Sudski tumači i prevodioci Vršac

Vršac je grad u severoistočnom delu Srbije i pripada Južnobanatskom upravnom okrugu. Predstavlja jedno od najstarijih banatskih gradskih naselja, a leži u podnožju Vršačkih planina, na obodu Panonske nizije. To je, ujedno, i najveći grad u Vojvodini kome nije dodeljen status sedište jednog okruga. Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u Vršcu živi oko 36 hiljada ljudi. Većinu čine Srbi, ali u malom procentu ima i Mađara, Rumuna, Jugoslovena i Roma.Kako su vina iz ovog kraja Srbije veoma kvalitetna i poznata, veliki broj ovdašnjih stanovnika se bavi vinogradarstvom i poslovima u prerađivačkoj industriji, kao i poljoprivredom, trgovinom, zanatstvom i uslužnim delatnostima.

Teritorija koju danas zauzima grad Vršac i njegova okolina bila je naseljena još u davna vremena. U srednjem veku to je bila naseobina ispod Vršačke kule, pod imenom Eršomljo. Kraj je bio već tada poznat po izuzetnim vinima, veoma traženim na ugarskom dvoru. Turci su grad zauzeli 1552. godine, ali su Srbi nastavili da žive u njemu. Oni su, zajedno sa austrijskom vojskom, kasnije podigli Banatsku bunu i oslobodili Vršac, ali su zatim Turci uspeli da poraze ustanike i počeli da se svete. Stoga je većina Srba pod pritiskom pobegla u Erdelj, u današnjoj Rumuniji, a Vršac je postao prava orjentalna varošica. Nakon oslobađanja od turske vlasti 1716. godine, u grad počinju da se naseljavaju Nemci, koji će uvesti nove tehnike u proizvodnji vina, te će Vršac uskoro postati jedan od glavnih vinarskih centara Habzburške monarhije. Sto jednu godinu posle proterivanja Turaka, dodeljena mu je povelja slobodnog kraljevskog grada, te do kraja 19. veka život u Vršcu karakteriše mir i opšti napredak. Tokom Drugog svetskog rata lokalno nemačko stanovništvo proteralo je u koncentracione logore sve vršačke Jevreje, gde su gotovo svi postradali. Stoga su na kraju rata ovdašnji Nemci proterani u sabirne logore, odakle su, oni koji su preživeli, počeli su da se nakon 1948. godine iseljavaju u Austriju.

U Vršcu ima mnogo značajnih građevina iz prošlosti. To je, recimo, Gradska kuća, stara apoteka, barokna zgrada „Dva pištolja“, u kojoj je živeo i umro Jovan Sterija Popović i mnoge druge. U gradu se nalazi i Narodni muzej, najstariji na području Vojvodine, Vršački zamak iz ranog srednjeg veka, kao i gradski park sa mnogobrojnim spomenicima.

U ovom vojvođanskom gradu postoji i mogućnost korišćenja usluga prevodilačkog centra Akademije Oxford, u kome rade visoko kvalifikovani jezički stručnjaci i zvaničnu dokumentaciju prevode u okviru više od 40 svetskih jezika, a nakon toga je, na zakonom određen način, i overavaju. Takođe, zainteresovani stanovnici Vršca i okoline mogu pohađati neki od naših dobro organizovanih i osmišljenih kurseva stranih jezika, obuku za rad na računarima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu i profesionalnu obuku, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme.Način rada prevodilaca i sudskih tumača Vršac

Ukoliko se odlučite da našim stručnjacima poverite obradu svojih službenih materijala, odnosno prevod i overu, možete biti sigurni da ćete ih predati u ruke vrhunskih profesionalaca, koji, pored odgovarajućih visokoškolskih diploma, poseduju i dugogodišnje iskustvo i praksu u obavljanju pomenutih poslova, a izvanredni su poznavaoci svojih radnih jezika. Svi prevodioci i sudski tumači Vršac su upoznati i sa važećim propisima i regulativama koji se odnose na postupke obrade zvaničnih dokumenata, kao i sa odgovarajućom stručnom pravnom terminologijom, te ih to zaista čini pravim izborom kada su u pitanju delatnosti pomenutog tipa.

Svi vaši meterijali će, dakle, biti adekvatno i kvalitetno prebačeni na jezik koji tražite, a posebno se vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina koji moraju biti precizno izraženi na novom jeziku. U tekstu prevoda ne sme biti pravopisnih, slovnih ni gramatičkih grešaka, a on se, takođe, u sadržinskom, terminološkom i stilskom pogledu mora apsolutno poklapati sa originalom. Gotov prevod prekontrolisaće najpre sami prevodioci, a potom i lektori, kako bi bili sigurni da su uočili i ispravili sve eventualne nepravilnosti. Ovako doteran dokument na novom jeziku preuzimaju sudski tumači, čiji je primarni zadatak da dobijeni prevod u svim traženim stavkama uporede sa izvornim materijalom, kako bi potvrdili da se ova dva dokumenta u svemu, osim u jeziku kojim su napisana, poklapaju. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Vršac će prevod overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te mu na taj način obezbediti plasman na međunarodnu pravnu scenu.

Radi se o tome da se samo overen prevod može uključiti u legalne pravne, administrativne i ostale poslove, budući da na sebi ima zvaničnu potvrdu da ga je prekontrolisalo i odobrilo stručno lice. Običan prevod, ma koliko dobro urađen, ne može imati tu privilegiju.

TESTOVI


Jedna od najvažnijih dužnosti koju su prevodioci i sudski tumači Vršac obavezni da ispune jeste poštovanje privatnosti svojih klijenata i adekvatan odnos prema svim dokumentima i podacima koji su im u poslu dostupni. Svi oni su prošli proveru podobnosti za obavljanje ovog odgovornog zanimanja, ali i položili zakletvu pred nadležnim državnim organima koja predviđa da će uvek raditi u skladu sa aktuelnim propisima i na sve načine zaštititi poverene im materijale i podatke od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Budite, dakle, potpuno sigurni da ćemo brižljivo voditi računa o vašim dokumentima i, uz najveću diskreciju, vam mogućiti da za kratko vreme, na istom mestu i po veoma povoljnoj ceni dobijete overeni prevod traženog spisa, koji ćete moći odmah da upotrebite u praksi.

Koje jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Vršac?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod dokumenata na neki od preko 40 jezika, za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored uvek traženih i široko rasprostranjenih jezika - engleskog, ruskog, francuskog, nemačkog, španskog i portugalskog, prevodioci i sudski tumači Vršac kadri su i da sadržaje prebace u okviru jezika koji se retko gde nude u prevodilačkim agencijama, a to su, recimo, romski, persijski, hebrejski, estonski, pakistanski i korejski. Klijentima, takođe, možemo da ponudimo prevod koji na jednoj strani obuhvata grčki, italijanski, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski ili neki od skandinavskih jezika: danski, norveški, finski i švedski, a radimo i sa jezicima naših suseda, kao i onih sa kojima smo nekada bili u istoj državi - slovenačkim, makedonskim, bosanskim, hrvatskim, mađarskim, rumunskim, bugarskim i albanskim. Prevodilac i sudski tumač Vršac prevodi i sa ili na turski, arapski, kineski, japanski i latinski jezik, a u želji da izađemo u susret osobama smanjenih slušnih i govornih sposobnosti, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

Usluga po kojoj se naši eksperti razlikuju od ostalih koji se bave istim poslom jeste neposredno prevođenje između dva strana jezika. Naime, ukoliko klijent ima dokument na nekom stranom jeziku koji treba prebaciti na neki drugi, koji takođe nije naš maternji, može računati na to da će prevodilac i sudski tumač Vršac ovaj posao obaviti efikasno, za veoma kratko vreme i izuzetno profesionalno, zahvaljujući svom iskustvu, afinitetima, kao i stručnom i opštem obrazovanju. On će, dakle, materijal direktno prevesti sa osnovnog na traženi jezik, ne prebacujući ga u međuvremenu na srpski, kako se to obično praktikuje na drugim mestima. Na ovaj način će uštedeti i vreme i novac svojih klijenata, pošto će posao trajati kraće, a biće i jeftiniji, budući da ne traži uključivanje više stručnjaka.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Vršac

Jezički eksperti koji rade u našem prevodilačkom centru kadri su da obrade bilo koji tip zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na njihovu kompleksnost i buduću namenu.

Tako od ličnih isprava overavaju i prevode ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i sve ostale materijale koji se odnose samo na jednu osobu.

Čest predmet prevoda i overe jesu i poslovna dokumenta, a među njima, recimo, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, statut i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja i uspeha, kao i različite vrste poslovnih ugovora, revizorski, godišnji, finansijski i svi ostali izveštaji, te izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda i svi pisani materijali potrebni za učešće na nekom međunarodnom tenderu, u koje spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Za sudske i pravne procese koji se vode van granica jedne države često je potrebno kvalitetno prevesti i regularno overiti različita dokumenta, te prevodioci i sudski tumači Vršac rade i sa svim tipovima sudskih rešenja, presuda i odluka, saglasnošću o zastupanju, pravilnicima, izveštajima, punomoćjima, ovlašćenjima, različitim pravno zasnovanim sporazumima (ugovorima o doživotnom izdržavanju, o prometu napokretnosti i sličnim), kao i sa sertifikatima, licencama, dozvolama za boravak, izjavama pojedinaca, zahtevima za dobijanje vize i ostalim srodnim spisima. Jedna smo od retkih institucija u kojoj možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Kako se mnogi danas zapošljavaju, školuju ili usavršavaju u inostranstvu, često dobijamo zahteve i da izdamo overeni prevod nekog od dokumenata koji se odnose na nivo obrazovanja određene osobe ili na neku od instutucija sistema obrazovanja. Tako prevodioci i sudski tumači Vršac profesionalno obrađuju diplomu i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta ovog tipa.

Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u stranoj zemlji, prevodimo i overavamo i sve ostale potvrde i uverenja, koja je potrebno, u različitim situacijama, predati nadležnim instutucijama. To su, između ostalih, potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i ona o neosuđivanosti.

Pojedinci ili firme koji obavljaju poslove u domenu nauke, tehnike ili građevine imaju potrebe za obradom ovakve vrste dokumenata, te prevodioci i sudski tumači Vršac prevode i overavaju građevinske projekte, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoge slične materijale.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Vršac radi sa medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, budući da se neposredno odnosi na zdravlje i živote ljudi, te izdaje overen prevod za specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i specifikacije proizvoda, lekarske nalaze i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Vršac?

Iako je kompletna obrada dokumenata najbrža i najbolja za klijente, naši stručnjaci će prihvatiti da, ukoliko se to od njih traži, i samo overe materijal koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. I u toj situaciji su, međutim, obavezni da na odgovarajući način sprovedu propisanu proceduru, te da, pre samog čina overe, detaljno uporede dobijeni prevod sa originalom. Ako se utvrdi da se ova dva spisa poklapaju u sadržaju, korišćenim terminima i stilu, prevodilac i sudski tumač Vršac overiće prevod svojim pečatom i potpisati ga. Nakon toga, dotični materijal postaje pravno validan i u toj formi će ga prihvatiti svaka nadležna služba.

U slučaju da se pokaže da vaš prevod nije urađen prema strogo definisanim pravilima, prevodilac i sudski tumač Vršac će predložiti da se izvrši njegova redaktura. Ovaj posao obavljaju lektori i korektori, stručnjaci bez premca kada je u pitanju ispravljanje jezičkih i stilskih grešaka. Oni će u svakom smislu poboljšati kvalitet vašeg prevoda, korigujući u njemu sve nepravilnosti i u svemu ga sravnjujući sa izvornim materijalom. Nakon toga, ovaj dokument će bez problema proći kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen.

Svi koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford uvek nastoje da klijentim ponude najkraće vremenske rokove za završetak posla, ali ukoliko to za vas nije dovoljno brzo, možete zatražiti i takozvani „hitan prevod“ materijala, što podrazumeva obradu koja se mora obaviti za znatno kraće vreme od uobičajenog, te će se svi naši stručnjaci na tome maksimalno angažovati. Cena ovog prevoda se razlikuje od uobičajenog, budući da se tada, u zavisnosti od broja prevedenih strana i dužine postavljenog roka, uz osnovnu cenu, plaća i odgovarajuća taksa za hitnost.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Vršac kompletno obrade vaša dokumenta morate nam na uvid dostaviti i originale ili makar njihove regularno overene kopije. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, a možete ih i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Samo u slučaju „hitnog prevoda“ prihvatićemo da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, budući da je to najbrži način dostave, ali ćete i tada, naknadno, morati da nam donesete ili na pomenute načine pošaljete originale, jer u suprotnom prevodi neće moći da budu overeni.

Obrađena dokumenta, zajedno sa originalima, možete, takođe, lično podići u našoj poslovnici ili tražiti da vam ih pošaljemo na određenu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko vam materijale na ovaj način dostavljamo, treba da znate da troškove te usluge sami plaćate, shodno važećem cenovniku angažovane službe, a potpuno odvojeno od troškova koje imate za usluge našeg prevodilačkog centra.

Cenovnik svih usluga Akademije Oxford možete pogledati na zvaničnom sajtu kompanije, a o tome se možete raspitati i kod koordinatora u poslovnici. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, budući da se na veće količine obično odobrava određeni popust. Jedna strana prevoda, shodno važećem prevodilačkom standardu, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo se odnosi i na zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst.

Dodatne informacije o overi materijala

Postoje dokumanta za koja je, pored overe pečatom licenciranog sudskog tumača, predviđena i overa Apostille-om. Ovaj postupak sprovodi se na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je 1961. godine potpisalo stotinak zemalja. Tako overeni službeni materijali mogu se bez smetnji koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica. Apostiliranje dokumenata namenjenih inostranoj upotrebi sprovodi se i u našoj zemlji, a za njega su zaduženi osnovni sudovi, koji se nalaze u svakom većem mestu.

Pomenuta overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali se njena specifičnost ogleda u tome što se ne primenjuje uvek na isti način. Postoje, naime, službeni materijali kod kojih se Apostille-om overava samo prevod, ali i oni gde je potrebno pečat staviti i na prevod i na original. Takođe, budući da Apostille ima formu štambilja u koji se, na propisan način, upisuju odgovarajući podaci, ponekad se traži i da sam pečat bude prebačen na ciljani jezik.

Sve su ovo pojedinosti o kojima ćete morati da se blagovremeno sami raspitate, budući da prevodioci i sudski tumači Vršac ne vrše apostiliranje dokumenata, te nemaju ni obavezu da do tančina poznaju pomenuti proces. Ipak, kako svi zaposleni u Akademiji Oxford uvek nastoje na pomognu svojim klijentima, oni će vam svakako saopštiti sve što o ovim pitanjima znaju i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete moći sa dobijete sve potrebne informacije.

Trebalo bi da znate da se Apostille pečatom nikada ne overavaju administrativne isprave koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Pored odgovarajućeg zahteva, za overu Apostille-om, biće potrebno da nadležnoj službi osnovnog suda podnesete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde u Vršcu pitati za apostiliranje?

Sva potrebna obaveštenja o Apostille overi možete dobiti u Osnovnom sudu u Vršcu, koji je nadležan za područja opština Vršac, Plandište i Bela Crkva. Adresa ove pravosudne ustanove je Žarka Zrenjanina 41-43, a brojevi telefona 013-831-343 i 013-835-137.

Nemojte se ustručavati da nam se obratite ukoliko postoji bilo šta što biste hteli da pitate, a tiče se našeg načina rada ili procesa obrade dokumenata i javnih isprava. Pokušaćemo da podrobno odgovorimo na sva pitanja, a ako bude potrebe, biće vam zakazana i besplatna konsultacija sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Vršac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Vršac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Vršac

Spisak sudskih tumača za grad VršacSudski tumači za grad VršacSpisak sudskih tumača za grad Vršac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vršac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad VršacSudski tumači za grad VršacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Vršac

Sudski tumači i prevodioci u Vršcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!