Sudski tumač Kosovska Mitrovica

Kosovska Mitrovica je grad u severnom delu Kosova i Metohije, koji predstavlja i centar istoimene opštine, ali i Kosovskomitrovačkog upravnog okruga, kome teritorijalno pripada. Mesto je, zapravo, locirano na severu Kosovske kotline, sa svih strana okruženo planinom Mokrom Gorom, ali i obroncima Golije i Kopaonika. Kroz grad protiče reka Ibar, koja ga, zapravo, deli na severni i južni deo, a tu su i reke Sitnica i Ljušta. Opština Kosovska Mitrovica je, takođe, tokom Ibra, podeljena na severni, srpski, i južni, albanski, deo i obuhvata 49 seoskih i pomenuto gradsko naselje.

Kosovska Mitrovica je jedna od najstarijih naseobina na Kosovu. Iako se prvi put u pisanim izvorima javlja u srednjem veku, naziv mesta potiče iz 14. veka, po crkvi Svetog Dimitrija Solunskog, koju je 1315. godine kralj Milutin darovao svojoj zadužbini - manastiru Banjska.

Na teritoriji današnjeg grada otkriveni su materijalni ostaci koji svedoče o bavljenju rudarstvom još iz perioda neolita, kao i rimske statuete i žrtvenici. Vizantijski car Justinijan je na brdu iznad grada podigao tvrđavu Zvečan, koja će imati važnu ulogu u srednjevekovnoj istoriji Srbije. U doba turske vlasti, Kosovska Mitrovica je bila mala orjentalna varošica, a po završetku Prvog balkanskog rata 1912. godine, kao i preostali deo Kosova i Metohije, ulazi u sastav Kraljevine Srbije, pa od 1918. Postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle završetka Drugog svetskog rata, ime grada je, u skladu sa načelom da po jedan grad u svakoj republici i pokrajini treba da nosi ime Josipa Broza Tita, promenjeno u Titova Mitrovica, ali mu je 1991. vraćen stari naziv.

Stvarni privredni razvoj Kosovske Mitrovice započeo je u 19. veku, kada je jedna engleska kompanija počela da vrši eksploataciju ruda olova i cinka u obližnjem rudniku Trepča, mada su iskopavanja na ovom prostoru započeta još u doba Nemanjića. Tako je ovaj grad postao jedan od najvećih, ali i najzagađenijih industrijskih centara na Kosovu, ali i u Srbiji. U Kosovskoj Mitrovici radila je i Fabrika superfosfata i Fabrika akumulatora „Trepča“, ali je posle NATO agresije i etničkog čišćenja poslovanje rudnika i ovih industrijskih pogona u potpunosti zamrlo.

Prema zvaničnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, gradsko naselje Kosovska Mitrovica ima skoro 34 hiljade stanovnika, dok na području cele opštine živi gotovo 72 hiljade ljudi. No, budući da su Srbi u najvećem broju bojkotovali popis, realni broj žitelja je veći za oko 20 hiljada.

Kako je grad danas podeljen na dva dela, svi administrativni i kulturni objekti ostali su na južnom, albanskom području, pa i pravoslavni hram posvećen Svetom Savi, izgrađen na mestu koje je, krajem 19. veka, označio Branislav Nušić, tadašnji konzul u ovom gradu. Kako su Srbi ostali bez Kulturnog centra, Gradske biblioteke, galerije i amaterskog pozorišta, za kulturnu delatnost morali su da koriste prostorije nekadašnjeg Tehničko - metalurškog fakulteta. Tako je Sabor kulturno - umetničkog stvaralaštva Srbije, posle 18 godina pauze, obnovljen 2011. godine. Na ovoj manifestaciji okupljaju se pisci, likovni umetnici, folklorni ansambli i značajne ličnosti iz kulturnog života Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Budući da je hram Svetog Save ostao u albanskom delu, nakon NATO agresije, kod Srba u severnom delu grada javila se potreba za izgradnjom nove crkve. Tako je na brdu iznad mesta, na lokaciji vidljivoj iz svih delova Kosovske Mitrovice, počela gradnja crkve Svetog Dimitrija, koja je završena u novembru 2005. godine i osveštana na Mitrovdan, dan gradske slave.

S obzirom na to da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da usluge prevoda i overe zvaničnih dokumenata i javnih isprava učini dostupnim što širem krugu ljudi, i žiteljima Kosovske Mitrovice i okolnih naselja možemo da ponudimo prebacivanje sadržaja bilo koje vrste službenih materijala u okviru više od 40 svetskih jezika, ali i legalizaciju prevoda na zakonom definisan način. Pored pomenutog, zainteresovanim stanovnicima ovih krajeva možemo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima prema svim savremenim standardima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim institucijama, kao i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i kvalifikovani predavači, a nakon kojih uspešni polaznici dobijaju sertifikate koji su priznati svuda u svetu.Šta sve za vas mogu da učine prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica?

Jezički stručnjaci koji čine profesionalni tim Akademije Oxford poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore u celom svetu. Osim onih koji spadaju u grupu najtraženijih i svuda zastupljenih, kao što su engleski, nemački, francuski i ruski, prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica prevode i u okviru arapskog, turskog, grčkog, italijanskog, portugalskog i španskog jezika. Usled teritorijalne blizine i povezanosti, na našim prostorima se vrlo često traže prevodi koji, pored uobičajnog srpskog jezika, obuhvataju i mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski, bosanski i slovenački jezik. Prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica poseduje licencu i za rad sa poljskim, češkim, slovačkim, holandskim, ukrajinskim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, poput, recimo, danskog, finskog, švedskog i norveškog. Iako se latinskine smatra živim, budući da se već vekovima nigde ne govori, i u naše vreme je zastupljen u pisanoj dokumentaciji vezanoj za oblasti farmacije, medicine, veterine i pravnih nauka, te svojim klijentima obezbeđujemo i prevode koji na jednoj strani uključuju ovaj jezik. Pored kineskog i japanskog jezika u našoj širokoj i bogati ponudi zastupljeni su i jezici čiji se poznavaoci teško mogu naći na našim prostorima, a to su estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik. Smatrajući da je važno da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti uključe u sve oblasti društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti usluge overe i prevoda.

Usluga koja nas, u svakom slučaju, izdvaja od ostalih institucija koje se bave ovim poslom jeste neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica toliko umešan u prevođenju, stručan i opšte obrazovan, a uz to ima i brojna i raznolika interesovanja i afinitete, tako da je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi direktan prevod dokumenata izvorno sačinjenih na nekom stranom jeziku na neki drugi jezik, koji takođe nije srpski. Da bi vam bila jasnija sva prednost ovakvog načina rada, napomenućemo da se opisana usluga u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, preciznije rečeno, materijali se sa osnovnog jezika prvo prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je, dakle, da će klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrsom usluga, u prevodilačkom centru Akademije Oxford svoja dokumenta na traženom jeziku dobiti za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da kod nas nije potrebno za opisani posao angažovati više različitih stručnjaka.

Prevodioci sudski tumači Kosovska Mitrovica će, u svakoj prilici, dati sve od sebe da posao koji im je poveren završe u što kraćem roku. Ponekad se, međutim, dogodi da klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, pošto mu je materijal na novom jeziku potreban za još kraće vreme, te tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod“ materijala i omogućimo korisniku da sam definiše termin za završetak prevođenja. Naši stručnjaci će tada zaista učiniti sve što je u njihovoj moći da ono što se od njih traži i ispune, a kvalitetnih obrade će, uprkos otežanim uslovima, ostati na uobičajeno visokom nivou. Treba napomenuti da će se cena ovakve prevodilačke usluge razlikovati od uobičajene, s obzirom na to da klijent tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvani „dodatak za hitnost“, čija se visina određuje na osnovu broja prevedenih strana, kao i u zavisnosti od toga koliko je kratak rok koji je klijent postavio za završetak kompletnog posla.

TESTOVI


Iako zaista odgovorno tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih na ovim prostorima, prihvatićemo vašu odluku da ovaj posao poverite nekim drugim kolegama koji nisu članovi našeg profesionalnog tima, a da od nas tražite samo da prevode legalizujemo. Postupak overe će i ovakvoj situaciji biti isti kao kod prevoda koje su uradili naši jezički stručnjaci, odnosno, prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica će prevod koji donesete morati pažljivo da prekontroliše poredeći ga sa originalom, koji nam se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Ukoliko utvrdi da je materijal na novom jeziku identičan tekstu izvornika, odnosno da se sa njim poklapa u sadržaju, stilu i korišćenim stručnim terminima, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis.Tako je dao zakonsku garanciju da je prevod jednak originalu i da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ako se, pak, dogodi da prevod koji imate nije u svemu veran tekstu izvornika ili su u njemu uočene neke druge nepravilnosti, neće moći da bude regularno overen. Tada će prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica predložiti redakturu spornog sadržaja, koju će, maksimalno profesionalno, uraditi naši lektori i korektori. Nakon što pažljivo pregledaju prevod i izvorni materijal, oni će u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti slovne, pravopisne, stilske i gramatičke greške ukoliko ih uoče u tekstu i prekontrolisati prevod stručnih izraza i termina. Na taj način će vam omogućiti da bez naknadnog prevođenje istog teksta, što bi dovelo do dodatnih troškova i nepotrebnog gubljenja vremena, dobijete materijal na jeziku koji vam je potreban koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen i uključen u međunarodni pravni promet.

Prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica obrađuju sledeća dokumenta

Da bi uopšte mogli da se bave prevodom i overom službenih materijala, naši stručnjaci su, pre stupanja na dužnost, stekli sve potrebne kvalifikacije. Osim diploma na traženim smerovima Filoloških fakulteta, dobili su i licencu za rad, odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet prevođenja podiže na još viši nivo, a klijentima nudi potrebnu bezbednost i sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica perfektno poznaju sve segmente jezika sa kojima rade i tokom prevođenja iznad svega poštuju gramatičke, pravopisne i ostale normative, a s obzirom na to da se bave i legalizacijom materijala koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, savršeno dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koje se javlja u ovakvom tipu dokumenata. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica su prekaljeni jezički stručnjaci sa godinama profesionalnog iskustva i rada sa materijalima ovakvog tipa, tako da predstavljaju pravi izbor za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

Osim stručnih materijala iz oblasti građevine, tehnike i nauke, u koje, pored ostalih, spadaju deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, kao i građevinski projekti sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica prevodi i overava i svekoliku poslovnu dokumentaciju, tačnije rečeno, pisane materijale koji se koriste u biznisu koji pokriva više država. Tu, na primer, spadaju ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, revizorski izveštaji, različite poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda, a uz to i finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), godišnji izveštaji, rešenje o osnivanju privrednog lica, kao i svi tipovi poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i slični. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih dokumenata koja vam mogu biti potrebna za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu, koji se vrlo često praktikuju u savremenom poslovanju. Tu se, recimo, misli na obrasce, opšte uslove, predmere, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U oblasti ličnih dokumenata prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica profesionalno obrađuje ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), potvrdu o prebivalištu, ali i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji se isključivo odnose na ličnost jedne osobe. Takva je, recimo, i većina spisa koji su na neki način povezani sa obrazovanjem, a traže se u slučaju zasnivanja radnog odnosa u nekoj stranoj zemlji ili, pak, školovanja i usavršavanja van granica svoje države. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica profesionalno obrađuje prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, diplome i sve dodatke koji uz njih idu, kao i ostala dokumenta kojima se potvrđuje stepen obrazovanja određene osobe ili način sprovođenja nastave u pojedinim obrazovnim institucijama.

U cilju ostvarivanja određenih zahteva ili nekih ličnih prava, bićete u situaciji da nadležnim institucijama morate da podnesete overene prevode različitih potvrda, uverenja, izjava, saglasnosti, zahteva ili dozvola i sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica za vas će obraditi potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju kao i potvrdu o neosuđivanosti, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, različite zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o mestu boravka i, naročito često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju,bez koje se ni u kakvoj situaciji ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Kako se danas mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge van granica svoje zemlje, javlja se i potreba za overenim prevodima svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da se u lečenju često koriste uvozni lekovi i preparati. Tako prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica prevodi i overava specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i mnoga druga slična dokumenta.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i službeni materijali koji se koriste u pravnim i sudskim poslovima koji obuhvataju više država. To su takozvana pravna akta u koja spadaju sve vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, od kojih se, recimo, posebno često obrađuje presuda o razvodu braka, ali i najrazličitiji pravilnici, izveštaji, sertifikati, licence, punomoćja, ovlašćenja i pravno utemeljeni sporazumi, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Predstavljamo jednu od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan i precizan prevod tekovina Evropske Unije.

Možete biti uvereni da će dokumenta koje nam dostavite na prevod i overu u našem prevodilačkom centru biti apsolutno zaštićena od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a vaša privatnost maksimalno poštovana. U prilog tome ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica, pre imenovanja, pred nadležnim državnim organima položili propisanu profesionalnu zakletvu i na taj način se obavezali na rad prema važećim zakonima i propisima ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. Podaci do kojih naši stručnjaci tokom rada dolaze biće tretirani kao najveća poslovna tajna, te ćete tako, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanom procedurom, kod nas dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna, kao i bezuslovnu diskreciju.

Kako radi prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica?

Postupak obrade službenih materijala grubo se može podeliti na proces prebacivanja na traženi jezik i overu u skladu sa zakonom. No ova dva segmenta nisu potpuno nezavisna, budući da se međusobno dopunjuju i uslovljavaju. Dakle, za konačnu formu zvaničnog dokumenta koja će biti prihvaćena u međunarodnom pravnom prometu neophodno je da sam proces prevođenja bude urađen u skladu sa pravilima, tako da prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica treba celokupan sadržaj osnovnog dokumenta adekvatno da izrazi na novom jeziku, bez ikakvih improvizacija ili subjektivnih stavova. To posebno važi za stručne izraze i termine, čiji prevod mora biti jasan i nedvosmislen. Podrazumeva se da u tekstu novog dokumenta ne sme biti jezičkih, slovnih, gramatičkih ili pravopisnih grešaka, te prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica u svom radu vrlo poštuje normative jezika na koji prevodi, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Gotov prevod proveriće najpre sami njegovi autori , a zatim i lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni greške koje su, eventualno, pri prvoj kontroli ostale neuočene. Tako materijal u savršenom obliku ulazi u postupak overe. Da bi prevod postao legalan, mora se najpre uporediti sa svojim originalom, kako bi se utvrdilo da li su ova dva dokumenta samo napisana različitim jezicima, a u sadržaju, upotrebljenim stručni terminima i stilu izrade sasvim identična. Ako je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Na taj način dao je zvaničnu potvrdu da je novi dokument potpuno jednak tekstu izvornika i da se u tom obliku može slobodno koristiti u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko se odlučite za saradnju sa našim stručnjacima jedina vaša obaveza biće da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili makar njihove regularno overene fotokopije, kako bi prevodilac i sudski tumač Kosovska Mitrovica mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodom. Materijale, dakle, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Jedino u slučaju da je potrebno da vam uradimo „hitan prevod“ možete dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, ali imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, dostavite i originale, kako bi naši stručnjaci mogli da ispune ono što tražite.

Bilo bi poželjno da nam na početku saradnje napomenete i kako biste želeli da podignete gotova dokumenta, zajedno sa originalima. Nudimo vam mogućnost da ih lično preuzmete u našoj filijali ili da vam ih na određenu adresu pošaljemo preporučenom pošiljkom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom duže vreme na tom polju sarađujemo. Usluga dostave tretira se kao dodatna u odnosu na poslove koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili prevodioci i sudski tumači Kosovska Mitrovica, te ćete je platiti najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cene svih usluga koje možemo da ponudimo dostupne su vam u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Valjalo bi da znate i da se cene prevoda formira na osnovu broja obrađenih strana, a u skladu sa prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, na jednoj od njih nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. To pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst.

Još nešto o overi dokumenata

U većini slučajeva za uključivanje prevoda u redovni pravni promet i njihovu legalizaciju dovoljna je overa koji sprovodi licencirani sudski tumač. Međutim ima i onih primera kada je neophodno sprovesti i overu više nivoa, takozvanim Apostille pečatom. Ovaj postupak je uveden nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisao međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata. Tako se, recimo, nikada ne primenjuje kod isprava koji su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava neposredno povezanih sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Još jedna specifičnost ove overe ogleda se u tome što se ona ne sprovodi na isti način kod svih službenih materijala, te je tako u nekim slučajevima potrebno prvo uraditi apostiliranje, pa tek onda prepustiti materijale prevodiocima i sudskim tumačima koji će ih prebaciti na traženi jezik i overiti u skladu sa propisima, a u drugim prilikama prvo se radi prevod i overa pečatom licenciranog stručnjaka, pa se tek onda na dokument stavlja Apostille. Kod nekih spisa potrebno je i sadržaj Apostille pečata prebaciti na ciljani jezik, s obzirom na to da je on urađen u obliku štambilja u koji su, na tačno određen način, uneti podaci koji su potrebni. Takođe, valja imati na umu da se kod nekih materijala overa Apostille-om radi samo na prevodu, a ima i onih primera kada je potrebno da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

U skladu sa Administrativnim uputstvom o Apostille pečatu, koje je donela Vlada Kosova, na teritoriji Kosova i Metohije legalizaciju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille pečatom može podneti stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati odgovarajućim ličnim dokumentom ili, pak, osoba koju je stranka u tu svrhu lično ovlastila. Apostille potvrda izdaje se u roku od 3 dana od podnošenja zahteva za sva dokumenta osim za ona koja su potrebna radi lečenja u inostranstvu, kada se ovaj postupak sprovodi u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Ukoliko ima bilo šta što biste želeli da pitate ,a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade zvanične dokumentacije, molimo vas da nas na neki način kontaktirate, a mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da vam damo što podrobnije objašnjenje. Ako bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kosovska Mitrovica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kosovsku Mitrovicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kosovska Mitrovica

Spisak sudskih tumača za grad Kosovska MitrovicaSudski tumači za grad Kosovska MitrovicaSpisak sudskih tumača za grad Kosovska Mitrovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska Mitrovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska MitrovicaSudski tumači za grad Kosovska MitrovicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kosovska Mitrovica

Sudski tumači i prevodioci u Kosovskoj Mitrovici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!