Sudski tumači i prevodioci Svrljig

Svrljig je gradsko naselje, smešteno na oko 25 kilometara severoistočno od Niša, na srednjem toku Svrljiškog Timoka. U sastav istoimene opštine, pored pomenutog mesta, ulazi i 38 seoskih naselja. Prema najnovijoj administrativno - teritorijalnoj podeli, područje pripada Niškom upravnom okrugu, a leži između venaca Svrljiških planina, Paješkog kamena, Tresibabe, Kalafata, Golaka, kao i Knjaževačke, Belopalanačke Niške i Aleksinačke kotline i oblasti koju zahvata Sićevačka klisura. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u Svrljigu živi više od 7 hiljada ljudi. Najveći broj stanovnika je srpske nacionalnosti, a u malom procentu javljaju se i Romi, Crnogorci, Makedonci, Bugari i ostali. Najstariji preci žitelja ovog mesta su, zapravo, bili Timočani koje je, početkom 7. veka, ovde naselio vizantijski car Iraklije iz krajeva severno od Karpata, kako bi Vizantijsko carstvo štitili od avarskih napada. No, usled burnih događaja u istoriji pomenutih krajeva, tu su se doseljavali i pripadnici romanske etničke grupa sa severa, sa juga su dolazili Srbi sa Kosova i iz Sanđžaka, kao i stanovništvo pirotske i trnske oblasti sa istoka.

Svrljig su osnovali Rimljani 29. godine pre naše ere, nakon što su pokorili Tračane i nazvali ga Timacus Maius. Podelom Rimskog carstva, mesto je pripalo Vizantiji, te se kasnije javlja pod imenom Timadocsion. Stefan Nemanja je osvojio Svrljig 1182. godine i pripojio ga srednjovekovnoj srpskoj državi. Turci su ga zauzeli 1386., a polovinom 15. veka počinju tu da naseljavaju svoje stanovništvo i da grade đžamije, hanove i kule. Nakon čuvene Svrljiške bune 1833. godine, kraj je oslobođen od Turaka i tri godine kasnije, Svrljig postaje okružno mesto, sa sedištem u Niševcu. Središte Svrljiškog sreza preneto je kasnije u Derven, koji je 1904. godine dobio status varošice i tada mu je ime promenjeno u Svrljig.

U ovom gradskom naselju danas postoji osnovna i srednja škola, u kojoj se obrazuju budući mašinski i ekonomski tehničari. Centar za turizam, kulturu i sport predstavlja jedinu ustanovu kulture u opštini, a u njegovom sastavu radi biblioteka i zavičajna muzejska zbirka, koja se bavi sakupljanjem, obradom, zaštitom i objavljivanjem istorijskih dokumenata vezanih za ovaj kraj. Centar organizuje i tradicionalnu pesničku manifestaciju „Dani Gordane Todorović“, posvećenu poznatoj srpskoj pesnikinji rodom iz ovih krajeva, Sabor gajdaša, Dečji i Božićni festival, Vidovdanski turnir, Likovnu koloniju i Belmužijadu, posvećenu tradicionalnom svrljiškom specijalitetu koji se pravi od mladog ovčijeg i kravljeg sira i projinog brašna.

Kako Akademija Oxford teži da stalno obogaćuje i širi mrežu svojih usluga, kao i njihovih korisnika, i u Svrljigu smo u prilici da svim stanovnicima koji za tim imaju potrebe ponudimo usluge visoko obrazovanih i stručnih prevodilaca i sudskih tumača, spremnih da bilo koji službeni dokument ili javnu ispravu prevedu i overe prema propisanim pravilima. Takođe, zainteresovani žitelji Svrljiga i okolnih mesta mogu pohađati naše sertifokovane kurseve stranih jezika koje vode iskusni i umešni predavači, mogu se osposobiti za rad na računarima prema svim svedskim standardima, profesionalno obučiti, odnosno, prekvalifikovati se ili dokvalifikovati, za razne poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u bilo kojim gimnazijama, srednjim i višim školama ili na fakultetima.Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Svrljig?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod dokumenata i javnih isprava u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji koja obuhvata neki od preko 40 jezika za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Osim uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, radimo i sa onima koji su najpopularniji i imaju najveći broj govornika, poput, recimo, engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, španskog, ali i italijanskog, grčkog, arapskog, turskog i kineskog. Prevodilac i sudski tumač Svrljig prevodi i u domenu nama teritorijalno bliskih jezika – mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog, ali i poljskog, češkog, slovačkog, holandskog, ukrajinskog i slovenačkog jezika. Osim japanskog i latinskog jezika, možete dobiti i prevod koji uključuje skandinavske jezike: norveški, švedski, finski i danski, kao i one jezike koji su retko gde u prevodilačkim centrima zastupljeni, a to su, na primer, estonski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i persijski. U našem stručnom timu nalazi se i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik koji će pružiti potrebne usluge klijentima sa slušnim i govornim poteškoćama i pomoći im da lakše obave sve administrativne poslove koji se tiču obrade zvaničnih materijala.

Usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih prevodilačkih agencija jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Naime, uobičajeni način rada u situaciji kada klijent ima dokument izdat na nekom stranom jeziku i treba da ga prevede na neki drugi, takođe strani jezik, jeste da se sadržaji najpre prebacuju na srpski, pa tek onda na traženi jezik. Međutim, prevodilac i sudski tumač Svrljig je u toj meri stručan i opšte obrazovan, iskusan i širokih afiniteta, da može pomenuti posao da obavi brzo i kvaitetno, neposredno prevodeći sa osnovnog na traženi jezik i potpuno, pri tom, zaobilazeći srpski. Na taj način se ne samo štedi vreme, već i novac naših klijenata, budući da će za istu uslugu na drugim mestima platiti više nego kod nas, s obzirom da u njenoj realizaciji učestvuje više prevodilaca.

Iako je za vas, kao klijente, najpovoljnije da u našem prevodilačkom centru dobijete kompletnu obradu materijala, koja obuhvata i prevod i overu, možete nas angažovati i kada vam je potreban samo neki od segmenata ove usluge. Tako će, na primer, prevodioci i sudski tumači Svrljig prihvatiti i da izvrše samo overu vaših dokumenata čiji ste prevod već uradili na nekom drugom mestu. Napominjemo da smo i u ovakvoj situaciji obavezni da poštujemo zakonsku proceduru, koja predviđa da samo prevodi koji se u svemu poklapaju sa originalom mogu biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, te će se u tu svrhu izvršiti temeljno upoređivanje prevedenog i izvornog dokumenta. Ukoliko su pomenuti materijali identični, prevodilac i sudski tumač Svrljig će prevod overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te mu na taj način obezbediti status koji u pravnom prometu imaju i ostala validna dokumenta.

Ukoliko se, međutim, ispostavi da prebacivanje sadržaja na traženi jezik nije urađeno na adekvatan način ili da postoje izvesna odstupanja od izvora, prevod neće moći da bude overen. I u tom slučaju možemo da vam ponudimo rešenje! Svakako da ne mislimo da naši stručnjaci treba ponovo da prevode vaš dokument, već da lektori i korektori mogu da urade redakturu spornog teksta i u njemu isprave sve što je potrebno. Oni će, pre svega, detektovati nepravilnosti, u svemu uskladiti prevod sa originalom i ispraviti eventualne pravopisne, gramatičke i stilske greške. Nakon ovakve intervencije, vaš dokument će, bez problema, proći overu sudskog tumača i postati važeći i upotrebljiv u pravnom saobraćaju.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Svrljig?

Zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama, kao i dugogodišnjem iskustvu u obradi zvaničnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači Svrljig kadri su da se nose i sa najzahtevnijim zadacima u svom poslu. Osim fakultetskih diploma, oni poseduju izvanredne pisane i govorne sposobnosti kada su u pitanju jezici sa kojima rade, a nemali broj njih su i izvorni govornici. Kako bi mogli i da overe prevedene materijale, upoznati su sa svim pravnim propisima i stručnim terminima i izrazima, te zaista predstavljaju pravi izbor kada je reč o obradi službenih spisa.

U našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju sva lična dokumenta u koja, pre svega, spadaju lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige umrlih (umrlica).

Prevodilac i sudski tumač Svrljig vrlo često ima zadatak da obradi razna dokumenta neophodna za poslovanje koje obuhvata više različitih država. Tako radi sa rešenjem o osnivanju privrednog lica, godišnjim izveštajima, svim vrstama biznis ugovora (kupoprodajnim, ugovorima o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogim drugim), ulaznim i izlaznim fakturama, a uz to i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansom stanja i uspeha, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i sa poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda i ostalim sličnim materijalima. Savremeni biznis ne može se ni zamisliti bez javnog prikupljanja poslovnih ponuda, te se u našem prevodilačkom centru, na zahtev klijenata, prevodi i overava i kompletna tenderska dokumentacija u koju spadaju predmeri, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, obrasci i uputstva za ponuđače. Svi pojedinci ili firme koji se bave poslovima vezanim za građevinu, nauku ili tehniku imaju potrebu za overenim prevodima materijala koji se tiču ovih oblasti, te prevodilac i sudski tumač Svrljig obrađuje i građevinske projekte, naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala srodna dokumenta.

Pored različitih sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Svrljig prevode i overavaju i saglasnost o zastupanju, razne izveštaje, pravilnike, punomoćja, ovlašćenja, sertifikate, licence, izjave pojedinaca, ali i zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, sve tipove zakonski zasnovanih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih, kao i druga srodna dokumenta.

Predmet overe i prevoda često su i materijali koji su na neki način povezani sa obrazovanjem, pa prevodilac i sudski tumač Svrljig radi sa diplomom i dodatkom diplomi, prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjem o položenim ispitima, te sa potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i mnogim drugim zvaničnim dokumentima koja se koriste radi školovanja, usavršavanja ili zapošljevanja u inostranstvu.

U raznim situacijama nadležnim službama je potrebno predati neku potvrdu ili uverenje u cilju ostvarivanja izvesnih prava, te kod nas možete dobiti overen prevod potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, te one o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje, na primer, nije moguće zasnovati bračni odnos u nekoj stranoj zemlji.

Mnogim klijentima je zarad lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata potreban prevod i overa različite dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i raznih drugih sličnih materijala, pa prevodilac i sudski tumač Svrljig izlazi u susret i ovakvom tipu zahteva.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi naši stručnjaci su, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i time se obavezali da će posao uvek obavljati u skladu sa važećim zakonskim regulativama i, iznad svega, poštovati privatnost i zahteve svojih klijenata. Kako je jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford upravo zadovoljstvo i sigurnost svih koji koriste usluge koje nudimo, možete računati na našu apsolutnu diskreciju i bezuslovno čuvanje svih vaših službenih dokumenata i podataka koji se u njima nalaze. Dok su kod nas, materijali koje obrađujemo, biće zaštićeni od svake potencijalne zloupotrebe a vi ćete, u dogovorenom terminu, po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu i bez lutanja od službe do službe, na jednom mestu dobiti prevod i overu isprava, na zavidnom nivou kvaliteta.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Svrljig?

Obrada zvaničnih materijala je kompleksan i zahtevan posao koji se grubo može podeliti na dve etape – prevođenje i overu. No, ova dva procesa se ne mogu nikada potpuno odvojiti, budući da jedan drugog uslovljavaju. Sam postupak prebacivanja sadržaja osnovnog dokumenta na traženi jezik mora biti urađen pedantno i pažljivo, pošto se očekuje da se prevod u sadržaju i stručnim terminima u potpunosti poklapa sa originalom. Dokument na novom jeziku se piše u skladu sa stilom izrade zvaničnih spisa, a svakako se poštuju i gramatička i pravopisna pravila ciljanog jezika. Gotov prevod kontrolišu najpre sami jezički stručnjaci koji su na njemu radili, a potom prolazi i lektorsku kontrolu, za slučaj da je u prvom pregledu nešto promaklo. Ovako upakovan i stilizovan dokument dolazi u ruke sudskog tumača koji, pre svega, vrši njegovo fizičko upoređivanje sa originalom. Ukoliko utvrdi da se ova dva pisana materijala u svemu, osim u jeziku, poklapaju, overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Tada on postaje validan i potpuno upotrebljiv sa stanovišta prava i zakona i u tom obliku će ga prihvatiti sve nadležne institucije jednog sistema.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Svrljig mogao da ispuni sva vaša očekivanja, te da, nakon prevođenja, i overi vaš dokument, morate nam na uvid dostaviti originale ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u odgovarajućoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru sa kojim, tom prilikom, možete definisati i sve detalje naše buduće saradnje. Ako vam to iz nekog razloga ne odgovara, nudimo vam i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi. Ponekad se dešava da klijent nije u prilici da prihvati rokove koje mu prevodioci i sudski tumači Svrljig nude za završetak posla, pošto mu je potreban „hitan prevod“ dokumenata. U našem centru, naravno, možete dobiti i ovu uslugu, a njena specifičnost ogleda se i u tome što jedino u toj situaciji možete skenirati materijale koji treba da se obrade i poslati nam ih elektronskom poštom. To je, naime, najbrži način slanja, a u opisanom slučaju svaki trenutak je dragocen. Međutim, kako se mejlom ne mogu slati originali, molimo vas da ne zaboravite da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste tražili za završetak posla, donesete ili na opisane načine pošaljete i ova izvorna dokumenta, kako bi prevodi mogli da budu regularno i overeni.

Kada se obrada završi, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju se klijentu. Preuzimanje dokumenata ili njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između vas, kao korisnika naših usluga, i našeg prevodilačkog centra, a na način koji vama najviše odgovara. Možete, naime, doći u našu poslovnicu i lično podići svoje materijale, a možete u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će obaviti kurirska služba sa kojom najčešće sarađujemo ili ćemo vam poslati dokumenta preporučenom poštanskom pošiljkom. Ovo se tretira kao posebna usluga u odnosu na one koje pruža prevodilac i sudski tumač Svrljig, te ćete troškove koji se na nju odnose platiti prilikom preuzimanja, a nezavisno od naše cene.

Cenovnik overa, prevoda, redakture i drugih poslova koji se obavljaju u našem centru možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u našoj filijali. Cene prevoda se određuju prema broju obrađenih strana, budući da se uvek na veliku količinu materijala odobrava određeni popust. Prevodioci i sudski tumači Svrljig se pridržavaju prevodilačkog standarda po kome se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima i to se odnosi na sve pisane materijale, pa i službena dokumenata. Kada je u pitanju „hitan prevod“, uz osnovnu cenu se obračunava i takozvani dodatak za hitnost, koji zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji se traži za kompletiranje obrade.

Šta je još bitno da znate u vezi sa overom dokumenata?

U većini slučajeva za uključivanje zvaničnih materijala u pravni sistem dovoljna je samo overa pečatom sudskog tumača. No, postoje i dokumenta kod kojih je potrebno uraditi i neku vrstu „overe iznad overe“, koja, zapravo, predstavlja stavljanje haškog Apostille pečata. Ova potvrda omogućava korišćenje isprava u svim državama koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Kako je nekadašnja Jugoslavija, čiji smo pravni sledbenici, bila jedna od potpisnica pomenute Konvencije, apostiliranje dokumenata se sprovodi i u našoj zemlji. Ovaj postupak se na drugačije načine primenjuje kod različitih tipova dokumenata, ali nikada ne isključuje overu pečatom sudskog tumača. Za overu Apostille pečatom u Republici Srbiji su zaduženi teritorijalno nadležni osnovn sudovi, koji se prema novom zakonu o sedištima ovih institucija, nalaze u svakom većem mestu.

Budući da apostiliranje ne spada u njihove dužnosti, prevodioci i sudski tumači Svrljig nisu u obavezi da do detalja poznaju sve pojedinosti ovod procesa, ali će vam, bez sumnje, saopštiti sve što s tim u vezi znaju i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Veoma je bitno da na vreme pribavite sve ove informacije, budući da se kod nekih dokumenata, pored prevoda, Apostille-om overava i original, a postoje i materijali kod kojih se traži da i sadržaj pečata bude preveden na ciljani jezik.

Valjalo bi da znate da se Apostille overa nikada ne traži za administrativne isprave koje su direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao ni za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Gde dobiti potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata?

U Svrljigu postoji Prijemna kancelarija za prijem i overu isprava i potpisa u kojoj se možete raspitati o svim navedenim pitanjima. Ova pravosudna institucija se nalazi u Radetovoj ulici bb, a njen broj telefona je 018-822-193. Ukoliko je potrebno, možete se obratiti i nadležnoj službi Osnovnog suda u Nišu, koji se nalazi u Ulici Vožda Karađorđa 23, a broj telefona je 018-504-100.

Zaista smo pokušali da do detalja objasnimo proces obrade zvanični materijala, kao i način rada našeg prevodilačkog centra, ali ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite. Pokušaćemo da vam damo iscrpne odgovore i otklonimo sve nedoumice, a u slučaju da je i to potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Svrljig

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Svrljig


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Svrljig

Spisak sudskih tumača za grad SvrljigSudski tumači za grad SvrljigSpisak sudskih tumača za grad Svrljig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Svrljig

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SvrljigSudski tumači za grad SvrljigCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Svrljig

Sudski tumači i prevodioci u Svrljigu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!