na dužnost, obavezali su se da će, iznad svega, čuvati privatnost svojih klijenata i podataka koji su im povereni. Sve ovo je garancija da ćete poslom koji obave prevodioci i sudski tumači Surčin biti više nego zadovoljni i da će se naša saradnja nastaviti i u budućnosti, kad god budete imali potrebu za ovakvom vrstom usluga.

Cena prevoda i overe dokumenata nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Da ne bi bilo zabune, jedna strana prevedenog dokumenta je isto što i jedna strana prevedenog teksta, što, prema pravilima prevodilačke struke, iznosi 1800 slovnih mesta kucanig teksta, sa uračunatim razmacima.


Kategorije prevoda za Surčin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Surčin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Surčin

Spisak sudskih tumača za opštinu Surčin Sudski tumači za opštinu Surčin Spisak sudskih tumača za opštinu Surčin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Surčin

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Surčin Sudski tumači za opštinu Surčin Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Surčin

Sudski tumači i prevodioci u Surčinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!