Sudski tumač Žabalj

Gradsko naselje Žabalj nalazi se u Vojvodini, u jugoistočnom delu Bačke, poznatom kao Šajkaška. Oblast je ime dobila po Šajkašima, posebnom rodu austriske vojske, koji se kretao u šajkama, dugim i uskim brodovima. Žabalj pripada Južnobačkom upravnom okrugu, a leži na raskrsnici puta koji od Novog Sada vodi do Zrenjanina i onog koji ide od Novog Sada do Sente. Opština Žabalj, pored pomenutog naselja, obuhvata i mesta Čurug, Đurđevo i Gospođinci, a prostire se između reke Tise i opština Bečej, Srbobran, Temerin, Novi Sad, Titel, Novi Bečej i Zrenjanin. Područje ove opštine je veoma bodato vodenim tokovima. Pored pomenute reke Tise, tu je i Stara Tisa, Jegrička reka, kao i sistem kanala Dunav - Tisa - Dunav.

U istorijskim izvorima Žabalj se prvi put spominje 1514. godine, kao tvrđava u kojoj je bio zarobljen Đerđ Doža, predvodnik seljačke bune protiv mađarskih zemljoposednika. U periodu turske vlasti, tokom 16. i 17. veka, u ovom naselju su živeli Srbi. Prvobitna naseobina je, zapravo, bila smeštena uz obalu reke Tise, ali je, nakon velike poplave 1784. godine, premeštena na današnje mesto. Tokom 18. i 19. veka Žabalj je bio u sastavu Vojne krajine, a od 1918. godine postaje deo Kraljevine Srba, Hravata i Slovenaca. Tokom Drugog svetskog rata nad stanovnicima Žablja izvršen je jeziv zločin za vreme mađarske okupacije. Tada je, naime, ubijeno 666 ovdašnjih žitelja, uglavnom Srba, među kojima su skoro polovina bili deca, žene i stara lica. Kao odmazdu za ovo zverstvo, partizani su dve godine kasnije ubili oko 2000 stanovnika Žablja mađarske i nemačke nacionalnosti.

Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u ovom naselju živi malo više od 9 hiljada ljudi, dok cela opština ima oko 26 hiljada stanovnika. Osim predškolske ustanove, na području opštine postoje 4 osnovne škole, po jedna u svakom mestu, kao i srednja stručna škola, sa jednim odeljenjem Gimnazije, u samom Žablju. Najdominantnija grana poljoprivrede je ratarstvo, a najviše se gaje kukuruz i pšenica, kao i suncokret i šećerna repa. U industrijskoj proizvodnji dominiraju oblasti agroindustrije, odnosno prerada šećera, gde je veoma važna DD Fabrika šećera „Šajkaška“. Razvijena je i metalska industrija, a u toj sferi je značajno DP „Vos“, koje se bavi proizvodnjom i montažom opreme za stočarstvo, ventilacionih sistema i slično, kao i Društveno preduzeće za proizvodnju poljoprivrednih mašina i rezervnih delova za poljoprivredne mašine „1. Oktobar“.Kulturnom delatnošću u opštini Žabalj bavi se Opštinska narodna biblioteka „Veljko Petrović“, a ovde se mogu videti i raznovrsni spomenici vezani za revolucionarnu prošlost, kao što je Spomenik Šajkaškom partizanskom odredu na reci Tisi, ali i bogata Zavičajna muzejska zbirka.

Žitelji Žablja i okolnih naselja mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, postati korisnici kvalitetnih usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji se bavi prevodom i overom svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Kod nas, takođe, mogu naučiti neki strani jezik na sertifikovanim i dobro organizovanim kursevima, obučiti se da rade na računaru, profesionalno se osposobiti, odnosno, dokvalifikovati ili prekvalifikovati, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i pohađati pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Žabalj?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji službenih materijala mogu biti prebačeni u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima je, podrazumeva se, i srpski. Tu su razni slovenski jezici - ruski, ukrajinski, makedonski, bugarski, slovenački, hrvatski, bosanski, kao i češki, poljski i slovački, ali i ostali koji se govore u zemljama koje su nam teritorijalno bliske - mađarski, rumunski, albanski, te italijanski, grčki, ali i uvek popularni i traženi engleski, nemački, francuski, španski i portugalski. Prevodilac i sudski tumač Žabalj radi i sa turskim, arapskim, holandskim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi - norveškim, danskim, švedskim i finskim. Zvanična dokumenta i javne isprave, prevode se i u kombinaciji koja na jednoj strani obuhvata kineski, japanski ili čak latinski jezik, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali se i danas smatra jezikom pojedinih naučnih disciplina, poput prava, medicine, farmacije ili veterine. S obzirom na to da je u našoj zemlji malo istinskih stručnjaka za korejski, pakistanski, estonski, hebrejski, romski i persijski jezik, sa ponosom ističemo činjenicu da su upravo jedni od njih članovi naše profesionalne ekipe, te smo u mogućnosti da klijentima ponudimo prevod dokumentacije i u domenu pomenutih jezika. Podržavajući savremena nastojanja da se osobama sa slušnim i govornim poteškoćama omogući nesmetano funkcionisanje u svim aspektima društvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Jasno je da najčešće radimo prevode materijala sa nekog stranog jezika na srpski i obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik, ali je prevodilačka usluga po kojoj smo prepoznatljivi takozvani direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Pojasnićemo sve jednim primerom. Uzmimo, recimo, da imate neki ugovor, izvorno napisan na nemačkom jeziku koji, radi obavljanja određenog posla, mora da se prevede na francuski. Ovakav tip prebacivanja sadržaja prevodilac i sudski tumač Žabalj obavlja neposredno, u jednom potezu i odmah prevodi sa osnovnog na ciljani strani jezik, a ne na način koji se uglavnom praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima, to jest da materijal sa osnovnog jezika prevede na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Dakle, zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti, opštoj informisanosti, iskustvu i prevodilačkoj veštini, naši eksperti mogu klijentima da omoguće dobijanje traženih dokumenata za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da za pomenutu uslugu neće biti potrebno angažovanje dva prevodioca - jednog specijalizovanog za izvorni, a drugog za ciljani jezik.

Svi u prevodilačkom centru Akademije Oxford izuzetno poštuju korisnike svojih usluga, kao i njihovo vreme, te daju sve od sebe da posao koji im je poveren obave u što kraćem roku. No, ponekad se dogodi da klijentima ponuđeni termini ne odgovaraju, te traže takozvani „hitan prevod“ dokumenata, koji treba da se završi u periodu koji sama stranka odredi. Ovakva prevodilačka usluga podrazumeva maksimalno angažovanje i potpunu posvećenost, ali su prevodioci i sudski tumači Žabalj dorasli i takvom profesionalnom iskustvu, te posao obavljaju na visokom nivou kvaliteta, kao, uostalom, i u svakoj drugoj prilici. Cena ovakvog tipa prevoda će se, međutim, razlikovati od uobičajene, jer se tada, pored osnovnih troškova, obračunava i takozvani „dodatak za hitnost“. To je, zapravo, taksa koja se plaća usled vanrednih okolnosti u kojima se radi, a njen iznos će zavisiti kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji nam klijent ostavlja za završetak celokupnog posla.

S obzirom na to da je puna obrada dokumenata, koja obuhvata i prevod i overu, najpovoljnija i finansijski najisplativija za korisnike, najčešće i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluge. No, klijenti nam se ponekad obraćaju i sa pitanjem da li je u našem prevodilačkom centru moguće uraditi samo overu materijala koji je na traženi jezik već prebacio neki drugi stručnjak, a ne prevodioci i sudski tumači Žabalj. Budući da uvek nastojimo da zadovoljimo potrebe svih svojih stranaka, prihvatamo da uradimo i ovakav posao, ali smo i tada dužni da sprovedemo adekvatnu proceduru, koja se, uostalom, primenjuje i kod prevoda izrađenih u našem centru. Dakle, na početku postupka overe vrši se detaljno upoređivanje donetog prevoda sa njegovim originalom, koji nam, u tu svrhu, takođe mora biti dostavljen na uvid. Cilj ove kontrole je da se utvrdi da li su ova dva dokumenta jednaka po pitanju sadržaja, upotrebljenih termina i stila izrade, jer jedino ako su svi ti uslovi ispunjeni, prevod može da bude overen. Sam čin legalizacije predstavlja stavljanje pečata na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj licenciranog sudskog tumača, kao i potpisivanje prevoda od strane ovlašćenog lica. Sada je ovaj dokument, sa stanovišta prava i zakona, potpuno validan i može se upotrebljavati u svim legalnim poslovima.

U slučaju da se, međutim, utvrdi da prevod koji imate u nekim pojedinostima odudara od svog izvora ili se u njemu uoče neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. Tada će prevodilac i sudski tumač Žabalj najverovatnije predložiti redakturu spornog teksta koju će izvršiti lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci i uvaženi članovi našeg tima. Nakon što pažljivo pregledaju prevod i original, izdvojiće i ispraviti sve gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške, u svim traženim aspektima uskladiti prevod sa originalom, proveriti tačnost prevoda stručnih izraza i termina i ponuditi vam dokument na novom jeziku, koji je napisan u skladu sa svim strogim pravilima rada sa zvaničnim materijalima, te će, bez problema, proći overu sudskog tumača i biti regularno overen. Na taj način ćete izbeći gubljenje vremena i novca koje bi iziskivalo ponovno prevođenje dokumenta.

Koja sve dokumenta mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Žabalj?

Ekipu pažljivo odabranih stručnjaka koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford čine diplomirani filolozi, ali i mnogi izvorni govornici, koji prevodilačke poslove obavljaju na vrhunskom nivou. Svi prevodioci i sudski tumači Žabalj savršeno vladaju jezicima za koje su specijalizovani i poseduju potrebne licence za rad odobrene od strane nadležnih organa Republike Srbije. Iza njih su godine iskustva u poslovima obrade zvanične dokumentacije, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćaju kada imaju potrebu za uslugama prevoda i overe. S obzirom na to da rade sa materijalima koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, svi naši stručnjacu su veoma dobro upoznati sa aktuelnim zakonima i propisima, ali i sa stručnom pravnom terminologijom, koja je zastupljena u ovakvom tipu dokumenata. Stoga možemo da vam ponudimo primamljivu mogućnost da na jednom mestu, uvek u dogovoreno vreme, bez lutanja od jedne do druge službe, dobijete kvalitetan prevod, a nakon toga i overu vašeg dokumenta, te da nakon toga odmah možete da ga koristite u praksi.

Prevodilac i sudski tumač Žabalj je sposoban da profesionalno obradi sve tipove službenih materijala, bez obzira na to koliko su kompleksni njihovi sadržaji ili na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose.

Tako kod nas možete dobiti overene prevode svih mogućih potvrda i uverenja, koje u određenim situacijama treba da se predaju nadležnim službama radi podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja ličnih prava. Prevodilac i sudski tumač Žabalj iz ove sfere obrađuje potvrdu o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda, zatim uverenje o državljanstvu, potvrdu o redovnom zaposlenju, o redovnim primanjima, te o redovnom školovanju ili studiranju, kao i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju na bankovnom računu, uverenje o položenim ispitima, potvrdu o neosuđivanosti, kao i onu o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za sklapanje braka u nekoj stranoj zemlji.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebna kvalitetno prevedena i overena različita dokumenta kojima se potvrđuje vaš nivo obrazovanja ili koja su na neki drugi način vezana za obrazovni sistem i njegove institucije. Tako prevodilac i sudski tumač Žabalj profesionalno obrađuje diplome i sve dodatke koji uz njih idu, ali i prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i mnoge druge slične materijale.

Pored lekarskih nalaza, prevodioci i sudski tumači Žabalj prevode i overavaju i svu ostalu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju koja može biti potrebna klijentima za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. Tu, između ostalog, spadaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Osim tehničke, naučne i građevinske dokumentacije, koja obuhvata naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, te građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, prevodioci i sudski tumači Žabalj prevode i overavaju i sva ostala dokumenta potrebna za vođenje poslova na nivou više država. To su, na primer, statuti preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja, kao i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, bilansi uspeha, te poreski identifikacioni broj (PIB), finansijski izveštaji i razne vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, ali i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač Žabalj izdaje overeni prevod svih dokumenata koja su potrebna za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu. To su uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode ličnih isprava, odnosno, lične karte i pasoša, ali i mnogih drugih dokumenata koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, poput, na primer, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (poznatih kao krštenica, venčani list i umrlica, zatim raznih vrsta dozvola - vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i ostalih srodnih materijala.

Prevodilac i sudski tumač Žabalj prevodi i overava ugovore o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti, kao i sve ostale vrste pravno utemeljenih sporazuma. U domen njihovog rada spadaju i ostala pravna akta, odnosno službeni materijali koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su, između ostalog, različite sudske odluke, presude i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, te naslednička i ostale zvanične izjave pojedinaca, zahtevi za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, ali i svi tipovi ovlašćenja, izveštaja, pravilnika, punomoćja, sertifikata i licenci. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Žabalj uradiće kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, osnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Bezbednost dokumenata koja nam se dostavljaju na obradu je nešto čemu poklanjamo posebnu pažnju. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Žabalj su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Time su se obavezali da će u svom poslu uvek postupati u skladu sa važećim zakonima i propisima i više od svega poštovati ličnost i privatnost svih korisnika svojih usluga. Možete, dakle, biti uvereni da će svi vaši materijali dok su na obradi u našem centru biti sigurni i zaštićeni od svake moguće nepoželjne upotrebe. To isto važi i za podatke sadržane u dokumentima koja se prevode i overavaju, budući da se oni tretiraju kao najstroža poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko odlučite da za pomenute poslove angažujete naše stručnjake, dobiti perfektan prevod traženih materijala, njihovu overu pečatom licenciranog stručnog lica, ali i zagarantovanu bezbednost i diskreciju.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Žabalj?

Da bi materijali na novom jeziku mogli da postanu deo zvaničnog pravnog prometa, proces njihovog prevođenja mora biti adekvatan. Preciznije rečeno, celokupan sadržaj osnovnog dokumenta valja, bez ikakvih improvizacija i subjektivnih izmena, da bude prebačen na jezik koji klijent traži. Ovo se posebno odnosi na prevod stručnih izraza i termina, na čijem značenju i počiva suština jednog zvaničnog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Žabalj savršeno poznaju sva gramatička i pravopisna pravila jezika za koji su specijalizovani, te ih se, u svom radu, striktno pridržavaju, a novi dokument prilagođavaju duhu traženog jezika, kao i specifičnom stilu u kome su napisani službeni materijali. Kada se prevod završi, prolazi dve kontrole. Prvu obavljaju sami prevodioci, a za drugu su zaduženi lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške i nepravilnosti. Tako će sve biti dovedeno u savršen oblik pre nego što počne proces overe. Njegov prvi deo čini obavezni postupak upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnom verzijom istog. Radi se o tome da je neophodno da se potvrdi njihova istovetnost u svakom pogledu, osim, naravno, u jeziku kojim su napisani. Ako su ispunjeni svi predviđeni uslovi, to jest, ako je prevod sadržajno, terminološki i stilski jednak svom izvoru, prevodilac i sudski tumač Žabalj ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim stavlja i svojeručni potpis. Time je potvrđeno da dokumet na novom jeziku ima istu zakonsku težinu kao i njegov original, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu.

Ako odlučite da su prevodioci i sudski tumači Žabalj prave osobe za obradu vaših službenih materijala, morate ispuniti samo jedan uslov za uspešnu saradnju, a to je da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti lično, tako što ćete dokumenta doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili tako što ćete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koju odaberete. Jedino kada tražite da vam uradimo „hitan prevod“ materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, jer je u toj situaciji za ispunjenje vaših zahteva bitan svaki sekund, a ovo je najbrži put do naših prevodilaca. Ipak, moramo da napomenemo da ćete imati obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, dostavite i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Žabalj mogao da obavi sve što se od njega očekuje.

Gotova dokumenta zajedno sa originalima, možete lično podići u našoj filijali ili navesti adresu na koju želite da vam budu poslata. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Ovu uslugu ćete platiti sasvim odvojeno od troškova prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga naših stručnjaka, a po ceni koju odredi angažovana dostavna služba.

Cene svih usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije ćete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Valjalo bi da znate da prevodilačko pravilo predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči i da se ono primenjuje kod svih pisanih materijala.

Šta je Apostille pečat?

Postoje dokumenta koja, pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. To bi moglo da se tretira kao overa višeg nivoa, a za postupak apostiliranja su u našoj zemlji zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi.

Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, a nije ni predviđena za sva dokumenta. Tako se ovaj postupak, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Takođe, proces apostiliranja ima čitav niz specifičnosti. Pre svega, on se ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala. Tako ima onih gde se na ovaj način overava samo prevod, a kod nekih je, opet, predviđena legalizacija i prevoda i originala. Kako je Apostille pečat urađen u obliku štambilja u koji se upisuju traženi podaci, ponekad ja potrebno na ciljani jezik prevesti i sadržaj samog pečata.

Veoma je važno da se blagovremeno obavestite o pojedinostima apostiliranja za vaš konkretni dokument, a kako prevodioci i sudski tumači Žabalj nisu zaduženi za ovu vrstu overe, moći će samo da vam daju osnovne smernice i upute vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu detaljno raspitati.

Ako je za vaš materijal potrebna Apostille overa, dotičnoj službi odnovnog suda podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije o apostiliranju dokumenata?

Sve što vas interesuje o overi službenih materijala Apostille pečatom možete saznati u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Novom Sadu, koji je nadležan za područja opština Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srenski Karlovci, Temerin, Titel i, naravno, za grad Novi Sad. Adresa suda je Sutjeska 3, a broj telefona 021-4876-100.

Bez ikakvog ustručavanja nam se obratite ukoliko želite bilo šta da pitate u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade dokumentacije. Ako bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Žabalj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Žabalj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Žabalj

Spisak sudskih tumača za grad ŽabaljSudski tumači za grad ŽabaljSpisak sudskih tumača za grad Žabalj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žabalj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŽabaljSudski tumači za grad ŽabaljCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žabalj

Sudski tumači i prevodioci u Žablju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!